Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - Poznan University of Life Sciences
XX Poznański Festiwal Nauki i Sztuki

K O M U N I K A T dotyczący składania „Oświadczeń” o przychodach...

K O M U N I K A T
Działu Osobowego i Spraw Socjalnych
z dnia 21 lutego 2017 roku

dotyczący składania „Oświadczeń” o przychodach będących podstawą do naliczenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na 2017 rok.

Dział Osobowy i Spraw Socjalnych prosi wszystkie jednostki i komórki organizacyjne Uczelni o pobieranie od dnia 21 lutego br. druków „Oświadczeń”
dla zatrudnionych pracowników.

Wypełnione czytelnie druki, zgodnie z objaśnieniami należy złożyć w Dziale Osobowym i Spraw Socjalnych pok. 413 w terminie do dnia 30 kwietnia 2017 roku.

Uwaga!
Nie złożenie oświadczenia w podanym wyżej terminie spowoduje pominięcie pracownika w rozliczeniu środków na cele socjalne ZFŚS i traktowane będzie jako rezygnacja ze świadczeń w 2017 roku.

 

Kierownik Działu