Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - Poznan University of Life Sciences
XX Poznański Festiwal Nauki i Sztuki

Pracownik

DOSTAWY STANDARDOWYCH MATERIAŁÓW LABORATORYJNYCH

Dział Gospodarczy i Zaopatrzenia uprzejmie informuje, że w Repozytorium dokumentów zamieszczony został wykaz standardowych odczynników, drobnego sprzętu oraz szkła laboratoryjnego objętych obowiązującymi do dnia 05.12.2017 r. umowami przetargowymi.
W/w materiały zamawiać można bezpośrednio w firmie
ALFACHEM Sp. z o.o.
ul. Unii Lubelskiej 3, 61-249 Poznań
tel./fax 61 875 30 66
e-mail biuro@alfachem.pl

K O M U N I K A T Działu Osobowego i Spraw Socjalnych

Uprzejmie informuję, że istnieje możliwość zakupu karpi świątecznych. Sprzedaż odbywać się będzie, podobnie jak w latach ubiegłych w pomieszczeniu 021 (piwnica) budynku Cieszkowskie Nowe,

w dniach:
21 grudnia (środa) i 22 grudnia (czwartek)
w godzinach od 900 do 1800

Cena za 1 kg karpia wynosi 13 zł.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 061 8487722.

 

 

Kierownik Działu Osobowego
i Spraw Socjalnych

Dorota Wiatr

Inwentaryzacja roczna środków materialnych na dzień 31 grudnia 2016 r.

Na podstawie art. 26 ust. 3 poz. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002r., Nr 76, poz. 694 z późn. zm.) we wszystkich jednostkach (komórkach) organizacyjnych Uczelni przeprowadzona zostanie inwentaryzacja materiałów według stanu na 31 grudnia 2016 r.

Spisem z natury objęte zostaną następujące składniki majątkowe:
1. materiały ewidencjonowane (podręczne magazynki w instytutach i katedrach),
2. materiały w magazynach: Zakładu Graficznego, Magazynie Centralnym,
Artykułów Biurowych, Chemikaliów,
3. inwentarz żywy (zwierzęta doświadczalne),
4. wyroby gotowe,
5. roboty w toku,
6. inwestycje rozpoczęte,
7. paliwo.
Składy zespołów spisowych ustalą kierownicy poszczególnych jednostek (komórek) organizacyjnych.
W dniach od 19-go do 23-go grudnia br. w godzinach od 800 do 1400 przewodniczący zespołów spisowych pobiorą arkusze spisowe oraz towarzyszące druki inwentaryzacyjne w dziale Inwentaryzacji przy ul. Dożynkowej 9 bl. G, pokój 5.
Zespoły spisowe rozpoczną spis z natury 28.12. 2016 r. a zakończą 09.01. 2017 r.
Po zakończeniu inwentury przewodniczący zespołów spisowych (arkusze po dokonaniu spisu winny być wycenione, podliczone, stany ewidencyjne materiałów objętych spisem – uzgodnione z działem Ewidencji Środków Materialnych, potwierdzone podpisem pracownika tego działu na protokole zakończenia inwentaryzacji), przewodniczący zespołów spisowych złożą komplet dokumentów w dziale Inwentaryzacji do dnia 12 stycznia 2017 r.
Z uwagi na wprowadzanie inwentur materiałów ewidencjonowanych do zintegrowanego systemu zarządzania Uczelnią proszę o nie przekraczanie podanych wyżej terminów.
Otrzymują:
jednostki i komórki
organizacyjne Uczelni
Renata Wawrzyniak
Dział Inwentaryzacji

KOMUNIKAT w sprawie: rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2016

Poznań, dnia 1 grudnia 2016 r.

Zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.) istnieje możliwość rozliczenia się z podatku przez zakład pracy – dotyczy to osób zatrudnionych na umowę o pracę, których przychód w Uczelni uzyskany w roku podatkowym 2016 był jedynym przychodem.

W celu dokonania tego typu rozliczenia należy wypełnić druk PIT-12 – „Oświadczenie dla celów dokonania rocznego obliczenia podatku dochodowego od dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym” (w załączeniu) i złożyć w Dziale Płac i Stypendiów w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 stycznia 2017 roku.

Osoby, które złożą ww. oświadczenie otrzymają do dnia 28 lutego 2017 roku PIT-40 stanowiący o rozliczeniu się z urzędem skarbowym. Osoby, które nie złożą oświadczenia otrzymają do dnia 28 lutego 2017 roku PIT-11 z przychodami uzyskanymi w Uczelni niezbędny do osobistego rozliczenia się z urzędem skarbowym.

K O M U N I K A T w sprawie: wypłat wynagrodzeń z tytułu umów bezosobowych i wynagrodzeń uzupełniających z projektów w miesiącu grudniu 2016 roku

 DZIAŁ PŁAC I STYPENDIÓW

Uprzejmie informujemy, iż ze względu na zwiększoną ilość wypłat pensji i innych świadczeń w miesiącu grudniu 2016 roku, rachunki dotyczące wypłat wynagrodzeń bezosobowych na wypłatę w dniu 12 grudnia Dział przyjmuje w terminie do 5 grudnia włącznie, natomiast rachunki na wypłatę w dniu 19 grudnia w terminie do 12 grudnia włącznie. Rachunki przyniesione po tej dacie będą zrealizowane w styczniu 2017 roku.

W przypadku wypłaty wynagrodzeń uzupełniających z projektów, które mają zostać wypłacone w miesiącu grudniu, karty wynagrodzeń będą przyjmowane do dnia 16 grudnia włącznie.

pliki: 

W DS. PRZYLESIE - POKOJE Z ŁAZIENKAMI, PO REMONCIE

Dom Studencki "Przylesie" przy ul. Wojska Polskiego dysponuje wolnymi pokojami 2,3 osobowymi o podstawowym i podwyższonym standardzie.
Pokoje są w pełni umeblowane , dodatkowo wyposażone w lodówkę i dostęp do internetu wi-fi.
Na każdym piętrze budynku znajdują się kuchnie ogólnodostępne.
Pokoje o podwyższonym standardzie 2,3 osobowe z łazienką w
pokoju (prysznic i wc)
Cennik:
pokoje o podstawowym standardzie:
miejsce w pokoju 2osobowym 360zł. za miesiąc
miejsce w pokoju 3osobowym 330zł miesiąc
pokoje o podwyższonym standardzie:
miejsce w pokoju 2osobowym 480zł za miesiąc
miejsce w pokoju 3osobowym 400zł. za miesiąc
Kontakt telefoniczny 61 848 78 -77 lub -57 w godzinach od 8.00 do
14.00 od poniedziałku do piątku.

Serdecznie zapraszamy

Paulina Michalska
Dom Studencki „Przylesie”

 

Umowa z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu...

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, w dniu 14 listopada 2016 roku zawarł umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia
pn.”Termomodernizacja i przebudowa poddasza budynku dydaktycznego Katedry Hodowli Zwierząt i Oceny Surowców Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu przy ul. Słonecznej 1 w Złotnikach ”

zadanie będzie realizowane przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

www.wfosgw.poznan.pl
Realizacja zadania będzie obejmowała między innymi: Ocieplenie ścian zewnętrznych i dachu, wymianę okien, wymianę bram garażowych, modernizację instalacji c.o. wraz z montażem zaworów termostatycznych.

PISMO OKÓLNE Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z 14 listopada 2016 roku

 1.    Realizując obowiązki pracodawcy określone w art. 161 i 168  Kodeksu pracy,  § 3  Uchwały Senatu nr 219/2007 z dnia 26 września 2007 roku w sprawie: trybu  udzielania  urlopów  wypoczynkowych nauczycielom akademickim oraz § 25 ust. 6 i 16 Regulaminu Pracy Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, zobowiązuję  pracowników naszej  Uczelni do:

-          wykorzystania bieżących i zaległych urlopów zgodnie z planem urlopów,
-          wykorzystania zaległych urlopów wypoczynkowych w nieprzekraczalnym terminie do 30 września 2017 roku.
 
2.    Na  podstawie  w  art. 163  Kodeksu pracy,  § 3 Uchwały Senatu nr 219/2007 z dnia 26 września 2007 r. w sprawie: trybu udzielania urlopów wypoczynkowych nauczycielom akademickim oraz § 25 ust. 8,11,12 i 13  Regulaminu Pracy Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu zobowiązuję Kierowników jednostek (komórek) organizacyjnych o wywiązanie się z obowiązku i przedłożenie w Dziale Osobowym iSpraw Socjalnych:
 
     planów urlopów wypoczynkowych na rok 2017
 
Zgodnie z art. 162 Kodeksu pracy, „urlop może być podzielony na części, w takim jednak przypadku co najmniej jedna część wypoczynku powinna trwać nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych”. Należy to uwzględnić wplanie urlopów. Wykorzystanie 14 kolejnych dni kalendarzowych urlopu wypoczynkowego będzie uprawniało do uzyskania dopłaty do wypoczynku. 
 
a)    Plany urlopów ustalane są dwa razy w roku z uwzględnieniem wniosków pracowników i konieczności zapewnienia normalnego toku pracy. Podaje się je do wiadomości pracowników i przekazuje do Działu Osobowego i Spraw Socjalnych najpóźniej w terminie do 31 grudnia 2016 r. i 30 czerwca 2017 r.
b)   Stosownie do art. 161 Kodeksu pracy Pracodawca, zobowiązany jest udzielić pracownikowi urlopu wypoczynkowego w roku kalendarzowym, w którym pracownik uzyskał do niego prawo;
c)    Urlopy wypoczynkowe udzielane są zgodnie z planem urlopów. Dopuszcza się nie objęcie planami urlopów, za bieżący rok kalendarzowy, nie więcej niż 11 dni w tym na podstawie art. 1672  Kodeksu pracy -urlopu na żądanie w wymiarze 4 dni;
d)    Zmiana zatwierdzonego w planie terminu urlopu wypoczynkowego może nastąpić na wniosek pracownika umotywowany ważnymi przyczynami w okresie przed rozpoczęciem  zaplanowanego urlopu, za zgodą bezpośredniego przełożonego. W takim wypadku należy złożyć wniosek urlopowy ze wskazaniem nowego terminu wykorzystania urlopu.
 
3.    Zobowiązuje się kierowników jednostek (komórek) organizacyjnych do bezwzględnej kontroli wykorzystania przez pracowników urlopów zgodnie z przyjętym planami urlopów sporządzanych dwa razy w dany roku.
 
 
Prorektor ds. kadr i rozwoju Uczelni
 
 
Prof. dr hab. Roman Gornowicz
pliki: 

Jak publikować w czasopismach Taylor & Francis? - warsztaty

Zapraszamy pracowników oraz użytkowników Biblioteki Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu do uczestnictwa w warsztatach "How to get Published in Taylor & Francis Journals", które odbędą się w dniu 16 listopada, w godzinach 10: 30 - 14: 30, w Centrum Mechatroniki, Biomechaniki i Nanotechnologii Politechniki Poznańskiej, przy ul. Jana Pawła II 28 (narożnik ul. Berdychowo, sala 301 MC na 3 piętrze).

Szczegółowy program i rejestracja
https://www.eventbrite.co.uk/e/taylor-francis-researcher-library-roadsho...

Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Podczas sesji porannej, przedstawiciele wydawnictwa Taylor & Francis przedstawią między innymi użyteczne wskazówki w odniesieniu do wszelkich etapów procesu publikowania artykułów w czasopismach Taylor & Francis. Omówione zostaną również najczęściej wskazywane przez edytorów powody odrzucenia artykułów. 

Sesja popołudniowa skierowana będzie głównie do pracowników Bibliotek, ale też przedstawicieli wydziałów oraz naukowców, którzy będą mogli dowiedzieć się, w jaki sposób Taylor & Francis wspiera społeczność akademickich pracowników naukowych.

Wydawnictwo Taylor & Francis Group będzie reprezentowane przez przedstawiciela działu edytorskiego oraz marketingu. 

W zależności od zainteresowania tematyką poszczególnych sesji, uprzejmie prosimy o dokonanie osobnych rejestracji w odniesieniu do sesji porannej oraz popołudniowej. 

Program spotkania: 

10:30 - 11:00
Rejestracja 

11:00 - 11:15 
Wprowadzenie & przegląd działalności Taylor & Francis w Polsce (Amy Card, Regional Marketing Executive, Taylor & Francis Group)

11:15 - 12:15
Sesja: Publikowanie w Czasopismach Akademickich (Victoria Babbit, Publisher - Scandinavia, Taylor & Francis Group)

 • Cykl wydawniczy
 • Proces recenzji naukowej
 • Poznaj swoich czytelników 
 • Wybierz właściwe czasopismo
 • Pisanie do wybranego czasopisma
 • Zasady przygotowania manuskryptu
 • Słowo na temat etykiety
 • 10 głównych powodów odrzucania artykułów
 • Co zrobić w przypadku gdy twój artykuł został opublikowany lub odrzucony
 • Pomoc dla potencjalnych autorów

12:15 - 12:30 
Pytania i odpowiedzi (Victoria Babbit)

12:30-13:00 
Przerwa kawowa

UCZESTNICY OBU SESJI (PORANNEJ/POPOŁUDNIOWEJ) SĄ MILE WIDZIANI

13:00 - 13:45
Sesja dla bibliotek - sesja, która jest dedykowana dla pracowników bibliotek akademickich i opcjonalnie dla wykładowców i pracowników naukowych. (Amy Card)

 • Jak Taylor & Francis wspiera biblioteki akademickie na świecie
 • W jaki sposób możemy pomóc aby Państwa subskrypcje zostały w pełni wykorzystane
 • Dyskusja na temat zmieniającej się roli bibliotek i wydawnictw w zapewnieniu pomocy pracownikom naukowym podczas ich działalności badawczych

13:45 - 14:00
Pytania i odpowiedzi

 

Rekrutacja na warsztaty dla naukowców - Alfa School

 16-17 listopada br. w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej odbędzie się kolejne wydarzenie z cyklu alfa SCHOOL, czyli bezpłatne warsztaty prowadzone przez praktyków biznesowych dla naukowców chcących skomercjalizować swoje projekty. W ramach spotkania możliwy będzie również speed dating z potencjalnym inwestorem. Wzięcie udziału w dwudniowych warsztatach dla naukowców alfa SCHOOL pomoże uczestnikom przygotować się do kontaktu z inwestorami, poznać m.in. zagadnienia związane z dyfuzją innowacji czy sposoby budowania modelu biznesowego dla swojego projektu naukowego. Dodatkowo uczestnicy otrzymają informacje nt. jakie modele współpracy z inwestorem są możliwe, przedyskutują wątpliwości dotyczące praw majątkowych oraz dowiedzą się jak przygotowywać prezentację inwestorską.

Więcej informacji o wydarzeniu oraz zgłoszenia na stronie: http://alfa.ac/alfa-school/
Link do wydarzenia na FB: https://www.facebook.com/events/325111447856628/