Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - Poznan University of Life Sciences
XX Poznański Festiwal Nauki i Sztuki

Ogłoszenia

Erasmus+ wyjazdy nauczycieli

Dział Współpracy z zagranicą informuje o naborze na wyjazdy nauczycieli akademickich w ramach Programu Erasmus+ w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w zagranicznej uczelni partnerskiej.

Szczegółowe warunki realizacji wyjazdu dostępne są w załączniku oraz na stronie internetowej Programu Erasmus+ (http://erasmusplus.up.poznan.pl/pl/strefa-nauczyciela ), a w skrócie to:
- wyjazdy w roku akademickim 2016/17 czyli do 30 września 2017
- czas wyjazdu: na 5 dni roboczych
- przeprowadzenie min. 8 godzin zajęć
- stypendium w euro wg dziennej stawki do danego kraju (80 – 130 euro/dzień)
- koszty podróży być może zostaną pokryte z budżetu UP w Poznaniu – sprawa w trakcie ustalania
- preferencyjne traktowanie osób zgłaszających się po raz pierwszy

Warunkiem udziału w naborze jest dostarczenie do Działu Współpracy z Zagranicą wypełnionego i podpisanego przez uczelnię partnerską skanu (lub oryginału) Agreement for Staff Mobility for Teaching w terminie do 18 listopada 2016.

Joanna Pietrzak
Dział Współpracy z Zagranicą

Wolontariat w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim

15 listopada br. rozpocznie się XIX edycja programu „Wolontariat w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim”, który adresowany jest do słuchaczy studiów policealnych, studentów i absolwentów uczelni wyższych oraz doktorantów, którzy pragną rozwijać swoje umiejętności i zdobywać doświadczenie zawodowe w pracy w administracji publicznej.

W dotychczasowych 18 edycjach programu, począwszy od 2007 roku, wzięło udział ponad 470 uczestników. W ramach kolejnej edycji przygotowano 49 miejsc pracy dla wolontariuszy w kilkunastu różnych komórkach organizacyjnych Urzędu. Rekrutacja do najbliższej edycji programu będzie prowadzona do 30 października br.
 
Program ma na celu umożliwienie wolontariuszowi realizację zadań i projektów, które mogą okazać się pomocne w kształtowaniu jego dalszej kariery zawodowej. Jednym z założeń organizacji wolontariatu jest stworzenie możliwości praktycznego poznania zasad funkcjonowania urzędu oraz wykorzystanie umiejętności i wiedzy wolontariusza w zadaniach realizowanych przez Urząd.
 
Oferty pracy dla wolontariuszy oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie internetowej Urzędu:
 
Wypełniony formularz wraz CV należy przesłać na adres:
z podaniem w tytule maila nr ref. ogłoszenia.
Termin składania dokumentów upływa 30 października 2016 roku.    
 
18 października 2016
Grażyna Adamczyk
Dział Marketingu i Komunikacji

Prawa autorskie

Poznań, 10 października 2017 roku
DOSS-120-510/2016

P.T.
Kierownicy jednostek,
komórek organizacyjnych

Na podstawie uchwały Senatu nr 238/2010 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 24 listopada 2010 roku w sprawie: zmiany uchwały nr 54/2009 Senatu z dnia 28 stycznia 2009 r. w sprawie ustalenia struktury indywidualnych wynagrodzeń zasadniczych pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w celu naliczenia, zgodnego z prawem autorskim, podatku dochodowego od osób fizycznych, wszyscy pracownicy, którzy zamierzają skorzystać z zasad naliczania kosztów uzyskania przychodu, są zobowiązani w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 grudnia 2016 roku złożyć w Dziale Osobowym i Spraw Socjalnych, wniosek zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały nr 238/2010 Senatu UP.
Jednocześnie przypominam o obowiązku złożenia „Oświadczenia – sprawozdania pracownika” załącznik nr 2 do uchwały w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 stycznia 2017 roku.
W razie niezłożenia przez pracownika stosownych wniosków, o których mowa w ust. 2 i 5 lub niedotrzymania przez pracownika terminów określonych w ust. 2 i 4 do obliczenia wysokości podatku dochodowego stosowane będą ogólne zasady rozliczeń, tj. bez uwzględnienia 50% kosztów uzyskania przychodu.
Uchwałę Senatu oraz załączniki można pobierać na stronie internetowej Uniwersytetu.

Prorektor ds. kadr i rozwoju Uczelni

prof. dr hab. Roman Gornowicz

Wolne miejsca w Domach Studenckich

UWAGA!!!

Wolne miejsca w Domach Studenckich przy ul. Piątkowskiej!!!

DS "Jurand" - wolne żeńskie miejsca w pokojach 2 i 3 osobowych,
kontakt: 61-846-6468

DS "Danuśka" - wolne miejsca żeńskie i męskie w pokojach 2 i 3 osobowych,
kontakt: 61-846-6474 / 75

DS "Maćko" - wolne miejsca żeńskie i męskie w pokojach 2 i 3 osobowych, w
pokojach 2 osobowych o podwyższonym standardzie. Dostępna jest również
jedna kawalerka.
Kontakt: 61-846-6485

DS "Przylesie" - wolne miejsca w pokojach 3-osobowych
Kontakt: 61-848-78 94

ZAPRASZAMY

mgr Błażej Turguła
Administracja DS "Jurand", "Danuśka", "Maćko"

Zmarł prof. dr hab. Józef Bogumił Lewandowski

 

http://www.up.poznan.pl/kiwis/osoby/jblfoto.jpg
Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 6 października 2016 roku odszedł od nas w 86 roku życia
śp
prof. dr hab. inż.
Józef Bogumił Lewandowski
 
Ceniony nauczyciel akademicki, wzór pedagoga i wychowawcy wielu pokoleń młodych inżynierów i naukowców. Organizator i kierownik Katedry Budownictwa Wodnego (1969 – 1970 i 1981 - 2000), dyrektor Instytutu Budownictwa Wodno – Melioracyjnego i kierownik Zakładu Budownictwa Wodnego (1970 – 1981), dziekan Wydziału Melioracji Wodnych (1981 – 1987) Akademii Rolniczej w Poznaniu.
 
Członek Komitetu Melioracji PAN, wiceprzewodniczący Komisji Nauk Mechanicznych i Budowlanych PAN, Oddz. w Poznaniu, Sekcji Konstrukcji Hydrotechnicznych Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN, Rady Naukowej Instytutu Melioracji i Użytków Zielonych, Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej, Redakcji „Roczników Nauk Rolniczych”, Komitetu Gospodarki Wodnej PAN, International Association for Hydraulic Research.
 
W osobie Profesora straciliśmy, człowieka niezwykłej skromności, życzliwości i dobroci, który mówił o sobie: „że jest szczęśliwym człowiekiem
 
Msza święta w intencji Zmarłego Profesora Lewandowskiego odprawiona zostanie 11 października 2016 roku o godzinie 11.30 w kościele pw. św. Jana Vianneya w Poznaniu. Pogrzeb odbędzie się na cmentarzu przy ul. Lutyckiej o godz. 12.30
 

KURS JĘZYKOWY

Studium Języków Obcych organizuje kurs języka angielskiego dla Pracowników, studentów i doktorantów.

Poziom: średnio-zaawansowany
Grupa: minimum 15- osobowa
Cena kursu 20 godzinnego wynosi 120 złotych (10 spotkań).
Tematyka języka ogólnego –General English

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w czwartki, 2 godziny lekcyjne 15.00 – 16.30 (na prośbę pracowników) aż do wyczerpania godzin –październik, listopad, grudzień.

Pierwsze zajęcia odbędą się w czwartek 13.10. 2016 roku w sali 265 o godz.15.

Zapisy i szczegółowe informacje – na pierwszych zajęciach.

Osoby zainteresowane zajęciami proszone są o okazanie kwitu wpłaty na sumę 120 zł przed rozpoczęciem pierwszych zajęć w dniu 13.10. 2016r. Numer konta: 29 10 90 13 62 00 00 00 00 36 01 78 94 subkonto 293.93.560. Tytułem: kurs języka angielskiego.

Serdecznie zapraszamy
Studium Języków Obcych

Ważny komunikat dotyczący kierownictwa Kwestury

Informuję uprzejmie, że w związku z zakończeniem przez Panią mgr Barbarę Gierszewską - Szrajber , Kwestora Uczelni zatrudnienia w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu, od 1 października 2016r. obowiązki Kwestora Uczelni pełni Pani mgr Karolina Prałat.

Prorektor
ds. Kadr i Rozwoju Uczelni
prof. dr hab. Roman Gornowicz

Komunikat w sprawie: Nowego Programu Grupowego Ubezpieczenia na Życie dla pracowników i doktorantów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz członków ich rodzin

Przypominamy o konieczności złożenia podpisu na nowych deklaracjach PZU grupowego ubezpieczenia pracowniczego na życie najpóźniej 7 października 2016 roku.

