Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - Poznan University of Life Sciences
XX Poznański Festiwal Nauki i Sztuki

Pracownik

Dział Współpracy z Zagranicą informuje

 

Szanowni Państwo,
Dział Współpracy z Zagranicą informuje, że w związku z podpisaniem umowy między Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu, a Rainbow Tours S.A w zakresie sprzedaży imprez turystycznych (wakacje), w przypadku prywatnych wyjazdów turystycznych wszystkim pracownikom Uniwersytetu wraz z członkami najbliższej rodziny, Rainbow Tours udzieli :

- 10% zniżki od cen katalogowych
- 5% zniżki od ofert last minute
- 2% zniżki od bieżących promocji

Osobą delegowaną do obsługi Uniwersytetu w zakresie przygotowywania ofert i rezerwacji indywidualnych bądź grupowych dla pracowników uczelni jest Pan Hubert Klorek mob: +48 516 998 648, poznan.wysoka@r.pl
Zapraszamy do składania zapytań.

Komunikat Działu osobowego i Spraw Socjalnych

W związku z remontem parkingu przy Przychodni Medycyny Pracy ul. Szylinga 1, pracownicy korzystający z usług Przychodni, jadący samochodem, mogą wjechać na parking Przychodni od strony ul. Marcelińskiej. Wjeżdżając na parking od strony ulicy Marcelińskiej należy powiadomić osobę obsługującą parking o tym, że jest się pracownikiem Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, wtedy nie zostanie naliczona opłata za korzystanie z parkingu.

 

mgr Dorota Wiatr

 

Informacja odnośnie organizowania imprez uczelnianych

Dział Gospodarczy i Zaopatrzenia przypomina, iż zgodnie z Zarządzeniem nr 63/2016 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie wprowadzenia ,,Regulaminu organizowania imprez w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu’’. Organizator imprezy, w celu jej przeprowadzenia zgodnie z §3 ust. 1 regulaminu, dokonuje zgłoszenia imprezy nie później niż w terminie 45 dni przed rozpoczęciem imprezy masowej i nie później niż 21 dni przed rozpoczęciem imprezy innej niż masowa, na podstawie pozytywnej opinii Kanclerza, występuje do Rektora z wnioskiem o udzielenie zgody Rektora, przy czym w przypadku imprezy masowej ww. zgoda stanowi podstawę do dalszych czynności zmierzających do zorganizowania imprezy masowej, w tym w szczególności do uzyskania zezwolenia na przeprowadzenie takiej imprezy.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach terminy, o których mowa w ust.1 pkt.3 mogą być, za zgodą Kanclerza, skrócone do 35 dni w zakresie imprezy masowej oraz do 14 dni w przypadku imprezy innej niż masowa.
Nieprzestrzeganie powyższych zasad przez Organizatora imprezy będzie skutkowało brakiem uzyskania zgody i zezwolenia na przeprowadzenie takiej imprezy.

Kierownik DGiZ
Wiesław Janus

Dział Gospodarczy i Zaopatrzenia - Informuje!

KOMUNIKAT

Dotyczy jednostek organizacyjnych:

 • Biuro Rektora,
 • Sekretariat Kanclerza,
 • Dział Marketingu i Komunikacji,
 • Dział Aparatury,
 • Dział Gospodarczy i Zaopatrzenia,
 • Sekcja ds. Gospodarki Nieruchomościami,
 • Dział Nauki,
 • Dział Organizacyjno Prawny,
 • Dział Osobowy i Spraw Socjalnych,
 • Dział Rozwoju Uczelni,
 • Dział Studiów i Spraw Studenckich,
 • Kancelaria Ogólna,
 • Sekcja ds. Funduszy Strukturalnych,
 • Biuro ds. Zakładów doświadczalnych,
 • Dział Techniczny,
 • Archiwum Uczelniane,
 • Biuro Zamówień Publicznych,
 • Dział Ewidencji Środków Materialnych,
 • Dział Finansowy,
 • Dział Inwentaryzacji,
 • Biuro Kwestora i Analityk Finansowy,
 • Dział Księgowości Dział Płac i Stypendiów,
 • Dział Współpracy z Zagranicą,
 • Wydawnictwo,
 • Wieści Akademicki,
 • Rzecznik Prasowy,
 • Inspektorat BHP i OP,
 • Ośrodek Informatyki,
 • Audyt Wewnętrzny,
 • Administrator Bezpieczeństwa Informacji,
 • Centrum Innowacji i Transferu Technologii,
 • Dziekanat Wydziału Leśnego,
 • Dziekanat Wydziału Ekonomiczno – Społecznego,
 • Dziekanat Wydziału Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej,
 • Dziekanat Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauki o Zwierzętach,
 • Dziekanat Wydziału Technologii Drewna,
 • Dziekanat Wydziału Nauk o Żywności i Żywieniu,
 • Dziekanat Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii,
 • Dziekanat Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu.

