Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - Poznan University of Life Sciences
XX Poznański Festiwal Nauki i Sztuki

Ogłoszenia

Komunikat Rektora

W celu umożliwienia studentom udziału
w organizowanych przez Samorząd
„Targach pracy”
ogłaszam godziny rektorskie
w dniu 10 maja br. do godz. 1400

Natomiast, z okazji festiwalu Agronalia,
święta studentów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu,
zawieszam zajęcia dydaktyczne
w dniu 17 maja br. od godz. 1500

 

Rektor
prof. dr hab. Jan Pikul

Poznań, dnia 28 kwietnia 2017 roku

pliki: 

Usługi tłumaczenia specjalistycznych tekstów

Szanowni Państwo,
Dział Gospodarczy i Zaopatrzenia uprzejmie informuje, że w wyniku rozstrzygnięcia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego usługi tłumaczenia specjalistycznych tekstów naukowych dla jednostek organizacyjnych uczelni świadczyć w okresie
od 19.04.2017 r. do 18.04.2018 r. będą:
z zakresu:

 • hodowli i biologii zwierząt – umowa nr 2/DGZ/PN/2017
 • technologii i chemii żywności – umowa nr 3/DGZ/PN/2017
 • rolnictwa i ogrodnictwa – umowa nr 4/DGZ/PN/2017

Jacek Żywiczka EFEKT Biuro Usługowe, os. Wichrowe Wzgórze 24/36, 61-678 Poznań
tel. 604 622 559,
e-mail: jacekbue@gmail.com

z zakresu:

 • biochemii i genetyki – umowa nr 5/DGZ/PN/2017

AJB Anna Binczarowska, os. Kosmonautów 3/130, 61-624 Poznań
tel. 061-826 06 50,
e-mail: ajbajb@poczta.onet.pl

z zakresu:

 • nauk ekonomiczno-społecznych – umowa nr 6/DGZ/PN/2017

Bartosz Wojciechowski ul. Smardzewska 6/6, 60-161 Poznań
tel. 697 622 729,
e-mail: bwojc@wp.pl

Podstawą udzielenia zamówienia jest zlecenie, przesłane Wykonawcy przez Kierowników poszczególnych jednostek organizacyjnych Uczelni faxem lub na adres e-mail.
Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie po otrzymaniu zlecenia potwierdzić faxem lub pocztą elektroniczną zlecającemu przyjęcie zlecenia do realizacji.

Przy realizacji pojedynczego zlecenia do 20 stron znormalizowanego tekstu, zawierającego 1800 znaków, obowiązują następujące terminy:

 • tłumaczenie w trybie zwykłym - 3 dni liczone od chwili przekazania tekstu,
 • tłumaczenie w trybie przyspieszonym - 2 dni liczone od chwili przekazania teksu.
  dotyczy umów nr 2/DGZ/PN/2017, 3/DGZ/PN/2017, 4/DGZ/PN/2017, 6/DGZ/PN/2017.
 • tłumaczenie w trybie zwykłym - do 5 dni liczone od chwili przekazania tekstu,
 • tłumaczenie w trybie przyspieszonym - do 2 dni liczone od chwili przekazania teksu.
  dotyczy umowy nr umowa nr 5/DGZ/PN/2017.

Za dzień przekazania tekstu do tłumaczenia uznaje się wysłanie tekstu Wykonawcy do godz. 12.00. W przypadku wysyłki po godzinie 12.00, termin wykonania tłumaczenia biegnie od dnia następnego. Jeżeli tekst liczy więcej niż 20 stron znormalizowanego tekstu na przetłumaczenie każdych kolejnych 10 stron tekstu Wykonawca ma dodatkowo 3 dni w przypadku trybu zwykłego, natomiast w przypadku tłumaczeń w trybie przyspieszonym termin jest uzgodniony każdorazowo z Wykonawcą, jednak nie może przekroczyć kolejnych 2 dni.

Zlecający może żądać przedstawienia przetłumaczonego tekstu w jednej lub kilku formach, w tym:

 1. pisemnej (wydruk),
 2. elektronicznej na nośniku CD lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

W terminie 14 dni od przekazania tłumaczenia przez Wykonawcę Zlecający przyjmie usługę lub zgłosi, w formie pisemnej reklamacji, uwagi jeśli tłumaczenie zostało zrealizowane bez należytej staranności lub niezgodnie z ustaleniami stron. Po tym terminie, dane zlecenie będzie uznane automatycznie za przyjęte bez uwag.
Wniesienie reklamacji stanowi podstawę żądania przez Zlecającego ponownego wykonania tłumaczenia w sposób niewadliwy, w możliwie najkrótszym terminie – nie dłuższym niż połowa terminu wyznaczonego na pierwotne tłumaczenie, od zgłoszenia reklamacji przez Zlecającego.
Niewykonanie zleconego tłumaczenia, opóźnienie w wykonaniu tłumaczenia powyżej połowy okresu na jego realizację uprawnia Zlecającego do zlecenia wykonanie usługi osobie trzeciej na koszt Wykonawcy w pełnej wysokości oraz naliczenia kar umownych.

Podstawą przyjęcia usługi jest protokół odbioru wykonania tłumaczenia, sporządzony
i podpisany przez osoby upoważnione ze strony Zamawiającego i Wykonawcy.

Wzór protokołu dostępny jest w repozytorium dokumentów Działu Gospodarczego
i Zaopatrzenia (http://puls.edu.pl/?q=dokumenty/gospodarczy).

Prawidłowo wystawioną fakturę (dane do faktury: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań, Jednostka organizacyjna Uczelni np.: katedra, instytut) wraz z dołączonym protokołem odbioru każdorazowo, przed złożeniem jej w Dziale Finansowym, należy przedłożyć w Dziale Gospodarczymi Zaopatrzenia pok. 416.

Tłumaczenia specjalistycznych tekstów naukowych dla jednostek organizacyjnych uczelni
z zakresu:

 • leśnictwa
 • technologii drewna
 • konstrukcji i eksploatacji maszyn
 • melioracji, ekologii, ochrony i inżynierii środowiska

realizowane będą na podstawie wniosku o udzielenie zamówienia publicznego sporządzonego przez jednostki/komórki zamawiające zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu.
Natomiast tłumaczenia przez native speakera publikacji w języku obcym zamieszczanych w specjalistycznych czasopismach naukowych realizowane będą zgodnie z §11 ust. 3 Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu.

Bliższych informacji w/w sprawie udziela Pani Grażyna Wawrzyniak, tel. 618466190.

Z poważaniem
Kierownik DGZ Wiesław Janus

Przetarg nieograniczony w formie ofert pisemnych na sprzedaż ciągników

Poznań, 21 kwietnia 2017 r.

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Zakład Doświadczalno-Dydaktyczny Uprawy Roli i Roślin Gorzyń z siedzibą w Poznaniu
ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań

OGŁASZA

Przetarg nieograniczony w formie ofert pisemnych na sprzedaż:

 1. Ciągnika rolniczego kołowego Massey Ferguson 235 z kabiną, rok produkcji 1978, o numerze rejestracyjnym PO 334 E, cena wywoławcza netto 19 000 zł brutto, (w tym podatek VAT).
 2. Ciągnika rolniczego kołowego Massey Ferguson 255 z kabiną, rok produkcji 1991, o numerze rejestracyjnym PO 335 E, cena wywoławcza netto 23 000 zł brutto, (w tym podatek VAT).
 3. Ciągnika rolniczego kołowego Zetor 7211 wyposażonego w ładowacz czołowy z łyżką i chwytakiem typu '' krokodyl'' oraz zamontowanymi nowymi oponami tylnymi,
  rok produkcji 1989, o numerze rejestracyjnym PO 331 E, cena wywoławcza
  netto 34 000 zł brutto, (w tym podatek VAT).

Przetarg na w/w pojazdy odbędzie się w dniu 08.05.2017 r. o godzinie 10:00 w Zakładzie Doświadczalno-Dydaktycznym Uprawy Roli i Roślin Gorzyń z siedzibą w Poznaniu
ul. Dojazd 11, 60-632 Poznań - Biocentrum

Pisemne oferty wraz z dowodem wpłaty wadium należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem ''Przetarg'' w siedzibie w Zakładu Doświadczalno-Dydaktycznego Uprawy Roli i Roślin Gorzyń z siedzibą w Poznaniu ul. Dojazd 11, 60-632 Poznań- Biocentrum

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie najpóźniej do dnia 05.05.2017 r. do godziny 14:00 w biurze Zakładu Doświadczalno-Dydaktycznego Uprawy Roli i Roślin Gorzyń z siedzibą w Poznaniu ul. Dojazd 11, 60-632 Poznań lub na konto BGŻ BNP PARIBAS S.A. 92 2030 0045 1110 0000 0043 0390 wadium w wysokości:

 • (a) 1 900 zł (słownie: jeden tysiąc dziewięćset złotych) na zakup ciągnika rolniczego kołowego Massey Ferguson 235
 • (b) 2 300 zł (słownie: dwa tysiące czterysta złotych) na zakup ciągnika rolniczego kołowego Massey Ferguson 255
 • (c) 3 000 zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych) na zakup ciągnika rolniczego kołowego Zetor 7211

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia.

W pozostałych przypadkach wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu.

W przypadku, gdy uczestnik który wygra przetarg uchyli się następnie od zakupu, wpłacone przez niego wadium nie zostanie zwrócone. Na nabywcy ciąży obowiązek pokrycia wszelkich podatków i opłat dotyczących transakcji kupna, jeżeli takie wystąpią.

Zakład Doświadczalno-Dydaktyczny Uprawy Roli i Roślin Gorzyń z siedzibą w Poznaniu
zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, jeżeli uczestnicy przetargu zaoferowali tą samą cenę oraz odstąpienia od przetargu lub jego unieważnienia bez podania przyczyn.

Zakład Doświadczalno-Dydaktyczny Uprawy Roli i Roślin Gorzyń z siedzibą w Poznaniu
nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte sprzętu. Sprzęt znajduje się na terenie filii w Złotnikach, ul. Słoneczna 1, gmina Suchy Las i można go oglądać do dnia 05.05.2017 r. w godzinach od 9:00-14:00.

Szczegółowe informacje o przetargu pod nr telefonów 607- 854-995 lub 515-047-512

Dyrektor
ZDD Gorzyń
dr inż. Monika Bartos- Spychała

Warsztaty z zakresu prawa autorskiego dla pracowników naukowych uczelni wyższych

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszam na "Warsztaty z zakresu prawa autorskiego dla pracowników naukowych uczelni wyższych" organizowane przez Stowarzyszenia Zbiorowego Zarządzania prawami Autorskimi Twórców Dzieł Naukowych i Technicznych KOPIPOL pod patronatem Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego - Pana Jarosława Gowina.

W ramach warsztatów eksperci Stowarzyszenia KOPIPOL przedstawią między innymi zagadnienia związane z uprawnieniami twórcy pozostającego w stosunku pracy do dzieła stworzonego w ramach pełnienia obowiązków pracowniczych oraz wypłatą na rzecz twórców utworów naukowych i technicznych opłat i wynagrodzeń autorskich stanowiących rekompensatę za kopiowanie ich twórczości.

Szczególne zaproszenie kierujemy do autorów, którzy opublikowali swoje utwory w Wydawnictwie Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Dodatkowo będzie można uzyskać informację o możliwości uzyskania ze środków jakimi dysponuje Stowarzyszenie KOPIPOL bezzwrotnych dofinansowań:

 • wynagrodzeń autorskich za publikację w czasopismach naukowych,
 • na organizację konferencji naukowych z zakresu własności intelektualnej,
 • dla autorów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej/życiowej.

Warsztaty odbędą się w dniu 16 maja 2017 roku o godzinie 13:30 w sali Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu przy ul. Wojska Polskiego 28.

Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą
prof. dr hab. inż. Krzysztof Szoszkiewicz

 

Przydatne linki:
Strona główna Stowarzyszenia KOPIPOL - www.kopipol.pl
Strona główna warsztatów - www.warsztaty-kopipol.pl
Wyszukiwarka uprawnionych autorów - repartycja indywidualna - www.wyszukiwarka.kopipol.pl

Nabór projektów w ramach programu "Inkubator Innowacyjności +"

CENTRUM INNOWACJI I TRANSFERU TECHNOLOGII UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W POZNANIU

w ramach realizowanego projektu „Inkubator Innowacyjności+”

współfinansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego z programu pozakonkursowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”

ogłasza

KONKURS

na prowadzenie prac przedwdrożeniowych, w tym dodatkowych testów laboratoryjnych lub dostosowania wynalazku do potrzeb zainteresowanego nabywcy.

Kwota dofinansowania projektu: do 100 tysięcy złotych netto.

Termin naboru wniosków: do 9 maja 2017 r. (prosimy o przesłanie wersji elektronicznej wniosku na adres mailowy: inin@up.poznan.pl).

Uczestnicy Konkursu: pracownicy Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz zespoły naukowo-badawcze, w których przynajmniej 1 osoba jest pracownikiem Uniwersytetu. Uczestnikami Konkursu mogą być również uczestnicy studiów doktoranckich oraz studiów I i II stopnia w ramach zespołów naukowo-badawczych.

Jednocześnie CIITT zaprasza wszystkich zainteresowanych udziałem w Konkursie na spotkanie informacyjno-szkoleniowe, które odbędzie się w dniu 18 kwietnia 2017 w godzinach 9:00-11:00 w budynku Kolegium Rungego (ul. Wojska Polskiego 52).

Zgłoszenia do udziału w spotkaniu przyjmujemy do najbliższego piątku tj. do 14.04.2017 do godziny 15:00 pod adresem inin@up.poznan.pl.

Regulamin i Wniosek konkursowy znaleźć można na stronie Centrum Innowacji i Transferu Technologii.
Dodatkowych informacji udziela Broker Innowacji w projekcie „Inkubator Innowacyjności+”:

Mariusz Lesiecki
mail: inin@up.poznan.pl
tel. 61 846 62 64
kom. 507 980 177

Projekt „Inkubator Innowacyjności +” jest współfinansowany ze środków finansowych na naukę w ramach projektu pozakonkursowego „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4).

Dokumenty konkursowe:

Programy stypendialne rządu francuskiego

Ambasada Francji oraz Instytut Francuski w Polsce przyjmują wnioski o przyznanie stypendium rządu francuskiego na pobyt badawczy (BGF Pobyt badawczy).

Program stypendialny rządu francuskiego finansuje i ułatwia zrealizowanie pobytu wybitnym polskim naukowcom do 45 rż. (ze stopniem naukowym doktora, profesora lub badacza), którzy planują przeprowadzić część badań we Francji.

Prezentacja programu stypendialnego, warunki kwalifikowalności oraz aplikacji przedstawione zostały na stronie Instytutu francuskiego w Polsce (http://www.institutfrancais.pl/pl/bgf-pobyt-badawczy).

Wnioski można składać do 16 maja 2017 roku.

Joanna Cybulska
Dział Współpracy z Zagranicą
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

 

Publiczna prezentacja założeń projektu „Udostępnianie cyfrowe zasobów polskich czasopism z nauk przyrodniczych i rolniczych w bazie AGRO”

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu zaprasza na publiczną prezentację założeń projektu
„Udostępnianie cyfrowe zasobów polskich czasopism z nauk przyrodniczych i rolniczych w bazie AGRO”. Prezentacja odbędzie się 18 kwietnia 2017 roku o godzinie 11.00 w budynku Biblioteki Głównej i Centrum Informacji Naukowej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu przy ul. Witosa 45, 61-693 Poznań (Czytelnia Biblioteki Głównej, p.124).

W trakcie publicznej prezentacji przedstawione zostaną założenia projektu, którego złożenie
planowane jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Poddziałanie 2.3.1 - „Cyfrowe udostępnianie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki”.

Osoby zainteresowane udziałem w publicznej prezentacji uprzejmie prosimy o przesłanie zgłoszenia do 14 kwietnia 2017 r. włącznie. W treści zgłoszenia prosimy o podanie imienia, nazwiska oraz danych kontaktowych wraz z nazwą reprezentowanej przez Państwa instytucji (jeśli dotyczy). Zgłoszenia należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres zokasprz@up.poznan.pl .

Przebieg prezentacji utrwalany będzie za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk.

IX edycja konkursu na prace dotyczące polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich „Polska Wieś – Dziedzictwo i Przyszłość”

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa we współpracy z Wydawnictwem Naukowym Scholar ogłosiła IX edycję konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”. Patronat honorowy nad konkursem objął Polski Komitet ds. UNESCO.
Celem konkursu jest promocja polskiego rolnictwa, problematyki związanej z obszarami wiejskimi, dziedzictwa kulturowego oraz wzbogacenie publicznej debaty na temat polskiej wsi...

 

Szczeguły w załącznikach:

Awaria sieci teleinformatycznej - usunięta

Ośrodek Informatyki w porozumieniu z Działem Technicznym informuje, że awaria sieci teleinformatycznej, która wystąpiła we wtorek 28 marca 2017 r. pomiędzy lokalizacjami: ul. Dąbrowskiego a ul. Zgorzelecką, została usunięta w czwartek 30 marca 2017 r. o godz. 16.00.

Elżbieta Parysek
Kierownik Ośrodka Informatyki