Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - Poznan University of Life Sciences
XX Poznański Festiwal Nauki i Sztuki

PISMO OKÓLNE Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z 14 listopada 2016 roku

 1.    Realizując obowiązki pracodawcy określone w art. 161 i 168  Kodeksu pracy,  § 3  Uchwały Senatu nr 219/2007 z dnia 26 września 2007 roku w sprawie: trybu  udzielania  urlopów  wypoczynkowych nauczycielom akademickim oraz § 25 ust. 6 i 16 Regulaminu Pracy Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, zobowiązuję  pracowników naszej  Uczelni do:

-          wykorzystania bieżących i zaległych urlopów zgodnie z planem urlopów,
-          wykorzystania zaległych urlopów wypoczynkowych w nieprzekraczalnym terminie do 30 września 2017 roku.
 
2.    Na  podstawie  w  art. 163  Kodeksu pracy,  § 3 Uchwały Senatu nr 219/2007 z dnia 26 września 2007 r. w sprawie: trybu udzielania urlopów wypoczynkowych nauczycielom akademickim oraz § 25 ust. 8,11,12 i 13  Regulaminu Pracy Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu zobowiązuję Kierowników jednostek (komórek) organizacyjnych o wywiązanie się z obowiązku i przedłożenie w Dziale Osobowym iSpraw Socjalnych:
 
     planów urlopów wypoczynkowych na rok 2017
 
Zgodnie z art. 162 Kodeksu pracy, „urlop może być podzielony na części, w takim jednak przypadku co najmniej jedna część wypoczynku powinna trwać nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych”. Należy to uwzględnić wplanie urlopów. Wykorzystanie 14 kolejnych dni kalendarzowych urlopu wypoczynkowego będzie uprawniało do uzyskania dopłaty do wypoczynku. 
 
a)    Plany urlopów ustalane są dwa razy w roku z uwzględnieniem wniosków pracowników i konieczności zapewnienia normalnego toku pracy. Podaje się je do wiadomości pracowników i przekazuje do Działu Osobowego i Spraw Socjalnych najpóźniej w terminie do 31 grudnia 2016 r. i 30 czerwca 2017 r.
b)   Stosownie do art. 161 Kodeksu pracy Pracodawca, zobowiązany jest udzielić pracownikowi urlopu wypoczynkowego w roku kalendarzowym, w którym pracownik uzyskał do niego prawo;
c)    Urlopy wypoczynkowe udzielane są zgodnie z planem urlopów. Dopuszcza się nie objęcie planami urlopów, za bieżący rok kalendarzowy, nie więcej niż 11 dni w tym na podstawie art. 1672  Kodeksu pracy -urlopu na żądanie w wymiarze 4 dni;
d)    Zmiana zatwierdzonego w planie terminu urlopu wypoczynkowego może nastąpić na wniosek pracownika umotywowany ważnymi przyczynami w okresie przed rozpoczęciem  zaplanowanego urlopu, za zgodą bezpośredniego przełożonego. W takim wypadku należy złożyć wniosek urlopowy ze wskazaniem nowego terminu wykorzystania urlopu.
 
3.    Zobowiązuje się kierowników jednostek (komórek) organizacyjnych do bezwzględnej kontroli wykorzystania przez pracowników urlopów zgodnie z przyjętym planami urlopów sporządzanych dwa razy w dany roku.
 
 
Prorektor ds. kadr i rozwoju Uczelni
 
 
Prof. dr hab. Roman Gornowicz
pliki: