Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - Poznan University of Life Sciences
XX Poznański Festiwal Nauki i Sztuki

PLANOWANIE 2017 DZIAŁ GOSPODARCZY I ZAOPATRZENIA

DZIAŁ GOSPODARCZY I ZAOPATRZENIA Poznań, dnia 24 października 2016 roku
L.dz. DGZ – 436/2016

Kierownicy jednostek / komórek organizacyjnych
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

dot. danych do sporządzenia uczelnianego planu zamówień publicznych na 2017 rok w zakresie dostaw i usług w obszarze działalności Działu Gospodarczego i Zaopatrzenia

Wzorem lat ubiegłych oraz zgodnie z „Regulaminem udzielania zamówień publicznych na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu (Zarządzenie Rektora Nr 27/2015 z dn. 2.03.2015.), proszę o przesłanie
do dnia 15 listopada 2016 roku danych dotyczących dostaw i usług w obszarze działalności Działu Gospodarczego i Zaopatrzenia sporządzonych wg następujących zasad:

  1. Wzory arkuszy planowanych dostaw i usług znajdują się na stronie internetowej Uczelni www.up.poznan.pl (Repozytorium Dokumentów/Dział Gospodarczy i Zaopatrzenia/Plan Dostaw i Usług DGZ 2017)
  2. Wypełnione arkusze muszą uwzględniać nazwę i numeryczne oznakowanie Jednostek organizacyjnych oraz kody kategorii i grup w obszarze działalności Działu Gospodarczego i Zaopatrzenia (zapisane w programie Excel; wartości poszczególnych pozycji należy wprowadzać wyłącznie w formacie liczbowym).
  3. Jeśli jednostka przewiduje dostawy lub usługi nieuwzględnione w załączonym katalogu, należy je podać, jako dodatkową pozycję w planie.
  4. Sporządzone plany winny zostać przesłane do Działu Gospodarczego i Zaopatrzenia na adres antnow@up.poznan.pl. W tytule wiadomości proszę podać pełna nazwę Katedry/jednostki organizacyjnej`
  5. Przyjęcie poprawnie sporządzonego planu zostanie potwierdzone przez Dział Gospodarczy i Zaopatrzenia mailem zwrotnym

Bliższych informacji w zakresie planowanych dostaw i usług udzielają:
Antoni Nowacki tel. 61 57
Maria Gierszewska tel. 70 57
Aneta Ignasiak tel. 61 58
Grażyna Wawrzyniak tel. 61 14
Zbigniew Kowalski tel. 61 14

Jednocześnie informuję, że niezłożenie przez jednostkę planowanych dostaw i usług na rok 2017 w wyznaczonym terminie będzie skutkowało nieumieszczeniem ich w Uczelnianym planie zamówień publicznych.

KIEROWNIK DZIAŁU
GOSPODARCZEGO I ZAOPATRZENIA

Wiesław Janus