Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - Poznan University of Life Sciences
XX Poznański Festiwal Nauki i Sztuki

Dot. wykonania usług pralniczych dla jednostek organizacyjnych Uczelni

17.10.2016 r.
P.T. Kierownicy
Jednostek Organizacyjnych
Uniwersytetu Przyrodniczego
w miejscu

Dział Gospodarczy i Zaopatrzenia przypomina, że w okresie:
od 1 czerwca 2016 r. do 31 maja 2017 r.
w wyniku rozstrzygnięcia przetargu na usługi pralnicze w zakresie prania:
ręczników, zasłon, firan, obrusów, serwet, ścierek, kitli białych, bielizny pościelowej, kocy wykonywać usługę będzie firma: ZAKŁAD USŁUG PRALNICZYCH „JKM”
ul. Kopernika 41, 62-041 Puszczykowo
tel. (061) 8133-799/508-185-846, e-mail: info@pralniajkm.pl

Zamawiający zleca usługę mailem lub faksem zgodnie z drukiem zlecenia. Wykonawca odbiera przedmiot usługi a następnie przywozi go własnym transportem oraz wnosi we wskazane miejsce przez Zamawiającego. Odbiór oraz dostarczenie przedmiotu usługi musi odbywać się w godzinach pracy Zamawiającego w nieprzekraczalnym przedziale czasowym od 8 00 – 13 00. Wykonawca mailem lub faksem powinien zawiadomić Zamawiającego minimum na 1 dzień przed planowanym przywozem przedmiotu usługi. Niezawiadomienie skutkować może nieobecnością Zamawiającego.
Druk zlecenia oraz protokół reklamacji/odbioru znajduje się w repozytorium dokumentów DGiZ. Wypełniony protokół reklamacji/odbioru stanowić będzie podstawę do dochodzenia niezgodności i naliczenia kar umownych Wykonawcy za nienależyte wykonanie usługi. Faktura z załączonym drukiem zlecenia oraz wypełnionym i podpisanym protokołem reklamacji/odbioru stanowić będzie podstawę do zapłaty za wykonaną usługę. Fakturę potwierdzać będzie Pani Lidia Filas od 900 do 1300 w magazynie art. biurowych natomiast od 1300 do 1500 w pokoju 54.2.. tel. 62-79 lub 70-53.

Cennik prania:
kitle białe: netto 2,5 zł./szt. brutto 3,08 zł./szt.
ręczniki, zasłony, firany, obrusy,
serwety, ścierki, bielizna pościelowa, koce: netto 1,90 zł./kg., brutto 2,34 zł./kg.

Z poważaniem
Kierownik DGZ
Wiesław Janus