Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - Poznan University of Life Sciences
XX Poznański Festiwal Nauki i Sztuki

Coachingowe sesje warsztatowe

Zaproszenie do udziału w coachingowych sesjach warsztatowych w ramach podnoszenia kompetencji kadry naukowej, doktorantów i studentów w zakresie komercjalizacji innowacyjnych wyników badań naukowych i prac rozwojowych

   
Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (CIiTT) zaprasza pracowników naukowych, doktorantów i  studentów  oraz współpracowników na bezpłatne coachingowe sesje warsztatowe finansowane w ramach projektu nr 0014/DLG/2016/10 pt. InnCOM_PULS - instrumenty optymalizacji procesów komercjalizacji, kreowania innowacji, doskonalenia dialogu oraz wzrostu efektywności współpracy między nauką i gospodarką w ramach programu DIALOG Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 
W każdej z 20 sesji warsztatowych może wziąć udział do 21 uczestników. Sesje zostały podzielone na 4 moduły tematyczne, w ramach których realizowane będą spotkania dla 5 specjalizacji. Poszczególne sesje w ramach każdego modułu będą różniły się studiami przypadków, które zostaną dopasowane do specyfiki specjalizacji. Pozostałe zagadnienia zostaną przedstawione w sposób uniwersalny, w związku z powyższym w każdej z sesji będą mogły uczestniczyć osoby zajmujące się dowolną dyscypliną badawczą. Umożliwi to wybór udziału w warsztatach w danym bloku tematycznym w jednym z 5 wyznaczonych terminów.
Terminy i zakres sesji coachingowych będą publikowane na bieżąco na stronie internetowej Uniwersytetu oraz na stronie internetowej CIiTT.
 
Spotkania w ramach sesji coachingowych mają służyć lepszemu przygotowaniu projektów badawczo-rozwojowych do skutecznej komercjalizacji i wdrożeń w praktyce. Każda sesja opierać się będzie na najnowszych regulacjach ustawowych i uczelnianych, propozycjach rozwiązań problemów zgłaszanych przez uczestników, a także analizach przykładów z praktyki.
  
Uczestnikami warsztatów mogą zostać:
 • Pracownicy naukowi i techniczni Uniwersytetu,
 • Doktoranci,
 • Studenci,
 • Przedsiębiorcy.
 
Organizatorzy zapewniają:
 • Materiały warsztatowe,
 • Profesjonalną kadrę,
 • Poczęstunek podczas warsztatów.
 
Moderator sesji:
 
Zbigniew Krzewiński - doktor nauk ekonomicznych, główny konsultant firmy CoWinners Sp. z o.o., współtwórca kilkunastu spółek technologicznych, ekspert Ministerstwa Nauki  i Szkolnictwa Wyższego, Fundacji na rzecz Nauki Polskiej oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, doradca w kilkuset projektach z zakresu komercjalizacji i wdrożeń nowych technologii, specjalista w zakresie projektowania regulacji i rozwiązań związanych z zarządzaniem własnością intelektualną na uczelniach.
 
 
 
Zaproszenie na I blok tematyczny:
 
  
Coachingowe Sesje Warsztatowe
pt. „Komercjalizacja wyników badań – ocena potencjału”
  
 
Sesje odbędą się w sali konferencyjnej CIiTT w Kolegium Rungego przy ul. Wojska Polskiego 52, I piętro  
 
Możliwość wyboru jednego terminu:
 • 8 lutego 2017 roku: godz. 09.00-15.00 (sesja dedykowana – specjalizacja Biotechnologia)
 • 15 lutego 2017 roku: godz. 09.00-15.00 (sesja dedykowana - specjalizacja Technologia żywności i żywienia)
 • 8 marca 2017 roku: godz. 09.00-15.00 (sesja dedykowana - specjalizacja Meblarstwo i technologia drewna)
 • 15 marca 2017 roku: godz. 09.00-15.00 (sesja dedykowana - specjalizacja Inżynieria środowiska/gospodarka odpadami/ochrona środowiska)
 • 22 marca 2017 roku: godz. 09.00-15.00 (sesja dedykowana - specjalizacja Technologie w rolnictwie oraz pozostałe przyrodnicze)
  
Program obejmuje m.in.:
 
 1. Przykładowe trendy rozwoju nowych technologii i produktów,
 2. Prezentację procesu komercjalizacji na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu oraz na wybranych uczelniach.
 3. Najnowsze rozwiązania prawne min. małej ustawy o innowacyjności.
 4. Projektowanie wskaźników produktu i rezultatu w projektach.
 5. Planowanie strategii komercjalizacji i wdrożenia wyników badań.
 6. Podział praw własności intelektualnej do wyników projektów.
 7. Strategie i znaczenie ochrony monopolu prawnego w projektach.
 8. Definiowanie wartości dodanej i modelu biznesowego.
 9. Projektowanie kolejnych faz rozwoju technologii i produktów.
Zgłoszenia:
Wypełniony i podpisany skan formularza zgłoszenia oraz jego wersję elektroniczną proszę przesyłać na adres: inncom@up.poznan.pl
Liczba miejsc na jedną sesję jest ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń.
Sesje warsztatowe finansowane są w ramach projektu „InnCOM_PULS” w ramach programu MNiSW pn. DIALOG.
 
W przypadku pytań prosimy o kontakt z Biurem Projektu pod adresem poczty elektronicznej: inncom@up.poznan.pl lub telefonicznie pod nr 61 846 62 65 lub 61 846 62 63.
 
 
Załączniki:
 
 1. Harmonogram coachingowych sesji warsztatowych w 2017 roku
 2. Formularz zgłoszenia udziału (WORD)
 3. Formularz zgłoszenia udziału (PDF)