Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - Poznan University of Life Sciences
XX Poznański Festiwal Nauki i Sztuki

Ogłoszenia

Zmiana przelicznika z 1 ha dla gospodarstw rolnych

UWAGA!!! Zmiana przelicznika z 1 ha dla gospodarstw rolnych!!!

Studenci, których dochód w związku z poniższą zmianą NIE PRZEKRACZA 1 043,90 zł netto miesięcznie na osobę proszeni są o NIEZWŁOCZNE dostarczenie kompletu dokumentów do Sekcji.

Wnioski już złożone zostaną przeliczone AUTOMATYCZNIE, nie ma konieczności ich zmiany.

Dział Studiów i Spraw Studenckich
Sekcja Studenckich Spraw Bytowych
tel 61 848 78 04

Wystąpienia obniżonego ciśnienia wody oraz możliwych przebarwień wody w sieci wodociągowej, w dniach od 01.10.2016 r. do 02.10.2016 r.

Uprzejmie informujemy, że w związku z koniecznością przeprowadzenia niezbędnych prac eksploatacyjnych przez Aquanet SA na sieci wodociągowej, w dniach od 01.10.2016 r. godz. 2.00, do dnia 02.10.2016 r. godz. 12.00, w rejonie dzielnicy Strzeszyn, Podolany, Smochowice oraz Kiekrz w Poznaniu, może wystąpić okresowo obniżone ciśnienie wody (nawet do całkowitego jej braku) oraz pojawić się mogą niewielkie i nieszkodliwe dla zdrowia przebarwienia wody.

Aquanet SA

Kwalifikacje rolnicze na studiach podyplomowych

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom studentów II stopnia wielu kierunków studiów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, przygotowaliśmy specjalną ofertę promocyjną kształcenia na studiach podyplomowych, ukończenie których pozwala poprawić pozycję na rynku pracy oraz uzyskać kwalifikacje rolnicze.
Zapraszamy do studiowania na studiach podyplomowych: „Integracja Europejska – Działalność Rolnicza i Obszary Wiejskie”, oraz „Działalność rolnicza w warunkach Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej”. Jeśli w roku akademickim 20016/2017 jesteś studentem Uniwersytetu Przyrodniego w Poznaniu i podejmiesz kształcenie na wyżej wskazanych studiach podyplomowych, otrzymasz 10% bonus tytułem opłaty za studia podyplomowe w bieżącym roku akademickim.
Uprzejmie informujemy, że prowadzenie działalności rolniczej zgodnie z przepisami prawnymi oraz korzystanie przez rolników ze wsparcia środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej, wymaga posiadania stosownych kwalifikacji rolniczych.
Link do studiów podyplomowych: http://www.up.poznan.pl/kegz/funduszeunijne/

 

Informacja o konkursach NCN

Informuję, że w dniu 15 września 2016 r. Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkursy na projekty badawcze:

 
Wnioski należy składać w Dziale Nauki w 2 egzemplarzach w terminie do dnia 2 grudnia 2016 r. – po tym terminie wnioski nie będą akceptowane przez władze uczelni.
 
 
Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą
prof. dr hab. inż. Krzysztof Szoszkiewicz
 
 
Na 1 egzemplarzu (przeznaczonym dla Działu Nauki) powinien znaleźć się podpis kierownika jednostki, w której projekt będzie realizowany. Pod wykazem aparatury planowanej do zakupienia należy uzyskać podpis kierownika Działu Aparatury.
 
Wniosek o finansowanie projektu badawczego (w języku polskim i języku angielskim), wraz z wymaganymi załącznikami, należy złożyć w formie elektronicznej w systemie OSF (Obsługa Strumieni Finansowania) dostępnym na stronie www.osf.opi.org.pl do dnia 15 grudnia 2016 roku.
 
Tabela zawierająca dane jednostki niezbędne do wypełnienia wniosku o finansowanie projektu badawczego dostępna jest tutaj (Repozytorium dokumentów –  Dział Nauki – formularze uczelniane – formularz danych jednostki).
 
Milena Malinowska
Dział Nauki

Ogłoszenie konkursu POLONEZ 3

Szanowni Państwo !

W dniu 15 września 2016 r. Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkurs POLONEZ 3 na projekty badawcze realizowane przez naukowców przyjeżdżających z zagranicy. Celem konkursu jest rozwój kariery naukowców poprzez wsparcie ich międzynarodowej mobilności oraz finansowanie ambitnych projektów badawczych w najlepszych polskich ośrodkach. Konkurs współfinansowany jest z programu Horyzont 2020 w ramach działań Maria Skłodowska-Curie (COFUND).

