Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - Poznan University of Life Sciences
XX Poznański Festiwal Nauki i Sztuki

Kandydat

III tura rekrutacji - zapraszamy na kierunki z wolnymi miejscami

Uprzejmie informujemy, żew dniach 4 - 15 września br. odbędzie się rejestracja w ramach III tury rekrutacji na kierunki z wolnymi miejscami:
 
 
Studia I stopnia
a) studia stacjonarne
- Architektura krajobrazu – wyłącznie dla kandydatów, którzy zdali egzamin z rysunku odręcznego
- Biologia
- Ekonomia
- Informatyka i agroinżynieria
- Medycyna roślin
- Ochrona środowiska
- Ogrodnictwo
- Polityka społeczna
- Projektowanie mebli – wyłącznie dla kandydatów, którzy zdali egzamin z rysunku odręcznego
- Rolnictwo
- Technika rolnicza i leśna
- Technologia drewna
- Towaroznawstwo
- Turystyka i rekreacja
- Zootechnika
b) studia niestacjonarne
- Ekoenergetyka
- Finanse i rachunkowość
- Gospodarka przestrzenna (inż.)
- Inżynieria środowiska
- Ogrodnictwo
- Rolnictwo
- Technologia drewna
- Technologia żywności i żywienie człowieka
- Zootechnika

Zjazd Katedr Szczegółowej Uprawy Roślin

Rośliny strączkowe a bezpieczeństwo białkowe kraju – ten temat będzie dominował podczas rozpoczynającej się w poniedziałek (24 czerwca) dwudniowej ogólnopolskiej konferencji naukowej. Tym razem organizatorem cyklicznych spotkań  naukowców ze wszystkich polskich Katedr Szczegółowej  Uprawy Roślin jest  Zakład Roślin Rolniczych (Katedra Agronomii) Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, kierowany przez prof. dr hab. Hannę Sulewską.
Referaty wygłoszą: prof. dr hab. Jerzy Szukała – „Rola roślin strączkowych – stan obecny i perspektywy uprawy w Polsce”,  prof. dr hab. Andrzej Kotecki z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu nt. agrotechnicznych aspektów zwiększenia produkcji roślin strączkowych oraz dr hab. Agnieszka Pszczółkowska z Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie – „Rola białek w patogenezie chorób roślin”.
Temat przewodni – roślin strączkowe, to niezwykle istotny temat dla polskich naukowców, którzy mają za zadanie zastąpienie źródeł białka importowanej soi naszymi rodzimymi roślinami strączkowymi. Największa część prac w tym projekcie przypadła naukowcom z Katedry Agronomii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz Instytutowi Genetyki Roślin PAN.
To ważne zadanie z punku widzenia polskiej gospodarki żywieniowej. Polski rząd na ten program przeznaczył ponad 35 mln. złotych. Jego zasadniczym celem jest zmniejszenie importu genetycznie modyfikowanej soi do 50 procent. Równolegle badacze z naszego Uniwersytetu, z Katedry Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej, tworzą optymalne mieszanki żywieniowe dla trzody chlewnej i drobiu. Efekty tych prac znane będą po roku 2015.
W trakcie konferencji przewidywane jest przypomnienie osiągnięć i  dorobku naukowego prof. dra hab. Andrzeja Dubasa dra h.c. multi.  M.in. w latach 1989 2003 kierownika Zakładu Szczegółowej Uprawy Roślin w Katedrze Uprawy Roli i Roślin AR w Poznaniu. Sylwetka Pana Profesora ukaże się na stronie w najbliższy poniedziałek.
 
Rzecznik prasowy UP

21 czerwca 2013 r. 

kalendarz: 
2013-06-24

Biuro Karier Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu zaprasza

Biuro Karier UPP od stycznia 2013 roku działa pod nowym kierownictwem Pani Emilii Sychockiej.
W tym czasie zostały zorganizowane Targi Pracy i Przedsiębiorczości, podczas których ponad 30 firm i instytucji rynku pracy prezentowało swoje oferty pracy, staży oraz udzielanego wsparcia dla młodych przedsiębiorców.
W celu udzielenia lepszego wsparcia studentom i absolwentom na ich drodze do kariery, Biuro Karier zorganizowało drzwi otwarte, w trakcie których interesanci mogli skonsultować swoje dokumenty aplikacyjne z doradcą zawodowym.
Do nowych działań Biura należy również zorganizowanie prawie 40 spotkań warsztatowych, wykładów i spotkań z biznesem. W  lutym br. ruszył pilotowy projekt zajęć dla studentów organizowany wspólnie z Urzędem Miasta Poznania pt. „Zakładanie i Prowadzenie działalności gospodarczej”. Zainteresowanie projektem cyklicznych zajęć było ogromne zgłosiło się około 200 osób z których tylko 35 osób mogło wziąć udział w warsztatach. Studenci mieli doskonałą frekwencję prawie 100% w całym cyklu. W związku z sukcesem przedsięwzięcia w nowym roku akademickim planujemy drugą edycję zajęć.
W kwietniu odbyły się także zajęcia w ramach akcji Wielkopolska Przedsiębiorcza i Kreatywna, spotkanie z przedsiębiorcami pod nazwą „Cytrynarium” oraz zajęcia warsztatowe z pozyskiwania środków na działalność.
Studenci mieli możliwości uczestniczyć w bezpłatnych zajęciach ponadprogramowych prowadzonych przez doświadczonych trenerów i specjalistów w czterech blokach tematycznych: komunikacja interpersonalna, zakładanie działalności, przeciwdziałanie uzależnieniom, poradnictwo zawodowe i przygotowanie do wyjścia na rynek pracy. Przeszło 900 osób skorzystało z programu dodatkowych zajęć.
Biuro Karier nie zdradza dokładnego programu działania na rok akademicki 2013/2014, pewne jest tylko, że będzie się dużo działo.
Konkursy, debaty studenckie, praktyki ponadprogramowe, warsztaty, spotkania z ludźmi biznesu oraz Targi Pracy i Przedsiębiorczości, poradnictwo zawodowe grupowe i indywidualne to tylko część z propozycji.
 
Wszystkich serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszego Biura Karier.

  

Projektowanie mebli – nowy kierunek na Wydziale Technologii Drewna

Rozmowa z prof. Bartłomiejem Mazelą, dziekanem Wydziału Technologii Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Wydział Technologii Drewna wzbogaca się o nowy kierunek. Czy ta decyzja władz Uniwersytetu jest wynikiem zapotrzebowania rynku pracy na specjalistów tej branży?

-Technologia Drewna na naszym Uniwersytecie, to jeden z dwóch wydziałów funkcjonujących na wyższych uczelniach w Polsce. Drugi znajduje się na SGGW w Warszawie. Studia te przygotowują specjalistów – technologów meblarstwa, celulozy i papieru, mechanicznego oraz chemicznego przerobu drewna, konstruktorów mebli, logistyków, menedżerów, ekspertów z zakresu ochrony i modyfikacji drewna. A zatem szerokie jest spektrum łączenia przyrody z naukami technicznymi. Ponieważ region Wielkopolski jest bogaty w większe lub mniejsze zakłady produkujące meble, to w związku z tym na rynku pracy istnieje duże zapotrzebowanie na absolwentów - specjalistów naszego Wydziału.

Panie Dziekanie, skoncentrujmy rozmowę na nowym kierunku: projektowanie mebli, jaki od roku akademickiego 2013/14 będzie uruchomiony na kierowanym przez Pana Wydziale.

- Ten kierunek studiów jest nowością w skali kraju. Podobnie jak u nas, w tym samym czasie uruchomiony zostanie kierunek – projektowanie mebla na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. Jednakże plan studiów jest zróżnicowany i efekty kształcenia skupiają się wokół nieco innych zagadnień. Podczas studiów student zdobędzie wiedzę w zakresie projektowania mebli i wyrobów stolarki budowlanej jako przedmiotów wyposażenia wnętrz, z akcentem na osiągnięcia projektowe i technologiczne.

Czego oczekuje się od kandydata na ten kierunek?

- Przede wszystkim szerokiego spojrzenia na zagadnienia będące przedmiotem studiów, a więc zainteresowania w zakresie przedmiotów przyrodniczych, artystycznych oraz inżynierskich metod analitycznych. Chęci rozwiązywania zagadnień technicznych w projektowaniu i wykonawstwie mebli oraz przedmiotów wyposażenia wnętrz, umiejętności obserwacji i przedstawiania cech geometrycznych, konstrukcyjnych czy umiejętności rysowania. Dlatego też warunkiem przyjęcia na ten kierunek będzie zdanie egzaminu z rysunku odręcznego.

Będą to studia dwustopniowe?

-Tak, studia pierwszego stopnia trwać będą 7 semestrów i zakończy je praca dyplomowa inżynierska oraz egzamin dyplomowy. Absolwent uzyska tytuł zawodowy: inżynier, projektant mebli. Natomiast studia II stopnia trwać będą 3 semestry . Po napisaniu pracy magisterskiej i pozytywnie zdanym egzaminie dyplomowym, absolwent otrzyma tytuł zawodowy: magister inżynier, projektant mebli.

Czyli, absolwent będzie łączył umiejętności technologa drewna, projektanta, konstruktora i technologa?

-Taką potrzebę narzuca nam gospodarka. Małe zakłady meblarskie, których nie stać na duże zatrudnienie wielu osób, chcą mieć w jednej osobie specjalistę z zakresu drzewnictwa znającego procesy technologiczne oraz projektowania, konstrukcji i procesu technologicznego w obróbce drewna, w finale której powstają meble. Absolwent będzie znał wszystkie procesy począwszy od koncypowania, makietowania, modelowania, technik wizualizacji, zapisu konstrukcji, obliczeń wytrzymałościowych, zapisu struktury i technologii wytwarzania w systematach informatycznych, aż po symulację procesu wytwarzania i realizację mebla w skali 1:1. Nie będą mu obce także metody zarządzania procesami produkcji. Jednakże uzyskany tytuł nie będzie go predysponował do zawodu projektanta nowych form przemysłowych. Podobnie jak absolwent wzornictwa przemysłowego nie jest przygotowany do podjęcia prac konstrukcyjnych czy technologicznych w tym zakresie. Tak, jak wcześniej powiedziałem – firmy meblarskie zainteresowane są zatrudnieniem jednej osoby łączącej wymienione umiejętności.

Czy studia stacjonarne zapewniają praktyki zawodowe?

- Współpracujemy z renomowanymi krajowymi fabrykami mebli oraz z zakładami mechanicznego i chemicznego przerobu drewna. Podczas praktyk studenci nawiązywać będą trwałe kontakty z przyszłym pracodawcą. Ponadto istnieje możliwość realizowania w ramach programów CEEPUS lub ERASMUS studiów za granicą oraz uczestniczenie w międzynarodowych spotkaniach studentów wyższych uczelni drzewnych w programie INTERFOB. Możliwości jest wiele. Wiele jest też ofert ze strony firm zainteresowanych zatrudnieniem na stanowiskach projektantów i konstruktorów. Świadczy o tym liczba ogłoszeń, które docierają do naszego biura karier. Wysoki współczynnik zatrudnienia specjalistów w branży drzewnej jest niekwestionowany w naszym przypadku.
Rozmawiał:
Jerzy Lorych
30 kwietnia 2013 r.

Medycyna roślin – nowy kierunek na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu

Rozmowa z dr. hab. Zbigniewem Karolewskim, prodziekanem ds. nauki  Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu UP oraz przewodniczącym Rady Programowej kierunku medycyna roślin.
Od początku 2014 r. obowiązywać będzie w polskim rolnictwie  i leśnictwie integrowana ochrona roślin, której obowiązek stosowania wynika z postanowień dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/128/WE.   Czy te regulacje miały wpływ na decyzję Senatu Uniwersytetu o uruchomieniu nowego kierunku studiów – medycyna roślin?
- Tak, oczywiście. Najważniejszym priorytetem, którym zawsze kierują się władze uczelni przy otwieraniu nowych kierunków  jest jak najlepsze dostosowanie oferty kształcenia studentów do potrzeb dynamicznie zmieniającego się rynku pracy. Co warte podkreślenia, wspomniana dyrektywa  wchodzi w życie  od 1 stycznia 2014 r. nie tylko w naszym kraju, ale we wszystkich państwach Unii Europejskiej. Dlatego też uruchomienie kierunku medycyna roślin (studiów inżynierskich i magisterskich) jest odpowiedzią naszej uczelni na wyzwania stojące przed Polską w najbliższych latach.
 
Czy mógłby Pan pokrótce wyjaśnić na czym będzie polegała integrowana ochrona roślin?
- Integrowana ochrona roślin jest sposobem ochrony roślin przed organizmami szkodliwymi, polegającym na wykorzystaniu wszystkich dostępnych metod, w szczególności metod niechemicznych w sposób minimalizujący zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt oraz dla środowiska. Pozwala ona ograniczyć stosowanie chemicznych środków ochrony roślin do niezbędnego minimum  i w ten sposób ograniczyć presję na środowisko naturalne oraz chronić bioróżnorodność środowiska.
 
Czy uzyskana na studiach wiedza pozwoli absolwentom na podejmowanie decyzji, jak skutecznie i bezpiecznie dla środowiska,  podejmować działania w diagnozowaniu  oraz ograniczaniu występowania chwastów, chorób i szkodników roślin?
- Medycyna roślin jest unikalnym kierunkiem studiów, gdyż został on utworzony dzięki współpracy i porozumieniu zawartym między trzema wydziałami – Rolnictwa i Bioinżynierii, Leśnym oraz Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu. Zajęcia dla studentów na tym kierunku będą prowadzone przez specjalistów z zakresu ochrony roślin rolniczych, leśnych i ogrodniczych oraz roślin występujących w regionach zurbanizowanych, terenach zieleni, rekreacyjnych czy obiektach sportowych. Dzięki temu, absolwent w trakcie studiów uzyska kompleksową wiedzę umożliwiającą podejmowanie decyzji  wyboru metod ograniczenia szkodliwości chorób, szkodników i chwastów dla upraw roślin oraz dla człowieka.
 
Te decyzje, podejmowane przez  specjalistów - lekarzy roślin, będą mieć  ogromne znaczenie  zarówno etyczne, jak i ekonomiczne. Spoczywać na nich będzie odpowiedzialność za skutki wdrażanych metod  nie tylko dla środowiska naturalnego,  ale również dla społeczeństwa.
- To prawda, zrównoważone stosowanie środków ochrony roślin stało się jednym z priorytetów polityki ekologicznej, tak na poziomie krajowym, jak i europejskim. Warto zwrócić uwagę, że zapewnienie bezpiecznego stosowania środków ochrony roślin przez polskich producentów wpłynie też np. na ograniczenia ryzyka powstawania barier ograniczających polski eksport produktów rolnych, leśnych i ogrodniczych.
 
Jakim tytułem będzie się szczycił absolwent kierunku medycyna roślin – lekarza roślin, a może inżyniera medycyny…?
- Zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi ukończenie studiów I stopnia daje możliwość posługiwania się tytułem zawodowym inżyniera, natomiast II stopnia – magistra inżyniera. Na dyplomie absolwenta, oprócz tej informacji, zamieszczona będzie nazwa ukończonego kierunku studiów.
 
W których instytucjach związanych z rolnictwem  specjaliści z medycyny roślin znajdą zatrudnienie? Czy absolwenci tego kierunku będą mieli szansę na pracę?
- Wdrożenie regulacji wynikających ze wspomnianej dyrektywy unijnej, to olbrzymie przedsięwzięcie w naszym kraju. Każdy  bowiem producent żywności, tzw. profesjonalny użytkownik środków ochrony roślin, będzie miał obowiązek stosowania zasad integrowanej ochrony roślin oraz  podlegać  stałej kontroli organów  administracji państwowej do tego uprawnionych. W Polsce są setki  tysięcy gospodarstw, potrzebni więc  będą specjaliści, którzy pomogą we wdrażaniu tych regulacji. Poprowadzą oni szkolenia zarówno dla producentów żywności, ale co istotne, również dla handlowców. Pracy dla absolwentów kierunku medycyna roślin nie będzie brakowało, szczególnie że szkolenia będą musiały być powtarzane nie rzadziej niż co 5 lat. Oprócz możliwości pracy doradczej, absolwenci będą mogli znaleźć  zatrudnienie w  firmach zajmujących się wprowadzaniem na rynek, produkcją i dystrybucją środków ochrony roślin,  a ponadto w ośrodkach badawczych i naukowych - uczelniach i instytutach. Nie należy też zapominać, że w każdej z branż: ogrodnictwie, leśnictwie i rolnictwie, ale również w kształtowaniu terenów zieleni,  potrzebni są fachowcy – lekarze roślin, którzy będą w stanie rozwiązać skomplikowane problemy  związane ze zdrowotnością roślin. Dlatego tworząc ten kierunek i jego program, mieliśmy na uwadze sylwetkę przyszłego absolwenta, który będzie najwyższej klasy specjalistą w zakresie medycyny roślin, posiadającym interdyscyplinarną wiedzę i umiejętności. Uważam, że tylko takie szerokie wykształcenie  pozwoli przyszłym absolwentom na efektywną pracę oraz umożliwi  elastyczne dostosowanie się do wymagań rynku .
 
Rozmawiał Jerzy Lorych
29 kwietnia 2013 r.