Polisy obowiązujące w chwili obecnej wygasają z dniem 31 października 2016 roku. Nowe polisy (wynik przetargu) obowiązują od 1 listopada 2016 roku. Osoby, które nie podpiszą nowej deklaracji ubezpieczeniowej PZU grupowego ubezpieczenia pracowniczego na życie nie będą objęte ubezpieczeniem od 1 listopada 2016 roku.

Deklaracje ubezpieczeniowe można podpisać w Dziale Płac i Stypendiów pokoje nr 8, 9, 11 i 15.

pliki: 

Informacje dotyczące pomocy materialnej i domów studenckich na rok akademicki 2016/2017 - dla studentów I roku

Wnioski o pomoc materialną na rok akademicki 2016/2017 oraz wnioski o przyznanie miejsca w domu studenckim należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 16 września br. w Sekcji Studenckich Spraw Bytowych.
Wykaz niezbędnych dokumentów oraz inne szczegóły związane z pomocą materialną znajdują się na stronie:
http://student.puls.edu.pl/?q=dokumenty/pomoc-materialna
oraz facebooku:
Sekcja Studenckich Spraw Bytowych Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Maksymalna miesięczna wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie studenta uprawniająca do ubiegania się o stypendium socjalne wynosi 1 043,90 zł.

Wysokość świadczeń pomocy materialnej dla studentów w roku akademickim 2016/2017 wynosi:

 1. stypendium socjalne w zależności od dochodu:
  dochód do 300 zł netto 450 zł
  od 300,01 do 600,00 350 zł
  od 600,01 do 1 043,90 300 zł
 2. zwiększenie wysokości stypendium socjalnego z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym 150 zł
 3. stypendium z tytułu niepełnosprawności 300 zł
 4. zapomogi:
  a) z tytułu śmierci rodziców lub opiekunów prawnych oraz z tytułu
  urodzenia dziecka 1500 zł
  b) z tytułu ciężkiej choroby lub wypadku studenta do 1500 zł
  c) inne do 1000 zł

Istnieje możliwość ubiegania się o miejsce w Domu Studenckim. Jeśli student stara się
o stypendium i miejsce w DS należy złożyć: Wniosek o przyznanie pomocy materialnej, jeśli tylko o miejsce: Wniosek o akademik.
Wnioski można składać osobiście lub wysyłać pocztą, jednak należy skontaktować się
z Sekcją czy dotarł komplet dokumentów.
Lista osób przyjętych do Domów Studenckich będzie umieszczona do 20 września na stronie głównej Uczelni.

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Sekcja Studenckich Spraw Bytowych, pok. 209
ul. Wojska Polskiego 28
60-637 Poznań
tel. 61 848 75 22, 61 848 78 04, 61 848 78 05
e-mail: sssb@up.poznan.pl, kmarek@up.poznan.pl

 

Stypendium Fundacji na rzecz Nauki Polskiej – Program Start 2017

Termin składania wniosków do Działu Rozwoju Uczelni upływa 21 października br.

Roczne stypendia dla młodych uczonych, przyznawane w drodze konkursu dla osób, które nie przekroczyły wieku 30 lat w roku składania wniosku (lub 31-32 lat w przypadku kandydatów, którzy korzystali z urlopów wychowawczych i innych).

Termin składania wniosków do FNP o przyznanie stypendium upływa 31 października 2016 roku.

Wnioski podpisuje Prorektor ds. Kadr i Rozwoju Uczelni – prof. dr hab. Roman Gornowicz.
Wnioski wypełnione elektronicznie i wydrukowane (bez publikacji) należy składać w Dziale Rozwoju Uczelni (pok. 306 w budynku Collegium Maximum) do 21 października br.

Opis programu START i rejestracja kandydatów odbywa się za pośrednictwem strony Fundacji na rzecz Nauki Polskiej http://www.fnp.org.pl/rozpoczynamy-przyjmowanie-wnioskow-w-programie-sta...

Młodych naukowców zainteresowanych udziałem w konkursie informujemy, że należy zapoznać się z Regulaminem Programu Start i Instrukcją przygotowania wniosku umieszczonymi na stronie programu http://www.fnp.org.pl/oferta/start/.

Dział Rozwoju Uczelni
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu