Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - Poznan University of Life Sciences
XX Poznański Festiwal Nauki i Sztuki

Pracownik

Mendeley, Scopus, ScienceDirect - szkolenia online

Biblioteka zaprasza do udziału w szkoleniach on-line, przygotowanych przez firmę Elsevier, poświęconych rozwiązaniom: Mendeley, Scopus oraz ScienceDirect. Szkolenia będą przeprowadzone w języku polskim.
Harmonogram szkoleń:
27 października - Mendeley
10 listopada - Co w Scopusie piszczy? Pierwsze kroki
24 listopada - Ja, moi koledzy i nasza instytucja w bazie Scopus
5 grudnia - Scopus jako pomocnik w pisaniu wniosków o granty
14 grudnia - Jak mądrze i dobrze wybrać czasopismo?

Aby wziąć udział w szkoleniu, należy się zarejestrować: https://attendee.gotowebinar.com/register/7887132634993127428

PLANOWANIE 2017 DZIAŁ GOSPODARCZY I ZAOPATRZENIA

DZIAŁ GOSPODARCZY I ZAOPATRZENIA Poznań, dnia 24 października 2016 roku
L.dz. DGZ – 436/2016

Kierownicy jednostek / komórek organizacyjnych
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

dot. danych do sporządzenia uczelnianego planu zamówień publicznych na 2017 rok w zakresie dostaw i usług w obszarze działalności Działu Gospodarczego i Zaopatrzenia

Wzorem lat ubiegłych oraz zgodnie z „Regulaminem udzielania zamówień publicznych na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu (Zarządzenie Rektora Nr 27/2015 z dn. 2.03.2015.), proszę o przesłanie
do dnia 15 listopada 2016 roku danych dotyczących dostaw i usług w obszarze działalności Działu Gospodarczego i Zaopatrzenia sporządzonych wg następujących zasad:

  1. Wzory arkuszy planowanych dostaw i usług znajdują się na stronie internetowej Uczelni www.up.poznan.pl (Repozytorium Dokumentów/Dział Gospodarczy i Zaopatrzenia/Plan Dostaw i Usług DGZ 2017)
  2. Wypełnione arkusze muszą uwzględniać nazwę i numeryczne oznakowanie Jednostek organizacyjnych oraz kody kategorii i grup w obszarze działalności Działu Gospodarczego i Zaopatrzenia (zapisane w programie Excel; wartości poszczególnych pozycji należy wprowadzać wyłącznie w formacie liczbowym).
  3. Jeśli jednostka przewiduje dostawy lub usługi nieuwzględnione w załączonym katalogu, należy je podać, jako dodatkową pozycję w planie.
  4. Sporządzone plany winny zostać przesłane do Działu Gospodarczego i Zaopatrzenia na adres antnow@up.poznan.pl. W tytule wiadomości proszę podać pełna nazwę Katedry/jednostki organizacyjnej`
  5. Przyjęcie poprawnie sporządzonego planu zostanie potwierdzone przez Dział Gospodarczy i Zaopatrzenia mailem zwrotnym

Bliższych informacji w zakresie planowanych dostaw i usług udzielają:
Antoni Nowacki tel. 61 57
Maria Gierszewska tel. 70 57
Aneta Ignasiak tel. 61 58
Grażyna Wawrzyniak tel. 61 14
Zbigniew Kowalski tel. 61 14

Jednocześnie informuję, że niezłożenie przez jednostkę planowanych dostaw i usług na rok 2017 w wyznaczonym terminie będzie skutkowało nieumieszczeniem ich w Uczelnianym planie zamówień publicznych.

KIEROWNIK DZIAŁU
GOSPODARCZEGO I ZAOPATRZENIA

Wiesław Janus

Erasmus+ wyjazdy nauczycieli

Dział Współpracy z zagranicą informuje o naborze na wyjazdy nauczycieli akademickich w ramach Programu Erasmus+ w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w zagranicznej uczelni partnerskiej.

