Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - Poznan University of Life Sciences
XX Poznański Festiwal Nauki i Sztuki

Ogłoszenia

Nowa strona WWW - zapraszamy

Aby prześć do treści na nowej stronie WWW kliknij w obrazek poniżej:

Informacja odnośnie organizowania imprez uczelnianych

Dział Gospodarczy i Zaopatrzenia przypomina, iż zgodnie z Zarządzeniem nr 63/2016 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie wprowadzenia ,,Regulaminu organizowania imprez w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu’’. Organizator imprezy, w celu jej przeprowadzenia zgodnie z §3 ust. 1 regulaminu, dokonuje zgłoszenia imprezy nie później niż w terminie 45 dni przed rozpoczęciem imprezy masowej i nie później niż 21 dni przed rozpoczęciem imprezy innej niż masowa, na podstawie pozytywnej opinii Kanclerza, występuje do Rektora z wnioskiem o udzielenie zgody Rektora, przy czym w przypadku imprezy masowej ww. zgoda stanowi podstawę do dalszych czynności zmierzających do zorganizowania imprezy masowej, w tym w szczególności do uzyskania zezwolenia na przeprowadzenie takiej imprezy.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach terminy, o których mowa w ust.1 pkt.3 mogą być, za zgodą Kanclerza, skrócone do 35 dni w zakresie imprezy masowej oraz do 14 dni w przypadku imprezy innej niż masowa.
Nieprzestrzeganie powyższych zasad przez Organizatora imprezy będzie skutkowało brakiem uzyskania zgody i zezwolenia na przeprowadzenie takiej imprezy.

Kierownik DGiZ
Wiesław Janus

Dział Gospodarczy i Zaopatrzenia - Informuje!

KOMUNIKAT

Dotyczy jednostek organizacyjnych:

 • Biuro Rektora,
 • Sekretariat Kanclerza,
 • Dział Marketingu i Komunikacji,
 • Dział Aparatury,
 • Dział Gospodarczy i Zaopatrzenia,
 • Sekcja ds. Gospodarki Nieruchomościami,
 • Dział Nauki,
 • Dział Organizacyjno Prawny,
 • Dział Osobowy i Spraw Socjalnych,
 • Dział Rozwoju Uczelni,
 • Dział Studiów i Spraw Studenckich,
 • Kancelaria Ogólna,
 • Sekcja ds. Funduszy Strukturalnych,
 • Biuro ds. Zakładów doświadczalnych,
 • Dział Techniczny,
 • Archiwum Uczelniane,
 • Biuro Zamówień Publicznych,
 • Dział Ewidencji Środków Materialnych,
 • Dział Finansowy,
 • Dział Inwentaryzacji,
 • Biuro Kwestora i Analityk Finansowy,
 • Dział Księgowości Dział Płac i Stypendiów,
 • Dział Współpracy z Zagranicą,
 • Wydawnictwo,
 • Wieści Akademicki,
 • Rzecznik Prasowy,
 • Inspektorat BHP i OP,
 • Ośrodek Informatyki,
 • Audyt Wewnętrzny,
 • Administrator Bezpieczeństwa Informacji,
 • Centrum Innowacji i Transferu Technologii,
 • Dziekanat Wydziału Leśnego,
 • Dziekanat Wydziału Ekonomiczno – Społecznego,
 • Dziekanat Wydziału Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej,
 • Dziekanat Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauki o Zwierzętach,
 • Dziekanat Wydziału Technologii Drewna,
 • Dziekanat Wydziału Nauk o Żywności i Żywieniu,
 • Dziekanat Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii,
 • Dziekanat Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu.

Dział Gospodarczy i Zaopatrzenia informuje iż w wyniku rozstrzygnięcia postępowania na „usługę uruchomienia i utrzymania przez okres 12 miesięcy systemu kompleksowej obsługi urządzeń drukujących” usługę świadczyć będzie firma o nazwie:

Printnonstop Sp. z o. o. Sp. Komandytowa,
ul. Zawieprzycka 8L, 20-228 Lublin.

Wdrażanie i uruchomienie systemu musi nastąpić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06.06.17 r.. Przedstawiciel Wykonawcy Firmy Printnonstop wraz z Panią Lidią Filas po uprzednim umówieniu wizyty odwiedzi jednostkę w celu zainstalowania aplikacji weryfikującej poziom zużycia materiałów eksploatacyjnych i ilość wydrukowanych kopii. Dodatkowo Wykonawca dzięki aplikacji dostarczał będzie bezpośrednio do pokoju materiały eksploatacyjne bez uprzedniego zgłoszenia użytkownika gdy te będą już na minimalnym poziomie. W szczególnych przypadkach niekompatybilności urządzenia drukującego z aplikacją Zamawiający będzie wysyłał zamówienie na podstawie formularza (załącznik nr 1 do komunikatu) do Wykonawcy a materiał eksploatacyjny zostanie dostarczony do pokoju w kolejnym dniu roboczym w godzinach pracy użytkownika od 7 00 do 15 00.
Odbiór zużytych materiałów eksploatacyjnych od Zamawiającego powinien nastąpić bezpośrednio w momencie dostawy nowego materiału eksploatacyjnego. Firma Printnonstop dostarczy Państwu specjalne opakowania na zużyte materiały eksploatacyjne. Należy zapakować zużyty materiał eksploatacyjny w karton pozostały np. po nowym materiale eksploatacyjnym następnie w opakowanie od firmy i starannie okleić taśmą klejącą tworząc paczkę do wysyłki. Kurier odbierze paczkę i oklei ją listem przewozowym.
Wykonawca również od dnia 18.05.17 r. odpowiedzialny jest za serwisowanie urządzeń w zakresie napraw i przeglądów.
Wykonawca na podstawie zawartej umowy użyczy użytkownikowi urządzenia drukujące o różnych parametrach w sytuacji np. powstania nowego stanowiska pracy, uszkodzenia dotychczas używanego urządzenia itp..
W przypadku posiadania przez pracowników materiałów eksploatacyjnych do urządzeń prosimy o ich zebranie w jednym miejscu w pomieszczeniu w celu rozliczenia stanu posiadania przez Uczelnię
Szczegółowych informacji udziela Pani Lidia Filas – Dział Gospodarczy i Zaopatrzenia tel. 8487053.

Z poważaniem
Kierownik DGiZ
Wiesław Janus

 

 

Załącznik nr 1

(pieczątka jednostki organizacyjnej UP)

…………………………….
(źródło finansowania)
Poznań dnia, ………………………………

ZAMÓWIENIE NA DOSTAWĘ TUSZY/TONERÓW
L.P. Asortyment – TUSZ/TONER Jednostka miary Ilość
Sztuki/opakowanie UWAGI
(adres, pokój)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
….
….

 

………………………………….. ……………………
.imię i nazwisko oraz podpis (pieczęć i podpis osoby przyjmującej dostawę) dostawcy)

 

Konkurs w ramach I edycji programu „Doktorat wdrożeniowy”

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło konkurs na przyznanie środków finansowych na naukę w ramach I edycji programu „Doktorat wdrożeniowy”. W konkursie ubiegać się można o środki finansowe na prowadzenie stacjonarnych studiów doktoranckich rozpoczynających się w roku akademickim 2017/2018, których kształcenie będzie odbywało się we współpracy z pracodawcą doktoranta. Pozyskane środki finansowe można przeznaczyć na:

 • dofinansowanie kosztów wykorzystania infrastruktury badawczej w celu realizacji badań naukowych prowadzonych przez doktoranta;
 • finansowanie stypendium doktoranckiego w okresie odbywania studiów doktoranckich przewidzianym w ich programie, nie dłuższym niż 4 lata.

Studia doktoranckie w ramach programu w roku akademickim 2017/2018 może rozpocząć nie więcej niż 500 osób.

Wnioski można składać w nieprzekraczalnym do dnia 8 czerwca 2017 roku ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do dnia 30 czerwca 2017 r.

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z przepisami ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki oraz rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania, przekazywania oraz rozliczania środków finansowych na naukę, trybu wyznaczania opiekuna pomocniczego i przyznawania stypendium doktoranckiego w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy”.

Szczegóły na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/ogloszenie-konkursu-w-ramach-i-edycji...

Centrum Innowacji i Transferu Technologii
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

 

Komunikat w sprawie usług cateringowych dla jednostek organizacyjnych UPP

Poznań, .05.2017 r.
Komunikat w sprawie usług cateringowych
dla jednostek organizacyjnych Uczelni

P.T. Kierownicy
Jednostek/komórek
organizacyjnych UP

Dział Gospodarczy i Zaopatrzenia uprzejmie informuje, że w wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego obsługa wszystkich planowanych przez jednostki organizacyjne UPP konferencji, narad, spotkań seminaryjnych, imprez okolicznościowych w jednostkach, itp. powierzona została firmie: VIP Catering ul. św. Marcin 87, 61-808 Poznań, z którą Uczelnia zawarła umowę na sukcesywne świadczenie usług cateringowych.

Firma ta świadczyć będzie usługi na terenie obiektów należących do Uczelni oraz obiektów będących w użytkowaniu Uczelni od 1.06.2017 r. do 31.05.2018 r.

W związku z powyższym jednostka organizacyjna UPP zamierzająca zorganizować jakiekolwiek wydarzenie związane z konsumpcją jedzenia zobowiązana jest do złożenia zlecenia w w/w firmie.

Podstawą udzielenia zamówienia, będzie zaakceptowany wniosek o udzielenie zamówienia publicznego wraz z dołączonym zleceniem organizatora spotkania.
Organizator spotkania wybiera menu wyłącznie z asortymentu ujętego w wykazie znajdującym się w zleceniu.

Wzór zlecenia wraz z wykazem produktów – menu z podaniem ich cen jednostkowych przesłany został na indywidualny adres e-mail pracownika.

Zlecenie usług cateringowych należy kierować na adres e-mail Wykonawcy biuro@vipcatering.pl.

Informacje o składaniu zamówień i wzór protokołu odbioru znajdują się w repozytorium dokumentów Działu Gospodarczego i Zaopatrzenia (http://puls.edu.pl/?q=dokumenty/gospodarczy).

Prawidłowo wystawioną fakturę wraz z dołączonymi:
a. kopią zaakceptowanego wniosku,
b. zleceniem,
c. protokołem odbioru,
każdorazowo, przed złożeniem jej w Dziale Finansowym, należy przedłożyć w Dziale Gospodarczym i Zaopatrzenia pokój 54.1, parter Collegium Maximum.

Bliższych informacji w/w sprawie udziela Pani Grażyna Wawrzyniak, tel. 618466190.

Z poważaniem
Kierownik DGZ

Wiesław Janus

Coachingowe sesje warsztatowe (moduł III)

Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu zaprasza pracowników naukowych, doktorantów i studentów oraz współpracowników na:

Coachingowe Sesje Warsztatowe – moduł III
pt. „Strategie wdrożeniowe i strategie produktowe: scenariusze, macierze, ryzyka”

Cały tekst w załączniku...

Warsztat pt. Ochrona praw własności przemysłowej w relacjach uczelnie wyższe - przedsiębiorcy

Zaproszenie do udziału w warsztacie
pt. Ochrona praw własności przemysłowej w relacjach
uczelnie wyższe - przedsiębiorcy

Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu zaprasza pracowników naukowych, doktorantów i studentów oraz przedsiębiorców na bezpłatny warsztat pt. Ochrona praw własności przemysłowej w relacjach uczelnie wyższe - przedsiębiorcy finansowany w ramach projektu nr 0014/DLG/2016/10 pt. InnCOM_PULS - instrumenty optymalizacji procesów komercjalizacji, kreowania innowacji, doskonalenia dialogu oraz wzrostu efektywności współpracy między nauką i gospodarką w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pn. DIALOG
Tematyka warsztatu będzie dotyczyła przede wszystkim problematyki dokonywania zgłoszeń rezultatów do ochrony prawnej z punktu widzenia uczelni wyższych
i przedsiębiorców.

Do uczestnictwa w warsztatach zachęcamy również przedsiębiorców - mając na względzie możliwość uzyskania dofinansowania na ochronę własności przemysłowej w ramach Działania 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw” Poddziałania 2.3.4 „Ochrona własności przemysłowej” organizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) – więcej informacji na ten temat pod adresem strony http://poir.parp.gov.pl/nabor-2017/ogloszenie-o-konkursie-do-poddzialani...

Ramowy program warsztatu obejmuje:

 1. Ogólne omówienie własności intelektualnej z podziałem na formalne i nieformalne rodzaje ochrony
 2. Prawa własności przemysłowej
  a. Wynalazki i wzory użytkowe
  b. Wzory przemysłowe
  c. Znaki towarowe
 3. Postępowania sporne i sądowe
 4. Skutki sporów dla uczelni/przedsiębiorców
 5. Podsumowanie, dyskusja i rekomendacje

Zachęcamy do przesyłania ewentualnych zagadnień będących w obszarze zainteresowań uczestników warsztatów.

Organizatorzy zapewniają:

 • materiały warsztatowe,
 • profesjonalną kadrę,
 • zaświadczenie uczestnictwa w warsztacie.

Zgłoszenia udziału w warsztacie:
Wypełniony i podpisany skan formularza zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: inncom@up.poznan.pl do dnia 23.06.2017 r.

Termin i godziny warsztatu:
30.06.2017 r. w godz. 10:00-13:00

Miejsce warsztatu:
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Centrum Innowacji i Transferu Technologii
Kolegium Rungego (sala konferencyjna)
ul. Wojska Polskiego 52
60-627 Poznań

Przydział miejsc w Domu Studenckim „Przylesie” na rok akademicki 2017/18

PRZYDZIAŁ MIEJSC W DOMU STUDENCKIM „PRZYLESIE” NA ROK AKADEMICKI 2017/18 TRWAĆ BĘDZIE
od 19 do 31 maja 2017r.
KWESTIONARIUSZE PRZYDZIAŁU MIEJSCA W DS. WRAZ Z ZAPISAMI NA POKOJE NALEŻY SKŁADAĆ W RECEPCJI DS „PRZYLESIE” PRZY UL. WOJSKA POLSKIEGO 85.
KWESTIONARIUSZE PRZYDZIAŁU MIEJSC MOŻNA POBRAĆ W RECEPCJI DS. LUB http://www1.up.poznan.pl/akademiki/?q=pl/dokumenty (Załącznik nr 6)
ZAPISYWAĆ MOGĄ SIĘ OSOBY, KTÓRE NIE ZALEGAJĄ Z OPŁATAMI
DO 6 LIPCA 2017r. ZOSTANIE OGŁOSZONA IMIENNA LISTA OSÓB PRZYJĘTYCH DO DS, WRAZ Z NUMEREM PRZYDZIELONEGO POKOJU.

Dom Studencki "Przylesie" przy ul. Wojska Polskiego 85 dysponuje pokojami 2,3 osobowymi o podstawowym i podwyższonym standardzie.
Pokoje są w pełni umeblowane , dodatkowo wyposażone w lodówkę i dostęp do internetu wi-fi.
Na każdym piętrze budynku znajdują się kuchnie ogólnodostępne.
Pokoje o podwyższonym standardzie posiadają łazienkę w pokoju (prysznic i wc)
Cennik:

Kontakt telefoniczny
517-642-048 w godzinach od 6.00 do 14.00 od poniedziałku do piątku.

Serdecznie zapraszamy

* podane ceny są cenami brutto, w cenie wliczone są opłaty za media.
 

Ogłoszenie o naborze projektów przez fundusz YouNick Mint

YouNick Mint to pierwszy w Polsce operacyjny fundusz inwestycyjny. Operacyjny znaczy angażujący się ręka w rękę z Twórcami w rozwiązywanie ich najtrudniejszych problemów. 

Jeśli jesteś naukowcem – nie musisz być biznesmenem, żeby założyć biznes. Naszą rolą jest zadbać o odpowiednie wsparcie. Każdemu z realizowanych projektów dedykujemy menedżera inwestycyjnego, operacyjnie współpracującego w pokonywaniu codziennych wyzwań.

One-stop-shop dla innowacji
Zespół YouNick Mint to doświadczeni specjaliści z obszaru inżynierii finansowej, badań rynkowych, sprzedaży i marketingu oraz rozwoju biznesu. Na co dzień pracujemy pod jednym dachem z uznanymi projektantami i inżynierami zajmującymi się projektowaniem i produkcją urządzeń elektronicznych w różnorodnych sektorach gospodarki oraz z naukowcami zaangażowanymi od lat w rozwój produktów spożywczych, kosmetycznych oraz leków dla najbardziej uznanych firm farmaceutycznych w Polsce i zagranicą.

Jakie projekty wspieramy?
Inwestujemy na wczesnych etapach rozwoju przedsiębiorstwa w unikalne technologicznie projekty z branż Bio/Life Science, IOT, ICT. Stawiamy na projekty, których potencjał wykracza poza granice kraju, posiadają przewagę rynkową zaszytą w technologii i wiedzy oraz stoi za nim Zespół gotowy na zaangażowanie się w komercjalizację.

Obszary inwestycyjne
• Life Science
• Metody i urządzenia diagnostyczne
• Nutraceutyki
• Smart Food
• Leki i suplementy diety
• Biotechnologia
• Chemia i nowe materiały
• Internet of Things w rolnictwie i przemyśle

Jak działamy?
• Koncentrujemy się na biznesie i ograniczamy formalności.
• Inwestujemy w to, na czym się znamy i co rozumiemy.
• Dajemy wartościowe wsparcie operacyjne, a nie tylko finansowe.
• Tworzenie biznesu opieramy na efektywnym procesie polegającym na nieustannym sprawdzaniu, testowaniu i korygowaniu przyjętych założeń.
• Patrzymy na biznes z perspektywy wartości dla klienta i unikalności technologicznej. Rozumiemy długofalowość procesu badawczego.
• Widzimy dużą wartość w łączeniu biznesu z karierą naukową Twórcy.
• Akceptujemy to, że może się nie udać.
• Mówimy ludzkim językiem.

Co oferujemy?
• Wsparcie kadrowe w zakresie kompetencji badawczo-analitycznych, sprzedażowych i zarządczych.
• Projekt rozwoju wszystkich elementów modelu biznesowego, dzięki któremu szybciej i sprawniej budujemy pożądane rynkowo rozwiązania i eliminujemy te, które się nie sprawdzają.
• Międzynarodowa sieć ekspertów branżowych pomocna w rozwiązywaniu najtrudniejszych problemów w obszarze technologii, strategii własności intelektualnej oraz sprzedaży.
• Efektywne wprowadzenie innowacji na rynek wraz ze wsparciem komunikacyjnym i ochroną praw własności intelektualnej oraz strategią rozwoju dystrybucji.
• Do 3 milionów złotych dofinansowania w ramach programu BRIdge Alfa.

Skontaktuj się z nami i dowiedz się, jak możesz sfinansować i rozwinąć innowacyjne produkty i usługi.

Aleksander Kłósek
Life Science
aleksander.klosek@younick.pl +48 504 839 660

Wojciech Przygocki
Chemistry, Food, Biotechnology
wojciech.przygocki@younick.pl +48 505 689 788
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Informacji ogólnych na temat działania funduszy typu Venture udziela również:
Centrum Innowacji i Transferu Technologii
Mariusz Lesiecki
inin@up.poznan.pl T: 507 980 177

Zagrożenie infekcją szyfrującą dane !!!

Szanowni Państwo,
Prosimy o jak najszybsze wykonanie aktualizacji systemu operacyjnego na komputerach służbowych i domowych, w związku z pojawieniem się nowej krytycznej podatności, dotyczącej systemów operacyjnych Microsoft Windows i możliwością wykorzystania jej przez przestępców. Biorąc pod uwagę fakt, że tego typu infekcja grozi zaszyfrowaniem danych na dysku oraz dalszym rozprzestrzenianiem się infekcji, prosimy o zwracanie szczególnej uwagi na otrzymywane drogą mailową załączniki. Jeżeli otrzymają Państwo wiadomość z nieoczekiwanym załącznikiem lub po uruchomieniu którego pojawi się prośba o włączenie makr, czy też podanie hasła, prosimy o przerwanie dalszych działań związanych z tą wiadomością.

Przypominamy, że konieczne jest instalowanie na bieżąco poprawek do systemów operacyjnych.

Poniżej przykładowy ekran, który pojawia się po infekcji komputera w trakcie szyfrowania zasobów na komputerze. W takiej sytuacji należy natychmiast wyłączyć komputer.