Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - Poznan University of Life Sciences
XX Poznański Festiwal Nauki i Sztuki

Ogłoszenia

Ogłoszenie o publicznej prezentacji założeń projektu „Udostępnianie cyfrowe zasobów polskich czasopism z nauk przyrodniczych i rolniczych w bazie AGRO”

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu zaprasza na publiczną prezentację założeń projektu
„Udostępnianie cyfrowe zasobów polskich czasopism z nauk przyrodniczych i rolniczych w bazie AGRO”. Prezentacja odbędzie się 08 grudnia 2016 roku o godzinie 11.00 w budynku Biblioteki Głównej i Centrum Informacji Naukowej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu przy ul. Witosa 45, 61-693 Poznań (Czytelnia Biblioteki Głównej, p.124).

W trakcie publicznej prezentacji przedstawione zostaną założenia projektu, którego złożenie
planowane jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Poddziałanie 2.3.1 - „Cyfrowe udostępnianie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki”.

Osoby zainteresowane udziałem w publicznej prezentacji uprzejmie prosimy o przesłanie zgłoszenia do 5 grudnia 2016 r. włącznie. W treści zgłoszenia prosimy o podanie imienia, nazwiska oraz danych kontaktowych wraz z nazwą reprezentowanej przez Państwa instytucji (jeśli dotyczy). Zgłoszenia należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres zokasprz@up.poznan.pl .
Przebieg prezentacji utrwalany będzie za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk.

KOMUNIKAT w sprawie: terminu przekazywania do rozliczeń wszelkich zobowiązań Uczelni za 2016r.

W związku ze zbliżającym się końcem roku obrachunkowego, uprzejmie przypominam o konieczności przekazywania do zapłaty wszelkich zobowiązań Uczelni, między innymi: faktur, delegacji krajowych i zagranicznych, faktur potwierdzających udział w konferencjach krajowych i zagranicznych, rozliczania zaliczek imiennych pobranych na bieżące wydatki realizowane w katedrach, protokoły likwidacji, niedoborów, przejęcia i sprzedaży majątku ruchomego i przekazania nieodpłatnego najpóźniej do dnia 16.12.2016r.
Wszystkie przedpłaty pieniężne dokonywane w wyjątkowych przypadkach, zgodnie z przepisami o  rachunkowości do chwili przedłożenia opracowanego rachunku są wydatkami Uczelni i pozostają na koncie rozrachunkowym lub kosztach przyszłych okresów, a dopiero po przedłożeniu ( w terminie j/w) faktury stwierdzającej wykonanie usługi/dostarczenie towaru, obciążają wskazane koszty działalności jednostki.
Realizowane prace badawcze umowne proszę uzgodnić z Działem Finansowym –pok. nr 7, natychmiast po otrzymaniu protokołu odbioru pracy.

Informuję, że osoba pobierająca jednorazowe zaliczki imienne w celu realizacji określonych zakupów, zobowiązuje się do rozliczenia jej w ciągu 7 dni od daty pobrania. W przeciwnym przypadku kwota nierozliczonej zaliczki, potrącona będzie z najbliższej wypłaty wynagrodzenia (wynika to z upoważnienia podpisanego na „Wniosku
o zaliczkę”). Przypominam również o terminowym rozliczeniu zaliczek na wyjazdy krajowe i zagraniczne ( 14 dni od daty zakończenia podróży).

Ostateczny termin oddawania rachunków dot. 2016 roku upływa z dniem
11 stycznia 2017 roku. Po tym terminie, dokumenty finansowo- księgowe dot. 2016 roku nie będą przyjmowane.

p.o. Kwestora: mgr Karolina Prałat

 

pliki: 

Studiujesz – praktykuj! Programy stażowe dla Studentów UPP! Rekrutacja TRWA!

Jesteś studentem ostatnich semestrów studiów  licencjackich/inżynierskich/magisterskich*?

Jeśli tak to zapraszamy Cię do wzięcia udziału w PŁATNYCH stażach realizowanych w ramach projektów unijnych. Więcej informacji na naszej stronie internetowej.

Zapraszamy do zapoznania się z warunkami przystąpienia do projektu i wzięcia udziału w rekrutacji**! Nie czekaj! Liczba miejsc i czas rekrutacji są ograniczone!

UWAGA!
*Studenci Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu oraz Wydziału Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej niestety nie są objęci projektem.
**Rekrutacja na Wydziale Leśnym, Wydziale Technologii Drewna będzie uruchomiona na początku listopada. Niebawem ruszy rekrutacja na Wydziale Ekonomiczno-Społecznym – prosimy o śledzenie naszej strony internetowej!

Projekty finansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym pod nadzorem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju).

Wszystkie aktualności dostępne również na naszych profilach na stronie Facebook.com:

Zapraszamy!

 

Jak publikować w czasopismach Taylor & Francis? - warsztaty

Zapraszamy pracowników oraz użytkowników Biblioteki Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu do uczestnictwa w warsztatach "How to get Published in Taylor & Francis Journals", które odbędą się w dniu 16 listopada, w godzinach 10: 30 - 14: 30, w Centrum Mechatroniki, Biomechaniki i Nanotechnologii Politechniki Poznańskiej, przy ul. Jana Pawła II 28 (narożnik ul. Berdychowo, sala 301 MC na 3 piętrze).

Szczegółowy program i rejestracja
https://www.eventbrite.co.uk/e/taylor-francis-researcher-library-roadsho...

Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Podczas sesji porannej, przedstawiciele wydawnictwa Taylor & Francis przedstawią między innymi użyteczne wskazówki w odniesieniu do wszelkich etapów procesu publikowania artykułów w czasopismach Taylor & Francis. Omówione zostaną również najczęściej wskazywane przez edytorów powody odrzucenia artykułów. 

Sesja popołudniowa skierowana będzie głównie do pracowników Bibliotek, ale też przedstawicieli wydziałów oraz naukowców, którzy będą mogli dowiedzieć się, w jaki sposób Taylor & Francis wspiera społeczność akademickich pracowników naukowych.

Wydawnictwo Taylor & Francis Group będzie reprezentowane przez przedstawiciela działu edytorskiego oraz marketingu. 

W zależności od zainteresowania tematyką poszczególnych sesji, uprzejmie prosimy o dokonanie osobnych rejestracji w odniesieniu do sesji porannej oraz popołudniowej. 

Program spotkania: 

10:30 - 11:00
Rejestracja 

11:00 - 11:15 
Wprowadzenie & przegląd działalności Taylor & Francis w Polsce (Amy Card, Regional Marketing Executive, Taylor & Francis Group)

11:15 - 12:15
Sesja: Publikowanie w Czasopismach Akademickich (Victoria Babbit, Publisher - Scandinavia, Taylor & Francis Group)

 • Cykl wydawniczy
 • Proces recenzji naukowej
 • Poznaj swoich czytelników 
 • Wybierz właściwe czasopismo
 • Pisanie do wybranego czasopisma
 • Zasady przygotowania manuskryptu
 • Słowo na temat etykiety
 • 10 głównych powodów odrzucania artykułów
 • Co zrobić w przypadku gdy twój artykuł został opublikowany lub odrzucony
 • Pomoc dla potencjalnych autorów

12:15 - 12:30 
Pytania i odpowiedzi (Victoria Babbit)

12:30-13:00 
Przerwa kawowa

UCZESTNICY OBU SESJI (PORANNEJ/POPOŁUDNIOWEJ) SĄ MILE WIDZIANI

13:00 - 13:45
Sesja dla bibliotek - sesja, która jest dedykowana dla pracowników bibliotek akademickich i opcjonalnie dla wykładowców i pracowników naukowych. (Amy Card)

 • Jak Taylor & Francis wspiera biblioteki akademickie na świecie
 • W jaki sposób możemy pomóc aby Państwa subskrypcje zostały w pełni wykorzystane
 • Dyskusja na temat zmieniającej się roli bibliotek i wydawnictw w zapewnieniu pomocy pracownikom naukowym podczas ich działalności badawczych

13:45 - 14:00
Pytania i odpowiedzi

 

Zapraszamy do udziału w szkoleniu online bazy Web of Science

Poniżej linki do rejestracji, po której otrzymacie Państwo email z dostępem do spotkania i instrukcjami.

 

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Biblioteka Główna i Centrum Informacji Naukowej
Oddział Informacji Naukowej

Narodowe Centrum Nauki udostępniło w systemie OSF elektroniczne formularze wniosków dla konkursów

Informuję, że Narodowe Centrum Nauki w dniu 3 listopada 2016r. udostępniono w systemie OSF elektroniczne formularze wniosków dla konkursów :

OPUS 12 https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/opus12
SONATA 12 https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonata12
PRELUDIUM 12 https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/preludium12

Wnioski należy składać w Dziale Nauki w 2 egzemplarzach w terminie do dnia 2 grudnia 2016 r. – po tym terminie wnioski nie będą akceptowane przez władze uczelni.

Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą
prof. dr hab. inż. Krzysztof Szoszkiewicz

Na 1 egzemplarzu (przeznaczonym dla Działu Nauki) powinien znaleźć się podpis kierownika jednostki, w której projekt będzie realizowany. Pod wykazem aparatury planowanej do zakupienia należy uzyskać podpis kierownika Działu Aparatury.

Wniosek o finansowanie projektu badawczego (w języku polskim i języku angielskim), wraz z wymaganymi załącznikami, należy złożyć w formie elektronicznej w systemie OSF (Obsługa Strumieni Finansowania) dostępnym na stronie www.osf.opi.org.pl do dnia 15 grudnia 2016 roku.

Tabela zawierająca dane jednostki niezbędne do wypełnienia wniosku o finansowanie projektu badawczego dostępna jest tutaj (Repozytorium dokumentów – Dział Nauki – formularze uczelniane – formularz danych jednostki).

Rekrutacja na warsztaty dla naukowców - Alfa School

 16-17 listopada br. w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej odbędzie się kolejne wydarzenie z cyklu alfa SCHOOL, czyli bezpłatne warsztaty prowadzone przez praktyków biznesowych dla naukowców chcących skomercjalizować swoje projekty. W ramach spotkania możliwy będzie również speed dating z potencjalnym inwestorem. Wzięcie udziału w dwudniowych warsztatach dla naukowców alfa SCHOOL pomoże uczestnikom przygotować się do kontaktu z inwestorami, poznać m.in. zagadnienia związane z dyfuzją innowacji czy sposoby budowania modelu biznesowego dla swojego projektu naukowego. Dodatkowo uczestnicy otrzymają informacje nt. jakie modele współpracy z inwestorem są możliwe, przedyskutują wątpliwości dotyczące praw majątkowych oraz dowiedzą się jak przygotowywać prezentację inwestorską.

Więcej informacji o wydarzeniu oraz zgłoszenia na stronie: http://alfa.ac/alfa-school/
Link do wydarzenia na FB: https://www.facebook.com/events/325111447856628/

Mendeley, Scopus, ScienceDirect - szkolenia online

Biblioteka zaprasza do udziału w szkoleniach on-line, przygotowanych przez firmę Elsevier, poświęconych rozwiązaniom: Mendeley, Scopus oraz ScienceDirect. Szkolenia będą przeprowadzone w języku polskim.
Harmonogram szkoleń:
27 października - Mendeley
10 listopada - Co w Scopusie piszczy? Pierwsze kroki
24 listopada - Ja, moi koledzy i nasza instytucja w bazie Scopus
5 grudnia - Scopus jako pomocnik w pisaniu wniosków o granty
14 grudnia - Jak mądrze i dobrze wybrać czasopismo?

Aby wziąć udział w szkoleniu, należy się zarejestrować: https://attendee.gotowebinar.com/register/7887132634993127428

Nabór do Chóru Akademickiego

Chór Akademicki "Coro Da Camera" pod dyrekcją Barbary Dąbrowskiej- Silskiej zaprasza wszystkich chętnych studentów do zapisywania się do zespołu.

Nie jest wymagane wykształcenie muzyczne ani wokalne, a jedynie zamiłowanie do śpiewu. Chór wykonuje utwory z różnych epok i w różnych stylach muzycznych. Koncertujemy w Poznaniu, Polsce i poza jej granicami, śpiewamy także na uroczystościach akademickich. Tworzymy zgraną i życzliwą grupę, do której możecie dołączyć! :)

Kontakt pod numerem 514-793-995, więcej informacji na https://www.facebook.com/corodacamera/ lub na http://www.up.poznan.pl/chor/

Serdecznie zapraszamy!