 

Inżynieria i gospodarka wodna - nowy kierunek na Wydziale Melioracji i Inżynierii Środowiska

Rozmowa z prof. dr hab. Jolantą Komisarek,  dziekanem Wydziału Melioracji i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Skąd pomysł, by na Uniwersytecie  Przyrodniczym uruchomić nowy kierunek:  inżynieria i gospodarka wodna?
- Powołanie kierunku studiów inżynieria i gospodarka wodna w naszej uczelni jest odpowiedzią na liczne sygnały ze strony rządowej, samorządowej oraz pracodawców o pilnej potrzebie kształcenia kadr odpowiedzialnych  za gospodarkę wodną w kraju.   Szczególnie w   Wielkopolsce,  regionie mającym jeden z najmniejszych zasobów wody w Europie. Występujące niedobory wody i mało optymistyczne prognozy dotyczące  jej niedostępności,  wymagają podjęcia natychmiastowych  działań  pozwalających na   zwiększenie  wody na dla rolnictwa i przemysłu oraz na potrzeby bytowe. Program nauczania na tym kierunku  będzie obejmował przedmioty przekazujące wiedzę z umiejętności planowania, projektowania, wykonawstwa i eksploatacji  inwestycji wodnych.
 
Inżynieria i gospodarka wodna  czyli  kierunek o charakterze techniczno – przyrodniczym.
- Tak, realizowany będzie przez Wydział Melioracji i Inżynierii Środowiska,  mający bogate 50. letnie doświadczenie.  Kierunek ten będzie bazował na podstawach przedmiotów ścisłych i przyrodniczych. Podczas pierwszych semestrów (studia stacjonarne potrwają 3,5  roku, niestacjonarne 4 lata) studenci zdobywać będą wiedzę m.in. z zakresu matematyki i podstaw informatyki. W następnych semestrach studiów będziemy przekazywać wiedzę techniczną, dotyczącą budownictwa wodnego, nawadnień i odwadnień zarówno  terenów rolniczych,  jak i pozarolniczych, inżynierii rzecznej, zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, zagrożeń powodziowych, planowania i zagospodarowania przestrzennego.
 
Absolwent tego kierunku będzie miał szansę na pracę?
- Studenci w trakcie studiów zapoznawać się będą z zagadnieniami gospodarki wodnej, przyrodniczymi i technicznymi  problemami  eksploatacji obiektów hydrotechnicznych, podstawami prac służącymi do wykonywania zawodu.  Po ukończeniu studiów absolwent znajdzie  pracę  jako specjalista przygotowany do eksploatacji obiektów ochrony  przed powodzią i suszą, w eksploatacji obiektów inżynierii wodnej i ochrony środowiska.  Absolwenci  będą przygotowani do podjęcia pracy zarówno w administracji państwowej i samorządowej, w przedsiębiorstwach projektowych i wykonawczych wodno-melioracyjnych, budownictwa wodnego oraz instalacji wodnych, w instytucjach nadzorujących i eksploatujących urządzenia wodne, zajmujących się zintegrowanym zarządzaniem środowiskowym  w kraju i Unii Europejskiej. Krótko mówiąc: znajdą pracę we wszystkich przedsiębiorstwach realizujących zadania Ramowej Dyrektywy Wodnej.
 
Czy firmy zgłaszają zapotrzebowanie na  fachowców z dziedziny gospodarki wodnej?
- Najlepszym dowodem braku specjalistów jest  uruchomienie tego kierunku również  w innych uczelniach rolniczych: na SGGW w Warszawie, w Krakowie  i we Wrocławiu, a od  roku akademickiego 2013/2014 w Poznaniu.  Długoterminowe  prognozowane zmiany  pogodowe zapowiadają m.in. występowanie ekstremalnych zjawisk meteorologicznych: nawalnych opadów  i długotrwałych okresów bezopadowych.  Od lat istnieje w Polsce   brak wykwalifikowanej  kadry z tytułem zawodowym   inżynierów. Mamy również do czynienia z ogromnym brakiem inwestycji w zakresie gospodarki wodnej, które w najbliższym czasie muszą być realizowane. Już zgłaszają się do nas przedsiębiorstwa wykonawcze i projektowe związane budownictwem  obiektów   inżynierii i gospodarki wodnej, w których studenci będą mogli odbywać w pierwszej kolejności praktyki. I to m.in. świadczy o zapotrzebowaniu na specjalistów tego dotąd deficytowego kierunku.
 
Rozmawiał: Jerzy Lorych
21 lutego 2013