Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - Poznan University of Life Sciences
XX Poznański Festiwal Nauki i Sztuki

Informacja odnośnie organizowania imprez uczelnianych

Dział Gospodarczy i Zaopatrzenia przypomina, iż zgodnie z Zarządzeniem nr 63/2016 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie wprowadzenia ,,Regulaminu organizowania imprez w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu’’. Organizator imprezy, w celu jej przeprowadzenia zgodnie z §3 ust. 1 regulaminu, dokonuje zgłoszenia imprezy nie później niż w terminie 45 dni przed rozpoczęciem imprezy masowej i nie później niż 21 dni przed rozpoczęciem imprezy innej niż masowa, na podstawie pozytywnej opinii Kanclerza, występuje do Rektora z wnioskiem o udzielenie zgody Rektora, przy czym w przypadku imprezy masowej ww. zgoda stanowi podstawę do dalszych czynności zmierzających do zorganizowania imprezy masowej, w tym w szczególności do uzyskania zezwolenia na przeprowadzenie takiej imprezy.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach terminy, o których mowa w ust.1 pkt.3 mogą być, za zgodą Kanclerza, skrócone do 35 dni w zakresie imprezy masowej oraz do 14 dni w przypadku imprezy innej niż masowa.
Nieprzestrzeganie powyższych zasad przez Organizatora imprezy będzie skutkowało brakiem uzyskania zgody i zezwolenia na przeprowadzenie takiej imprezy.

Kierownik DGiZ
Wiesław Janus