Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - Poznan University of Life Sciences
XX Poznański Festiwal Nauki i Sztuki

Komunikat w sprawie usług cateringowych dla jednostek organizacyjnych UPP

Poznań, .05.2017 r.
Komunikat w sprawie usług cateringowych
dla jednostek organizacyjnych Uczelni

P.T. Kierownicy
Jednostek/komórek
organizacyjnych UP

Dział Gospodarczy i Zaopatrzenia uprzejmie informuje, że w wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego obsługa wszystkich planowanych przez jednostki organizacyjne UPP konferencji, narad, spotkań seminaryjnych, imprez okolicznościowych w jednostkach, itp. powierzona została firmie: VIP Catering ul. św. Marcin 87, 61-808 Poznań, z którą Uczelnia zawarła umowę na sukcesywne świadczenie usług cateringowych.

Firma ta świadczyć będzie usługi na terenie obiektów należących do Uczelni oraz obiektów będących w użytkowaniu Uczelni od 1.06.2017 r. do 31.05.2018 r.

W związku z powyższym jednostka organizacyjna UPP zamierzająca zorganizować jakiekolwiek wydarzenie związane z konsumpcją jedzenia zobowiązana jest do złożenia zlecenia w w/w firmie.

Podstawą udzielenia zamówienia, będzie zaakceptowany wniosek o udzielenie zamówienia publicznego wraz z dołączonym zleceniem organizatora spotkania.
Organizator spotkania wybiera menu wyłącznie z asortymentu ujętego w wykazie znajdującym się w zleceniu.

Wzór zlecenia wraz z wykazem produktów – menu z podaniem ich cen jednostkowych przesłany został na indywidualny adres e-mail pracownika.

Zlecenie usług cateringowych należy kierować na adres e-mail Wykonawcy biuro@vipcatering.pl.

Informacje o składaniu zamówień i wzór protokołu odbioru znajdują się w repozytorium dokumentów Działu Gospodarczego i Zaopatrzenia (http://puls.edu.pl/?q=dokumenty/gospodarczy).

Prawidłowo wystawioną fakturę wraz z dołączonymi:
a. kopią zaakceptowanego wniosku,
b. zleceniem,
c. protokołem odbioru,
każdorazowo, przed złożeniem jej w Dziale Finansowym, należy przedłożyć w Dziale Gospodarczym i Zaopatrzenia pokój 54.1, parter Collegium Maximum.

Bliższych informacji w/w sprawie udziela Pani Grażyna Wawrzyniak, tel. 618466190.

Z poważaniem
Kierownik DGZ

Wiesław Janus