Dział Gospodarczy i Zaopatrzenia informuje iż w wyniku rozstrzygnięcia postępowania na „usługę uruchomienia i utrzymania przez okres 12 miesięcy systemu kompleksowej obsługi urządzeń drukujących” usługę świadczyć będzie firma o nazwie:

Printnonstop Sp. z o. o. Sp. Komandytowa,
ul. Zawieprzycka 8L, 20-228 Lublin.

Wdrażanie i uruchomienie systemu musi nastąpić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06.06.17 r.. Przedstawiciel Wykonawcy Firmy Printnonstop wraz z Panią Lidią Filas po uprzednim umówieniu wizyty odwiedzi jednostkę w celu zainstalowania aplikacji weryfikującej poziom zużycia materiałów eksploatacyjnych i ilość wydrukowanych kopii. Dodatkowo Wykonawca dzięki aplikacji dostarczał będzie bezpośrednio do pokoju materiały eksploatacyjne bez uprzedniego zgłoszenia użytkownika gdy te będą już na minimalnym poziomie. W szczególnych przypadkach niekompatybilności urządzenia drukującego z aplikacją Zamawiający będzie wysyłał zamówienie na podstawie formularza (załącznik nr 1 do komunikatu) do Wykonawcy a materiał eksploatacyjny zostanie dostarczony do pokoju w kolejnym dniu roboczym w godzinach pracy użytkownika od 7 00 do 15 00.
Odbiór zużytych materiałów eksploatacyjnych od Zamawiającego powinien nastąpić bezpośrednio w momencie dostawy nowego materiału eksploatacyjnego. Firma Printnonstop dostarczy Państwu specjalne opakowania na zużyte materiały eksploatacyjne. Należy zapakować zużyty materiał eksploatacyjny w karton pozostały np. po nowym materiale eksploatacyjnym następnie w opakowanie od firmy i starannie okleić taśmą klejącą tworząc paczkę do wysyłki. Kurier odbierze paczkę i oklei ją listem przewozowym.
Wykonawca również od dnia 18.05.17 r. odpowiedzialny jest za serwisowanie urządzeń w zakresie napraw i przeglądów.
Wykonawca na podstawie zawartej umowy użyczy użytkownikowi urządzenia drukujące o różnych parametrach w sytuacji np. powstania nowego stanowiska pracy, uszkodzenia dotychczas używanego urządzenia itp..
W przypadku posiadania przez pracowników materiałów eksploatacyjnych do urządzeń prosimy o ich zebranie w jednym miejscu w pomieszczeniu w celu rozliczenia stanu posiadania przez Uczelnię
Szczegółowych informacji udziela Pani Lidia Filas – Dział Gospodarczy i Zaopatrzenia tel. 8487053.

Z poważaniem
Kierownik DGiZ
Wiesław Janus

 

 

Załącznik nr 1

(pieczątka jednostki organizacyjnej UP)

…………………………….
(źródło finansowania)
Poznań dnia, ………………………………

ZAMÓWIENIE NA DOSTAWĘ TUSZY/TONERÓW
L.P. Asortyment – TUSZ/TONER Jednostka miary Ilość
Sztuki/opakowanie UWAGI
(adres, pokój)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
….
….

 

………………………………….. ……………………
.imię i nazwisko oraz podpis (pieczęć i podpis osoby przyjmującej dostawę) dostawcy)

 

Zaproszenie Absolutoryjną Mszę Świętą

Serdecznie zapraszamy Nauczycieli Akademickich, Koleżanki i Kolegów, Pracowników Administracyjnych Uczelni, do udziału we Mszy Świętej Absolutoryjnej, która zostanie odprawiona

w niedzielę 11 czerwca 2017 roku
o godzinie 20.00

w Kościele p.w. Świętego Stanisława Kostki przy
ul. Rejtana 8, na Poznańskich Winiarach.

Podczas Mszy Świętej będziemy mieli okazję wspólnie podziękować Bogu za dobro, które otrzymaliśmy
w okresie studiów i zawierzyć Opatrzności Bożej dalsze nasze życie.

 

 

Absolwenci

kalendarz: 
2017-06-11

Ogłoszenie o naborze projektów przez fundusz YouNick Mint

YouNick Mint to pierwszy w Polsce operacyjny fundusz inwestycyjny. Operacyjny znaczy angażujący się ręka w rękę z Twórcami w rozwiązywanie ich najtrudniejszych problemów. 

Jeśli jesteś naukowcem – nie musisz być biznesmenem, żeby założyć biznes. Naszą rolą jest zadbać o odpowiednie wsparcie. Każdemu z realizowanych projektów dedykujemy menedżera inwestycyjnego, operacyjnie współpracującego w pokonywaniu codziennych wyzwań.

One-stop-shop dla innowacji
Zespół YouNick Mint to doświadczeni specjaliści z obszaru inżynierii finansowej, badań rynkowych, sprzedaży i marketingu oraz rozwoju biznesu. Na co dzień pracujemy pod jednym dachem z uznanymi projektantami i inżynierami zajmującymi się projektowaniem i produkcją urządzeń elektronicznych w różnorodnych sektorach gospodarki oraz z naukowcami zaangażowanymi od lat w rozwój produktów spożywczych, kosmetycznych oraz leków dla najbardziej uznanych firm farmaceutycznych w Polsce i zagranicą.

Jakie projekty wspieramy?
Inwestujemy na wczesnych etapach rozwoju przedsiębiorstwa w unikalne technologicznie projekty z branż Bio/Life Science, IOT, ICT. Stawiamy na projekty, których potencjał wykracza poza granice kraju, posiadają przewagę rynkową zaszytą w technologii i wiedzy oraz stoi za nim Zespół gotowy na zaangażowanie się w komercjalizację.

Obszary inwestycyjne
• Life Science
• Metody i urządzenia diagnostyczne
• Nutraceutyki
• Smart Food
• Leki i suplementy diety
• Biotechnologia
• Chemia i nowe materiały
• Internet of Things w rolnictwie i przemyśle

Jak działamy?
• Koncentrujemy się na biznesie i ograniczamy formalności.
• Inwestujemy w to, na czym się znamy i co rozumiemy.
• Dajemy wartościowe wsparcie operacyjne, a nie tylko finansowe.
• Tworzenie biznesu opieramy na efektywnym procesie polegającym na nieustannym sprawdzaniu, testowaniu i korygowaniu przyjętych założeń.
• Patrzymy na biznes z perspektywy wartości dla klienta i unikalności technologicznej. Rozumiemy długofalowość procesu badawczego.
• Widzimy dużą wartość w łączeniu biznesu z karierą naukową Twórcy.
• Akceptujemy to, że może się nie udać.
• Mówimy ludzkim językiem.

Co oferujemy?
• Wsparcie kadrowe w zakresie kompetencji badawczo-analitycznych, sprzedażowych i zarządczych.
• Projekt rozwoju wszystkich elementów modelu biznesowego, dzięki któremu szybciej i sprawniej budujemy pożądane rynkowo rozwiązania i eliminujemy te, które się nie sprawdzają.
• Międzynarodowa sieć ekspertów branżowych pomocna w rozwiązywaniu najtrudniejszych problemów w obszarze technologii, strategii własności intelektualnej oraz sprzedaży.
• Efektywne wprowadzenie innowacji na rynek wraz ze wsparciem komunikacyjnym i ochroną praw własności intelektualnej oraz strategią rozwoju dystrybucji.
• Do 3 milionów złotych dofinansowania w ramach programu BRIdge Alfa.

Skontaktuj się z nami i dowiedz się, jak możesz sfinansować i rozwinąć innowacyjne produkty i usługi.

Aleksander Kłósek
Life Science
aleksander.klosek@younick.pl +48 504 839 660

Wojciech Przygocki
Chemistry, Food, Biotechnology
wojciech.przygocki@younick.pl +48 505 689 788
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Informacji ogólnych na temat działania funduszy typu Venture udziela również:
Centrum Innowacji i Transferu Technologii
Mariusz Lesiecki
inin@up.poznan.pl T: 507 980 177

Zagrożenie infekcją szyfrującą dane !!!

Szanowni Państwo,
Prosimy o jak najszybsze wykonanie aktualizacji systemu operacyjnego na komputerach służbowych i domowych, w związku z pojawieniem się nowej krytycznej podatności, dotyczącej systemów operacyjnych Microsoft Windows i możliwością wykorzystania jej przez przestępców. Biorąc pod uwagę fakt, że tego typu infekcja grozi zaszyfrowaniem danych na dysku oraz dalszym rozprzestrzenianiem się infekcji, prosimy o zwracanie szczególnej uwagi na otrzymywane drogą mailową załączniki. Jeżeli otrzymają Państwo wiadomość z nieoczekiwanym załącznikiem lub po uruchomieniu którego pojawi się prośba o włączenie makr, czy też podanie hasła, prosimy o przerwanie dalszych działań związanych z tą wiadomością.

Przypominamy, że konieczne jest instalowanie na bieżąco poprawek do systemów operacyjnych.

Poniżej przykładowy ekran, który pojawia się po infekcji komputera w trakcie szyfrowania zasobów na komputerze. W takiej sytuacji należy natychmiast wyłączyć komputer.

Uwaga kleszcze! Informacja profilaktyczna Inspektoratu BHP i OP

Pracownicy wykonujący prace w lesie, terenach łąkowych, poletkach doświadczalnych, sadach itp.

W Polsce kleszcze zaczynają żerować gdy temperatura jest dodatnia i wilgotność powietrza wysoka. Czasem jest to nawet luty, szczyt ich występowania zazwyczaj przypada na koniec kwietnia i maj. Możliwy jest drugi we wrześniu jeśli lato było mokre. Pozostają aktywne aż do późnej jesieni. Szczyt zachorowań na choroby przenoszone przez kleszcze przypada na miesiące od maja do początku sierpnia oraz we wrześniu. Borelioza to nie jedyna choroba odkleszczowa. Bardzo groźne jest również kleszczowe zapalenie mózgu. Jednak jest ono dużo częstsze na wschód od Wisły, w Wielkopolsce notowanych jest rocznie mniej niż 10 przypadków.

Jak chronić się przed kleszczami?...

Całość w załączniku

Food Science Source i Art and Architecture Source – dostęp testowy

Biblioteka informuje, że do 17 lipca 2017 r. pracownicy naszej uczelni otrzymali otwarty dostęp testowy do baz Food Science Source i Art and Architecture Source. Bazy są dostępne na platformie EBSCOhost.
Dostęp ze strony Biblioteki Głównej - zakładka E-zasoby, bazy licencjonowane (HAN).
Informacja o udostępnianych bazach zamieszczona jest na stronie biblioteki.

Kurs pedagogiczny

 „Pracownicy oraz doktoranci, którzy zostali zakwalifikowani na Kurs pedagogiczny w dniach 24 i 25 czerwca 2017 r. proszeni są o przesłanie potwierdzenia dokonania opłaty za kurs na adres kiwerska@up.poznan.pl w terminie do 31 maja 2017 r.
Brak potwierdzenia spowoduje skreślenie z listy uczestników.
Informacji na temat kursu udziela Pani Beata Kiwerska z Katedry Pedagogiki tel. 61 848 7136.”