Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - Poznan University of Life Sciences
XX Poznański Festiwal Nauki i Sztuki

KOMUNIKAT w sprawie: terminu przekazywania do rozliczeń wszelkich zobowiązań Uczelni za 2016r.

W związku ze zbliżającym się końcem roku obrachunkowego, uprzejmie przypominam o konieczności przekazywania do zapłaty wszelkich zobowiązań Uczelni, między innymi: faktur, delegacji krajowych i zagranicznych, faktur potwierdzających udział w konferencjach krajowych i zagranicznych, rozliczania zaliczek imiennych pobranych na bieżące wydatki realizowane w katedrach, protokoły likwidacji, niedoborów, przejęcia i sprzedaży majątku ruchomego i przekazania nieodpłatnego najpóźniej do dnia 16.12.2016r.
Wszystkie przedpłaty pieniężne dokonywane w wyjątkowych przypadkach, zgodnie z przepisami o  rachunkowości do chwili przedłożenia opracowanego rachunku są wydatkami Uczelni i pozostają na koncie rozrachunkowym lub kosztach przyszłych okresów, a dopiero po przedłożeniu ( w terminie j/w) faktury stwierdzającej wykonanie usługi/dostarczenie towaru, obciążają wskazane koszty działalności jednostki.
Realizowane prace badawcze umowne proszę uzgodnić z Działem Finansowym –pok. nr 7, natychmiast po otrzymaniu protokołu odbioru pracy.

Informuję, że osoba pobierająca jednorazowe zaliczki imienne w celu realizacji określonych zakupów, zobowiązuje się do rozliczenia jej w ciągu 7 dni od daty pobrania. W przeciwnym przypadku kwota nierozliczonej zaliczki, potrącona będzie z najbliższej wypłaty wynagrodzenia (wynika to z upoważnienia podpisanego na „Wniosku
o zaliczkę”). Przypominam również o terminowym rozliczeniu zaliczek na wyjazdy krajowe i zagraniczne ( 14 dni od daty zakończenia podróży).

Ostateczny termin oddawania rachunków dot. 2016 roku upływa z dniem
11 stycznia 2017 roku. Po tym terminie, dokumenty finansowo- księgowe dot. 2016 roku nie będą przyjmowane.

p.o. Kwestora: mgr Karolina Prałat

 

pliki: