Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - Poznan University of Life Sciences
XX Poznański Festiwal Nauki i Sztuki

Ogłoszenia

VIII konkurs w ramach Programu LIDER.

Informuję, że Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ogłosił 

VIII konkurs w ramach Programu LIDER.

LIDER jest programem skierowanym do młodych naukowców. Jego celem jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu prac badawczych oraz zarządzaniu własnym zespołem badawczym, podczas realizacji projektów badawczych, których wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronach NCBiR pod adresem:

http://www.ncbr.gov.pl/programy-krajowe/lider/lider-viii-edycja/

Nabór wniosków prowadzony jest do 17 marca 2017r. za pośrednictwem systemu informatycznego https://lsi.ncbr.gov.pl

W celu  uzyskania podpisu Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą oraz Kwestora na dokumentach wymaganych do wniosku, w  Dziale Nauki należy złożyć:

-  poprawnie wypełnione oświadczenia – po dwa egzemplarze każdego z nich

-  kosztorys projektu –  jeden egzemplarz

Uprzejmie proszę o uzyskanie  akceptacji i podpisu Kierowania Katedry/Dyrektora Instytutu na jednym komplecie w/w dokumentów. Ostatecznym terminem składania dokumentów jest 6 marca 2017 r.

W trosce o jakość składanych projektów, szczególnie pod względem spełniania wymogów formalnych proszę o konsultowanie wniosków i terminowe przekazywanie dokumentów.  

Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą

prof. dr hab. inż. Krzysztof Szoszkiewicz

Koszty ogólne dla UP należy naliczyć w wysokości 25% od pozycji określonych w regulaminie konkursu:

O = (Op + W + A + G) x max 25%

Według Regulaminu Konkursu koszty ogólne rozliczone ryczałtem traktowane są jako wydatki poniesione.

Konkursy na projekty badawcze

Informuję, że Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkursy na projekty badawcze:

SONATINA 1  https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonatina1

MINIATURA 1  https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/miniatura1

Wnioski do konkursu SONATINA 1 należy składać w Dziale Nauki w 2 egzemplarzach w terminie do dnia 8 marca 2016 r.

Wnioski do konkursu MINIATURA 1 z uwagi na charakter naboru ciągłego należy składać w Dziale Nauki w 2 egzemplarzach w okresie od 3 kwietnia do 20 grudnia 2017 roku.

W trosce o jakość składanych projektów, szczególnie pod względem spełniania wymogów formalnych proszę o konsultowanie wniosków i terminowe przekazywanie dokumentów.

 

Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą

prof. dr hab. inż. Krzysztof Szoszkiewicz

 

Na 1 egzemplarzu (przeznaczonym dla Działu Nauki) powinien znaleźć się podpis kierownika jednostki, w której projekt będzie realizowany. Pod wykazem aparatury planowanej do zakupienia należy uzyskać podpis kierownika Działu Aparatury.

Wniosek o finansowanie projektu badawczego (w języku polskim i języku angielskim), wraz z wymaganymi załącznikami, należy złożyć w formie elektronicznej w systemie OSF (Obsługa Strumieni Finansowania) dostępnym na stronie www.osf.opi.org.pl po uzyskaniu akceptacji Działu Nauki.

Tabela zawierająca dane jednostki niezbędne do wypełnienia wniosku o finansowanie projektu badawczego dostępna jest tutaj (Repozytorium dokumentów –  Dział Nauki – formularze uczelniane – formularz danych jednostki).

 

Konkurs Oddziału PAN w Poznaniu na najlepszą oryginalną pracę twórczą opublikowaną w 2016 r.

Oddział PAN w Poznaniu ogłosił V edycję konkursu na najlepszą oryginalną pracę twórczą opublikowaną w 2016 r., której wiodącym autorem jest doktorant (wiek do 30 lat) z Wielkopolski lub Ziemi Lubuskiej.

Termin składania wniosków upływa 15 marca br. Regulamin konkursu, formularz zgłoszeniowy i pozostałe informacje znajdują się na stronie http://www.pan.poznan.pl/konkurs.htm

Dostawy specjalistycznych odczynników 2017-2018

W związku z planowanym postępowaniem przetargowym na sukcesywne dostawy specjalistycznych odczynników chemicznych, biochemicznych i akcesoriów do badań, Dział Gospodarczy i Zaopatrzenia prosi o nadesłanie wykazu materiałów firmy Sigma – Aldrich przewidywanych do zakupu w okresie od maja 2017 r. do kwietnia 2018 r. Wykaz należy sporządzić w formie arkusza Excel, którego wzór znajduje się w Repozytorium dokumentów DGZ http://portal.puls.edu.pl/?q=dokumenty/gospodarczy pod nazwą „Wykaz materiałów Sigma”.

Prawidłowe nazwy produktów, numery katalogowe oraz ich ceny dostępne są pod adresem: http://www.sigmaaldrich.com/poland.html  Wypełnione formularze należy przesłać jako załącznik do wiadomości e-mail na adres: antnow@up.poznan.pl  do dnia 10 lutego 2017 r.
Odczynniki i akcesoria niezgłoszone do przetargu nie zostaną w nim uwzględnione, a ich zakup poza obowiązującą procedurą będzie możliwy wyłącznie po decyzji Rektora.
Bliższych informacji udzielają pracownicy Działu:
Antoni Nowacki tel. 61 57, kom. 668 634 501
Aneta Ignasiak tel. 61 58

Prawidłowe wypełnianie faktur

Szanowni Państwo,

W związku ze zdarzającymi się coraz częściej błędnie wystawionymi przez kontrahentów Uczelni
(w tym przede wszystkim przez kontrahentów zagranicznych) fakturami VAT lub innymi dokumentami finansowymi, uprzejmie proszę o przestrzeganie obowiązujących w tym zakresie wymogów.
Przypominam, iż każda faktura, rachunek bądź inny dokument będący podstawą księgowania kosztowego, musi bezwzględnie zawierać prawidłowe dane dotyczące Uczelni.
Prawidłowo wystawiona faktura, bądź inny dokument finansowy, musi być wystawiony na:
 
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Ul. Wojska Polskiego 28
60-637 Poznań
NIP 777-00-04-960
 
Faktury, bądź inne dokumenty finansowe nie zawierające prawidłowych danych nabywcy, nie będą przyjmowane do realizacji.
 
p.o. Kwestora: mgr Karolina Prałat

Projekt szkoleniowo-mentoringowy dla studentów i doktorantów TopMinds

Program TopMinds to nowa inicjatywa Stowarzyszenia Top 500 Innovators oraz Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta. Jest to program szkoleniowo-mentoringowy skierowany do studentów i doktorantów polskich uczelni, którzy kończąc studia planują swoją karierę w nauce, biznesie czy administracji publicznej.

Edycja pilotażowa Programu rusza w marcu 2017 i potrwa do lipca 2017. W ramach Programu TopMinds mentorzy i eksperci - absolwenci Programu Fulbrighta oraz Programu MNiSW Top 500 Innovators - będą wspierać uczestników w podejmowaniu wyzwań i odnajdywaniu własnej ścieżki dla realizacji celów i zamierzeń, pomogą w rozwijaniu kompetencji interpersonalnych, a także wskażą sposoby na wzmocnienie poczucia wartości zawodowej i osobistej.

Program oferuje udział w mentoringu indywidualnym, spotkaniach i wykładach z przedstawicielami różnych zawodów oraz szkoleniach z rozwijania kompetencji interpersonalnych.

Szczegółowe informacje o Programie TopMinds dostępne są na stronie topminds.pl oraz facebooku

Rekrutacja do Programu potrwa do 10 lutego 2017.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego objęło Program TopMinds patronatem honorowym.

Wspierają nas Ambasada Stanów Zjednoczonych w Warszawie, Stowarzyszenie Alumni, Polskie Stowarzyszenie Stypendystów Fulbrighta, Fundacja Perspektywy, Fundacja Młodej Nauki, Krajowa Reprezentacja Doktorantów, Collegium Wratislaviense oraz Bury & Bury Kancelaria patentowa Sp. z o.o.

 

 

Projekt zmian w statucie - konsultacje społeczne

Do Społeczności

Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
 
 
Szanowni Państwo,
 
Uprzejmie informuję, że 13 stycznia 2017 r. Komisja Rektorska ds. dostosowania Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu do ustawy z dnia 23 czerwca 2016 r. o  zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw zakończyła prace, których efektem jest projekt zmian w Statucie.
Zgodnie z § 27 ust. 1 pkt 1 obowiązującego Statutu, w celu zasięgnięcia opinii społeczności Uniwersytetu, przekazuję Państwu w załączeniu projekt zmian w Statucie Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
 
Uprzejmie proszę o nadsyłanie uwag i  propozycji zmian do przygotowanego projektu, zaopatrzonych w uzasadnienie oparte na treści znowelizowanej Ustawy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1311). Tekst jednolity Ustawy dostępny pod adresem http://isip.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160001842&min=1. Uzasadnienie powinno zawierać powołanie się na określone artykuły Ustawy.
 
Uwagi i propozycje proszę kierować do Senackiej Komisji ds. Statutowo-Regulaminowych, której przewodniczy Pani Profesor Małgorzata Mańka, na adres mmanka@up.poznan.pl (do wiadomości na adres dop@up.poznan.pl) w terminie
do  14 lutego br.
 
Z poważaniem,
/-/
prof. dr hab. Jan Pikul
 
Poznań, 23 stycznia 2017 roku

Coachingowe sesje warsztatowe

Zaproszenie do udziału w coachingowych sesjach warsztatowych w ramach podnoszenia kompetencji kadry naukowej, doktorantów i studentów w zakresie komercjalizacji innowacyjnych wyników badań naukowych i prac rozwojowych

   
Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (CIiTT) zaprasza pracowników naukowych, doktorantów i  studentów  oraz współpracowników na bezpłatne coachingowe sesje warsztatowe finansowane w ramach projektu nr 0014/DLG/2016/10 pt. InnCOM_PULS - instrumenty optymalizacji procesów komercjalizacji, kreowania innowacji, doskonalenia dialogu oraz wzrostu efektywności współpracy między nauką i gospodarką w ramach programu DIALOG Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 
W każdej z 20 sesji warsztatowych może wziąć udział do 21 uczestników. Sesje zostały podzielone na 4 moduły tematyczne, w ramach których realizowane będą spotkania dla 5 specjalizacji. Poszczególne sesje w ramach każdego modułu będą różniły się studiami przypadków, które zostaną dopasowane do specyfiki specjalizacji. Pozostałe zagadnienia zostaną przedstawione w sposób uniwersalny, w związku z powyższym w każdej z sesji będą mogły uczestniczyć osoby zajmujące się dowolną dyscypliną badawczą. Umożliwi to wybór udziału w warsztatach w danym bloku tematycznym w jednym z 5 wyznaczonych terminów.
Terminy i zakres sesji coachingowych będą publikowane na bieżąco na stronie internetowej Uniwersytetu oraz na stronie internetowej CIiTT.
 
Spotkania w ramach sesji coachingowych mają służyć lepszemu przygotowaniu projektów badawczo-rozwojowych do skutecznej komercjalizacji i wdrożeń w praktyce. Każda sesja opierać się będzie na najnowszych regulacjach ustawowych i uczelnianych, propozycjach rozwiązań problemów zgłaszanych przez uczestników, a także analizach przykładów z praktyki.
  
Uczestnikami warsztatów mogą zostać:
 • Pracownicy naukowi i techniczni Uniwersytetu,
 • Doktoranci,
 • Studenci,
 • Przedsiębiorcy.
 
Organizatorzy zapewniają:
 • Materiały warsztatowe,
 • Profesjonalną kadrę,
 • Poczęstunek podczas warsztatów.
 
Moderator sesji:
 
Zbigniew Krzewiński - doktor nauk ekonomicznych, główny konsultant firmy CoWinners Sp. z o.o., współtwórca kilkunastu spółek technologicznych, ekspert Ministerstwa Nauki  i Szkolnictwa Wyższego, Fundacji na rzecz Nauki Polskiej oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, doradca w kilkuset projektach z zakresu komercjalizacji i wdrożeń nowych technologii, specjalista w zakresie projektowania regulacji i rozwiązań związanych z zarządzaniem własnością intelektualną na uczelniach.
 
 
 
Zaproszenie na I blok tematyczny:
 
  
Coachingowe Sesje Warsztatowe
pt. „Komercjalizacja wyników badań – ocena potencjału”
  
 
Sesje odbędą się w sali konferencyjnej CIiTT w Kolegium Rungego przy ul. Wojska Polskiego 52, I piętro  
 
Możliwość wyboru jednego terminu:
 • 8 lutego 2017 roku: godz. 09.00-15.00 (sesja dedykowana – specjalizacja Biotechnologia)
 • 15 lutego 2017 roku: godz. 09.00-15.00 (sesja dedykowana - specjalizacja Technologia żywności i żywienia)
 • 8 marca 2017 roku: godz. 09.00-15.00 (sesja dedykowana - specjalizacja Meblarstwo i technologia drewna)
 • 15 marca 2017 roku: godz. 09.00-15.00 (sesja dedykowana - specjalizacja Inżynieria środowiska/gospodarka odpadami/ochrona środowiska)
 • 22 marca 2017 roku: godz. 09.00-15.00 (sesja dedykowana - specjalizacja Technologie w rolnictwie oraz pozostałe przyrodnicze)
  
Program obejmuje m.in.:
 
 1. Przykładowe trendy rozwoju nowych technologii i produktów,
 2. Prezentację procesu komercjalizacji na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu oraz na wybranych uczelniach.
 3. Najnowsze rozwiązania prawne min. małej ustawy o innowacyjności.
 4. Projektowanie wskaźników produktu i rezultatu w projektach.
 5. Planowanie strategii komercjalizacji i wdrożenia wyników badań.
 6. Podział praw własności intelektualnej do wyników projektów.
 7. Strategie i znaczenie ochrony monopolu prawnego w projektach.
 8. Definiowanie wartości dodanej i modelu biznesowego.
 9. Projektowanie kolejnych faz rozwoju technologii i produktów.
Zgłoszenia:
Wypełniony i podpisany skan formularza zgłoszenia oraz jego wersję elektroniczną proszę przesyłać na adres: inncom@up.poznan.pl
Liczba miejsc na jedną sesję jest ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń.
Sesje warsztatowe finansowane są w ramach projektu „InnCOM_PULS” w ramach programu MNiSW pn. DIALOG.
 
W przypadku pytań prosimy o kontakt z Biurem Projektu pod adresem poczty elektronicznej: inncom@up.poznan.pl lub telefonicznie pod nr 61 846 62 65 lub 61 846 62 63.
 
 
Załączniki:
 
 1. Harmonogram coachingowych sesji warsztatowych w 2017 roku
 2. Formularz zgłoszenia udziału (WORD)
 3. Formularz zgłoszenia udziału (PDF)