Szczegółowe warunki realizacji wyjazdu dostępne są w załączniku oraz na stronie internetowej Programu Erasmus+ (http://erasmusplus.up.poznan.pl/pl/strefa-nauczyciela ), a w skrócie to:
- wyjazdy w roku akademickim 2016/17 czyli do 30 września 2017
- czas wyjazdu: na 5 dni roboczych
- przeprowadzenie min. 8 godzin zajęć
- stypendium w euro wg dziennej stawki do danego kraju (80 – 130 euro/dzień)
- koszty podróży być może zostaną pokryte z budżetu UP w Poznaniu – sprawa w trakcie ustalania
- preferencyjne traktowanie osób zgłaszających się po raz pierwszy

Warunkiem udziału w naborze jest dostarczenie do Działu Współpracy z Zagranicą wypełnionego i podpisanego przez uczelnię partnerską skanu (lub oryginału) Agreement for Staff Mobility for Teaching w terminie do 18 listopada 2016.

Joanna Pietrzak
Dział Współpracy z Zagranicą

Dotyczy: dostawy mebli biurowych

17.10.16 r.

P.T. kierownicy
jednostek/komórek
organizacyjnych UP

Dotyczy: dostawy mebli biurowych.

Dział Gospodarczy i Zaopatrzenia informuje, iż w związku z planowanym postępowaniem przetargowym na dostawę mebli biurowych, jednostki chcące zakupić meble powinny składać wnioski o zamówienie publiczne z załączonym opisem przedmiotu zamówienia w terminie do 30.11.16 r..

Z poważaniem
Kierownik DGZ
Wiesław Janus

Dot. wykonania usług pralniczych dla jednostek organizacyjnych Uczelni

17.10.2016 r.
P.T. Kierownicy
Jednostek Organizacyjnych
Uniwersytetu Przyrodniczego
w miejscu

Dział Gospodarczy i Zaopatrzenia przypomina, że w okresie:
od 1 czerwca 2016 r. do 31 maja 2017 r.
w wyniku rozstrzygnięcia przetargu na usługi pralnicze w zakresie prania:
ręczników, zasłon, firan, obrusów, serwet, ścierek, kitli białych, bielizny pościelowej, kocy wykonywać usługę będzie firma: ZAKŁAD USŁUG PRALNICZYCH „JKM”
ul. Kopernika 41, 62-041 Puszczykowo
tel. (061) 8133-799/508-185-846, e-mail: info@pralniajkm.pl

Zamawiający zleca usługę mailem lub faksem zgodnie z drukiem zlecenia. Wykonawca odbiera przedmiot usługi a następnie przywozi go własnym transportem oraz wnosi we wskazane miejsce przez Zamawiającego. Odbiór oraz dostarczenie przedmiotu usługi musi odbywać się w godzinach pracy Zamawiającego w nieprzekraczalnym przedziale czasowym od 8 00 – 13 00. Wykonawca mailem lub faksem powinien zawiadomić Zamawiającego minimum na 1 dzień przed planowanym przywozem przedmiotu usługi. Niezawiadomienie skutkować może nieobecnością Zamawiającego.
Druk zlecenia oraz protokół reklamacji/odbioru znajduje się w repozytorium dokumentów DGiZ. Wypełniony protokół reklamacji/odbioru stanowić będzie podstawę do dochodzenia niezgodności i naliczenia kar umownych Wykonawcy za nienależyte wykonanie usługi. Faktura z załączonym drukiem zlecenia oraz wypełnionym i podpisanym protokołem reklamacji/odbioru stanowić będzie podstawę do zapłaty za wykonaną usługę. Fakturę potwierdzać będzie Pani Lidia Filas od 900 do 1300 w magazynie art. biurowych natomiast od 1300 do 1500 w pokoju 54.2.. tel. 62-79 lub 70-53.

Cennik prania:
kitle białe: netto 2,5 zł./szt. brutto 3,08 zł./szt.
ręczniki, zasłony, firany, obrusy,
serwety, ścierki, bielizna pościelowa, koce: netto 1,90 zł./kg., brutto 2,34 zł./kg.

Z poważaniem
Kierownik DGZ
Wiesław Janus

Prawa autorskie

Poznań, 10 października 2017 roku
DOSS-120-510/2016

P.T.
Kierownicy jednostek,
komórek organizacyjnych

Na podstawie uchwały Senatu nr 238/2010 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 24 listopada 2010 roku w sprawie: zmiany uchwały nr 54/2009 Senatu z dnia 28 stycznia 2009 r. w sprawie ustalenia struktury indywidualnych wynagrodzeń zasadniczych pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w celu naliczenia, zgodnego z prawem autorskim, podatku dochodowego od osób fizycznych, wszyscy pracownicy, którzy zamierzają skorzystać z zasad naliczania kosztów uzyskania przychodu, są zobowiązani w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 grudnia 2016 roku złożyć w Dziale Osobowym i Spraw Socjalnych, wniosek zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały nr 238/2010 Senatu UP.
Jednocześnie przypominam o obowiązku złożenia „Oświadczenia – sprawozdania pracownika” załącznik nr 2 do uchwały w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 stycznia 2017 roku.
W razie niezłożenia przez pracownika stosownych wniosków, o których mowa w ust. 2 i 5 lub niedotrzymania przez pracownika terminów określonych w ust. 2 i 4 do obliczenia wysokości podatku dochodowego stosowane będą ogólne zasady rozliczeń, tj. bez uwzględnienia 50% kosztów uzyskania przychodu.
Uchwałę Senatu oraz załączniki można pobierać na stronie internetowej Uniwersytetu.

Prorektor ds. kadr i rozwoju Uczelni

prof. dr hab. Roman Gornowicz

Wolne miejsca w Domach Studenckich

UWAGA!!!

Wolne miejsca w Domach Studenckich przy ul. Piątkowskiej!!!

DS "Jurand" - wolne żeńskie miejsca w pokojach 2 i 3 osobowych,
kontakt: 61-846-6468

DS "Danuśka" - wolne miejsca żeńskie i męskie w pokojach 2 i 3 osobowych,
kontakt: 61-846-6474 / 75

DS "Maćko" - wolne miejsca żeńskie i męskie w pokojach 2 i 3 osobowych, w
pokojach 2 osobowych o podwyższonym standardzie. Dostępna jest również
jedna kawalerka.
Kontakt: 61-846-6485

DS "Przylesie" - wolne miejsca w pokojach 3-osobowych
Kontakt: 61-848-78 94

ZAPRASZAMY

mgr Błażej Turguła
Administracja DS "Jurand", "Danuśka", "Maćko"

KURS JĘZYKOWY

Studium Języków Obcych organizuje kurs języka angielskiego dla Pracowników, studentów i doktorantów.

Poziom: średnio-zaawansowany
Grupa: minimum 15- osobowa
Cena kursu 20 godzinnego wynosi 120 złotych (10 spotkań).
Tematyka języka ogólnego –General English

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w czwartki, 2 godziny lekcyjne 15.00 – 16.30 (na prośbę pracowników) aż do wyczerpania godzin –październik, listopad, grudzień.

Pierwsze zajęcia odbędą się w czwartek 13.10. 2016 roku w sali 265 o godz.15.

Zapisy i szczegółowe informacje – na pierwszych zajęciach.

Osoby zainteresowane zajęciami proszone są o okazanie kwitu wpłaty na sumę 120 zł przed rozpoczęciem pierwszych zajęć w dniu 13.10. 2016r. Numer konta: 29 10 90 13 62 00 00 00 00 36 01 78 94 subkonto 293.93.560. Tytułem: kurs języka angielskiego.

Serdecznie zapraszamy
Studium Języków Obcych

UWAGA! Kwaterowanie w Domach Studenckich na rok akademicki 2016/17.

DS. Jurand, Danuśka, Maćko
Poniedziałek 26.09 godz. 8-14
Wtorek 27.09 godz. 8-14
Środa 28.09 godz. 8-14
Czwartek 29.09 godz. 8-16
Piątek 30.09 godz. 8-16
Sobota 01.10 godz. 14-20
Niedziela 02. 10 godz. 14-20

DS. Przylesie
Czwartek 29.09. godz. 8-14
Piątek 30.09 godz. 8-14
Niedziela 02.10 godz. 14-18
Poniedziałek 03.10 godz. 8-14

WAŻNE!
Wszystkich przyszłych mieszkańców, prosimy o zabranie ze sobą zdjęcia legitymacyjnego i dowodu tożsamości.
Osoby meldujące się od 26 do 30 września - opłata w okresie kwaterowania na rok akademicki 2016/17 wynosi 16,00 zł za dobę

mgr Daria Turguła
Specjalista ds. administracji D.S. Danuśka
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu