Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - Poznan University of Life Sciences
XX Poznański Festiwal Nauki i Sztuki

Pracownik

Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Informujemy, że w wyniku przetargu została wyłoniona nowa oferta na Grupowe ubezpieczenie na życie oraz ubezpieczenia zdrowotne dla Pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (w tym również doktorantów) oraz członków ich rodzin – małżonków, parterów życiowych i pełnoletnich dzieci.

Najlepszą ofertę złożył Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA – nasz dotychczasowy ubezpieczyciel w tym zakresie.

Nowy program ubezpieczenia zabezpiecza w sposób pełniejszy, niż dotychczas zdarzenia losowe dotyczące życia i zdrowia Pracowników naszej Uczelni oraz członków ich rodzin.

W ramach pozyskanej oferty udało się uzyskać następujące korzyści:

  • Rozszerzenie grona osób uprawnionych do przystępowania do ubezpieczenia o partnera życiowego,
  • Możliwość swobodnego wyboru wariantów przez uprawnionych członków rodziny,
  • Korzystniejsze definicje zdarzeń ubezpieczeniowych,
  • Znaczne poszerzenie katalogu ciężkich chorób
  • Nowy produkt zdrowotny o szerszym zakresie z refundacją świadczeń realizowanych poza placówkami partnerskimi ubezpieczyciela.

Komplet informacji dotyczących ubezpieczenia znajdziecie Państwo w Dziale Płac i Stypendiów (pokój nr 8 i 9).

Równocześnie informujemy, że z dniem 31 października 2016 wygasa obecna umowa ubezpieczenia, a nowe warunki będą obowiązywały od 1 listopada 2016.
Osoby kontynuujące ubezpieczenie proszone są o złożenie deklaracji przystąpienia w Dziale Płac i Stypendiów Uniwersytetu (pokój nr 8 i 9).

Osoby dotychczas nie ubezpieczone oraz osoby chcące dokonać zmiany wariantu na wyższy, przystępują do Programu bez karencji w pełnym zakresie oferty – o ile przystąpią do ubezpieczenia od 1 listopada lub od 1 grudnia. Deklarację przystąpienia należy złożyć w Dziale Płac i Stypendiów.

 

Komunikat dotyczący: dostawy mebli biurowych

P.T. kierownicy jednostek/komórek organizacyjnych UP

Dział Gospodarczy i Zaopatrzenia informuje, iż w związku z planowanym postępowaniem przetargowym na dostawę mebli biurowych, jednostki chcące zakupić meble powinny złożyć wnioski o zamówienie publiczne z załączonym opisem przedmiotu zamówienia w terminie do 30.09.16 r..

Z poważaniem
Kierownik DGZ
Wiesław Janus

Sukcesywnya dostawa tuszy i tonerów dla jednostek organizacyjnych Uczelni przez okres 24 miesięcy

Dział Gospodarczy i Zaopatrzenia informuje i przypomina o obowiązku, iż zgodnie z zawartą umową nr 7/DGZ/PN/16 dostawy tuszy i tonerów muszą być zrealizowane w czasie nie dłuższym niż 48 godzin od dnia i godziny wysłania zamówienia mailem lub faxem przez zamawiającego. Jednocześnie informuje iż dostawy te powinny odbywać się od poniedziałku do piątku w godzinach 1000 -1400 .

W celu usprawnienia weryfikacji przez DGiZ terminowości dostaw tuszy i tonerów przez dostawcę osoba przyjmująca dostawę winna wpisać na potwierdzeniu odbioru datę i godzinę czynności odbioru wraz z podpisami stron odbioru towaru. Wyżej wymienione potwierdzenie jest nam niezbędne w przypadku naliczania kar umownych za powstałe szkody.

Dostawy specjalistycznych odczynników chemicznych Sigma-Aldrich

Dział Gospodarczy i Zaopatrzenia uprzejmie informuje, że w okresie od 9.05.2016. do 26.04.2017. dostawy specjalistycznych odczynników chemicznych oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego z firmy SIGMA-ALDRICH realizowane będą na podstawie Umowy Nr 9/DGZ/PN/2016.
Wykaz produktów objętych umową oraz ich cen znajduje się w Repozytorium dokumentów DGZ (Oferta cenowa SIGMA-ALDRICH 2016 -2017). Zgodnie z § 1 pkt 3 zawartej umowy „Wykonawca zobowiązany jest informować Zamawiającego na bieżąco o wszelkich promocjach, ofertach specjalnych, rabatach, zniżkach sezonowych, itp. cen odczynników i akcesoriów, umożliwiając Zamawiającemu ich nabycie za cenę niższą niż określona w Załączniku nr2 do niniejszej umowy (Oferta cenowa) z zadeklarowanym przez Wykonawcę upustem i w tym wypadku obowiązują ceny dnia, na co Wykonawca wyraża zgodę.” W takim wypadku należy wpisać w zamówieniu odpowiedni kod promocyjny.
Zamówienia na w/w produkty mogą składać drogą internetową na stronie www.sigmaaldrich.com upoważnione osoby posiadające konto w systemie zamówień Sigma-Aldrich. Nowe konto można utworzyć po złożeniu w DGZ pisemnego wniosku podpisanego przez Kierownika jednostki organizacyjnej (dysponenta środków) zawierającego imię i nazwisko osoby upoważnionej do składania zamówień oraz jej adres e-mail.
Jeśli zamawiane produkty nie znajdują się w załączonym wykazie, należy złożyć w DGZ wniosek o udzielenie zamówienia publicznego. Wówczas jako numer zmówienia należy wpisać numer zatwierdzonego wniosku.
Wszelkich dodatkowych informacji udziela pan Antoni Nowacki tel. 667 634 501

Kierownik DGZ
Wiesław Janus
Poznań, dnia 06.05.2016.

Bazy CAB Abstracts, FSTA - szkolenie

Biblioteka zaprasza na szkolenie z obsługi baz CAB Abstracts i Food Science and Technology Abstracts. Szkolenie odbędzie się 10 maja (wtorek) 2016 roku o godzinie 13.00 w Bibliotece Głównej UP, ul. Witosa 45, sala 117.

Szkolenie przeprowadzi przedstawiciel firmy Wolters Kluwer.
Program szkolenia:

  • bazy CAB Abstracts Plus i FSTA
  • techniki wyszukiwania na platformie Ovid
  • optymalizacja efektywności pracy ze źródłami dzięki wykorzystaniu konta osobistego "MyAccount".

 

Renata Tomaszewska
Oddział Informacji Naukowej
Biblioteka Główna UP w Poznaniu

 

Czasopisma Cambridge - dostęp testowy

Do 25 maja 2016 roku Biblioteka zaprasza do korzystania z dostępu testowego czasopism wydawnictwa Cambridge.

Dostęp z komputerów zarejestrowanych w sieci Uczelni pod adresem:

http://journals.cambridge.org/action/subscribedTo?sessionId=C622E9F64BA0B078C1AB561F93785A6C.journals

Renata Tomaszewska
Oddział Informacji Naukowej
Biblioteka Główna UP w Poznaniu
 

Czasopisma American Society for Nutrition

 Biblioteka Główna zaprasza do miesięcznego bezpłatnego testu czasopism wydawanych przez American Society for Nutrition.

Dostęp z sieci uczelnianej:
Impact Factor 2014: 6.770
Impact Factor 2014: 5.386
 
Renata Tomaszewska
Oddział Informacji Naukowej
Biblioteka Główna UP w Poznaniu 

Zagraniczne wyjazdy służbowe pracowników w 2016/2017 roku

W związku z uruchomieniem procedury przetargowej dotyczącej wyboru biura podróży świadczącego usługi związane ze służbowymi wyjazdami międzynarodowymi pracowników i studentów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, wymagane jest dokładne określenie przedmiotu przetargu, czyli terminów wyjazdów, kraju podróży, planowanego środka lokomocji oraz ilości osób wyjeżdżających w okresie od 29 lipca 2016 do 29 lipca 2017 roku. Podróży, które odbędą się przy użyciu samochodu proszę nie wpisywać.

Zwracam się zatem do Państwa z prośbą o wypełnienie w trybie pilnym załączonej tabeli i przekazanie jej drogą papierową oraz elektroniczną do Działu Współpracy z Zagranicą, na adres dwz@up.poznan.pl do dnia 9 maja 2016

Prof. dr hab. Jan Pikul
Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkursy na projekty badawcze

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło w dniu 15 marca 2016 r. konkursy na projekty badawcze:

Wnioski należy składać w Dziale Nauki w 2 egzemplarzach w terminie do dnia 3 czerwca 2016 r. – po tym terminie wnioski nie będą akceptowane przez władze uczelni.

Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą
prof. dr hab. Jan Pikul

Na 1 egzemplarzu (przeznaczonym dla Działu Nauki) powinien znaleźć się podpis kierownika jednostki, w której projekt będzie realizowany. Pod wykazem aparatury planowanej do zakupienia należy uzyskać podpis kierownika Działu Aparatury.

Wniosek o finansowanie projektu badawczego (w języku polskim i języku angielskim), wraz z wymaganymi załącznikami, należy złożyć w formie elektronicznej w systemie OSF (Obsługa Strumieni Finansowania) dostępnym na stronie www.osf.opi.org.pl do dnia 15 czerwca 2016 roku.

Tabela zawierająca dane jednostki niezbędne do wypełnienia wniosku o finansowanie projektu badawczego dostępna jest tutaj (Repozytorium dokumentów - Dział Nauki – formularze uczelniane – formularz danych jednostki).
 

 

 

KOMUNIKAT DZIAŁU PŁAC I STYPENDIÓW

Uprzejmie informujemy, ponieważ zgodnie z zarządzeniem nr 48/2015 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, dzień 2 maja 2016 r. jest dniem wolnym od pracy dla wszystkich pracowników Uniwersytetu, wypłata za miesiąc maj 2016 r. dla nauczycieli akademickich odbierających swoje wynagrodzenie w kasie Uczelni nastąpi 4 maja 2016 r.

Poznań, dnia 15 kwietnia 2016 r.