Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - Poznan University of Life Sciences
XX Poznański Festiwal Nauki i Sztuki

Eksperci z 25 krajów dyskutowali o szkodliwości zanieczyszczonego powietrza na rośliny uprawne

Sukcesem zakończyła się ubiegłotygodniowa, międzynarodowa konferencja na Wydziale Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Do naszej uczelni przyjechało 100 naukowców – ekspertów z 25 krajów (również pozaeuropejskich), działających w ramach programu International Cooperative Programme on Effects of Air Pollution on Natural Vegetation and Crops (Międzynarodowy Program Współpracy dotyczący wpływu zanieczyszczeń powietrza na rośliny naturalne i uprawne – ICP Vegetation), powołanego pod auspicjami Konwencji Genewskiej ONZ. Podobne konferencje odbywają się od 30 lat, co roku, w różnych krajach. Tym razem po raz pierwszy w Polsce.

Z roku na rok zwiększa się świadomość społeczna dotycząca wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie człowieka. Niestety, często pomijane jest oddziaływanie go na ekosystemy, w tym na rośliny uprawne, a w konsekwencji na bioróżnorodność. A skutkiem zanieczyszczonego powietrza jest obniżenie plonowania oraz jakość produkowanej żywności, co w konsekwencji prowadzi do znaczących strat ekonomicznych. Szacuje się, że na poziomie europejskim straty ekonomiczne związane z wpływem ozonu na 23 gatunki roślin uprawnych określa się na 6,7 miliardów euro, natomiast globalne dochodzą nawet do 26 miliardów dolarów
Przez 3 dni (15 – 17 lutego br.) naukowcy – eksperci omawiali w Poznaniu opracowanie standardowej metody oceny ryzyka szkód w wegetacji roślin spowodowanych zanieczyszczeniami powietrza. Opracowana metodologia zostanie zastosowana w wielu krajach i pozwoli na wskazanie obszarów roślin uprawnych, które najbardziej narażone są na negatywny wpływ, w szczególności ozonem troposferycznym
Dyskutowano także nad najnowszymi wynikami akumulacji zanieczyszczeń w mchach. Mchy bowiem dostarczają informacji na temat terenów z podwyższonym ryzykiem wysokiego poziomu zanieczyszczeń i stosowane są jako tzw. biowskaźniki depozycji takich zanieczyszczeń, jak metale ciężkie (ołów, kadm, rtęć), czy azot. Wyniki wskazują, że w wielu krajach Europy zanieczyszczenie zmniejsza się, lecz ciągle pozostają pojedyncze miejsca wzbudzające obawy.
Ubiegłotygodniowa konferencja zorganizowana została przez naukowców z Katedry Ekologii i Ochrony Środowiska WIŚiGP oraz Instytutu Botaniki im. F. Szafera w Krakowie przy współudziale Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii UP. Koordynatorem programu jest Centrum Ekologii i Hydrologii w Bangor (Wielka Brytania).
Otwarcia konferencji dokonał JM Rektor, prof. Jan Pikul, a nad całością organizacyjnie czuwała dr hab. Klaudia Borowiak
Rzecznik prasowy
18 lutego 2017 r.

Foto: Rafał Stasiak