Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - Poznan University of Life Sciences
XX Poznański Festiwal Nauki i Sztuki

PISMO OKÓLNE Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z 12 maja 2017 roku

PISMO OKÓLNE

Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z 12 maja 2017 roku

1. Na podstawie pisma okólnego z 14 listopada 2016 roku w sprawie wykorzystania bieżących i zaległych urlopów zgodnie z planem urlopów przypominam P.T. Kierownikom jednostek o obowiązku przedłożenia w Dziale Osobowym i Spraw Socjalnych planów urlopów na drugie półrocze 2017 roku.

2. Plany urlopów na drugie półrocze 2017 roku ustala się z uwzględnieniem wniosków pracowników i konieczności zapewnienia normalnego toku pracy. Podaje się je do wiadomości pracowników i przekazuje do Działu Osobowego i Spraw Socjalnych najpóźniej w terminie do 30 czerwca 2017 r.

3. Stosownie do art. 161 Kodeksu pracy Pracodawca, zobowiązany jest udzielić pracownikowi urlopu wypoczynkowego w roku kalendarzowym, w którym pracownik uzyskał do niego prawo;

4. Urlopy wypoczynkowe udzielane są zgodnie z planem urlopów. Dopuszcza się nie objęcie planami urlopów, za bieżący rok kalendarzowy, nie więcej niż 11 dni w tym na podstawie art. 1672 Kodeksu pracy – urlopu na żądanie w wymiarze 4 dni;

5. Zmiana zatwierdzonego w planie terminu urlopu wypoczynkowego może nastąpić na wniosek pracownika umotywowany ważnymi przyczynami w okresie przed rozpoczęciem zaplanowanego urlopu, za zgodą bezpośredniego przełożonego.
W takim wypadku należy złożyć wniosek urlopowy ze wskazaniem nowego terminu wykorzystania urlopu.

6. Zobowiązuje się kierowników jednostek (komórek) organizacyjnych do bezwzględnej kontroli wykorzystania przez pracowników urlopów zgodnie z przyjętym planami urlopów.

 

Prorektor ds. kadr i rozwoju Uczelni Prof. dr hab. Roman Gornowicz