 

Informacja dla doktorantów Up W Poznaniu

Na podstawie Zarządzenia nr 52/2014 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 27 maja 2014 r., doktorantom przysługuje prawo do ubezpieczenia zdrowotnego oraz możliwość przystąpienia do ubezpieczenia na życie w PZU S.A.

Doktorant może być zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego jeśli:

• nie ukończył 26 roku życia i nie ma możliwości zgłoszenia go do ubezpieczenia zdrowotnego jako członka rodziny z tego powodu, że żaden z jego rodziców lub opiekunów prawnych, nie jest osobą ubezpieczoną, czy też z innego tytułu określonego przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. z 2008 r. Nr 164 poz. 1027 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą;

• ukończył 26 rok życia i nie został zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny osoby ubezpieczonej tj. małżonka, czy też z innego tytułu określonego ustawą.
W celu przystąpienia do ubezpieczenia zdrowotnego należy złożyć Wniosek o objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym w NFZ do Działu Płac i Stypendiów pok. 15. Wniosek dostępny jest na stronie Uczelni w zakładce Doktorant → Ubezpieczenia → Zarządzenie nr 52/2014 wraz z załącznikami dot. ubezpieczeń doktorantów.

Doktorant może przystąpić do Ubezpieczenia na życie w PZU S.A. Pełna oferta Ubezpieczenia z zakresem przysługujących świadczeń i wysokością składek oraz formularz z danymi, są dostępne w zakładce Doktorant → Ubezpieczenia → Oferta ubezpieczenia na życie PZU. Formularz z danymi należy dostarczyć do Działu Płac i Stypendiów pok. 15.

Wniosek o objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym oraz formularz do przystąpienia do ubezpieczenia na życie PZU wraz z ofertą dostępne są również w Dziale Płac i Stypendiów pok. 15. Informacje można uzyskać pod nr tel. 61-846-62-36.

Prosimy również doktorantów, którym po raz pierwszy przyznano stypendium o zgłoszenie się do Działu Płac i Stypendiów w celu podania danych niezbędnych do uruchomienia wypłaty.

UWAGA! Kwaterowanie w Domach Studenckich na rok akademicki 2016/17.

DS. Jurand, Danuśka, Maćko
Poniedziałek 26.09 godz. 8-14
Wtorek 27.09 godz. 8-14
Środa 28.09 godz. 8-14
Czwartek 29.09 godz. 8-16
Piątek 30.09 godz. 8-16
Sobota 01.10 godz. 14-20
Niedziela 02. 10 godz. 14-20

DS. Przylesie
Czwartek 29.09. godz. 8-14
Piątek 30.09 godz. 8-14
Niedziela 02.10 godz. 14-18
Poniedziałek 03.10 godz. 8-14

WAŻNE!
Wszystkich przyszłych mieszkańców, prosimy o zabranie ze sobą zdjęcia legitymacyjnego i dowodu tożsamości.
Osoby meldujące się od 26 do 30 września - opłata w okresie kwaterowania na rok akademicki 2016/17 wynosi 16,00 zł za dobę

mgr Daria Turguła
Specjalista ds. administracji D.S. Danuśka
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 

Projekt pn. “ Podniesienie kompetencji dydaktycznych dla pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.”

Sekcja ds. Funduszy Strukturalnych przygotowuje ogólnouczelniany projekt podniesienia kompetencji dydaktycznych dla pracowników w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. W związku z tym prosimy osoby zainteresowane o udział w ankiecie badającej potrzeby szkoleniowe naszych pracowników:
https://goo.gl/forms/9izLqG91GR5DtQcz1

Ze względu na czas potrzebny do przygotowania projektu, prosimy o wypełnienie ankiety do 13.09.2016 r.

Uwaga!

  1. Zakres kompetencji dydaktycznych, które można rozwijać w ramach projektu, został odgórnie określony przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Ankieta zawiera wszystkie dopuszczalne obszary. Projekt nie daje możliwości podnoszenia kompetencji merytorycznych.
  2. Jeśli dojdzie do realizacji projektu, wówczas kompetencje dydaktyczne muszą znaleźć odzwierciedlenie w zajęciach dydaktycznych prowadzonych przez uczestnika projektu (podlega weryfikacji na etapie ewentualnej realizacji projektu).

Robert Fabiański
Z-ca Kanclerza ds. Funduszy Strukturalnych
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu