Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - Poznan University of Life Sciences
XX Poznański Festiwal Nauki i Sztuki

Doktorant

Informacja dla doktorantów Up W Poznaniu

Na podstawie Zarządzenia nr 52/2014 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 27 maja 2014 r., doktorantom przysługuje prawo do ubezpieczenia zdrowotnego oraz możliwość przystąpienia do ubezpieczenia na życie w PZU S.A.

Doktorant może być zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego jeśli:

• nie ukończył 26 roku życia i nie ma możliwości zgłoszenia go do ubezpieczenia zdrowotnego jako członka rodziny z tego powodu, że żaden z jego rodziców lub opiekunów prawnych, nie jest osobą ubezpieczoną, czy też z innego tytułu określonego przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. z 2008 r. Nr 164 poz. 1027 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą;

• ukończył 26 rok życia i nie został zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny osoby ubezpieczonej tj. małżonka, czy też z innego tytułu określonego ustawą.
W celu przystąpienia do ubezpieczenia zdrowotnego należy złożyć Wniosek o objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym w NFZ do Działu Płac i Stypendiów pok. 15. Wniosek dostępny jest na stronie Uczelni w zakładce Doktorant → Ubezpieczenia → Zarządzenie nr 52/2014 wraz z załącznikami dot. ubezpieczeń doktorantów.

Doktorant może przystąpić do Ubezpieczenia na życie w PZU S.A. Pełna oferta Ubezpieczenia z zakresem przysługujących świadczeń i wysokością składek oraz formularz z danymi, są dostępne w zakładce Doktorant → Ubezpieczenia → Oferta ubezpieczenia na życie PZU. Formularz z danymi należy dostarczyć do Działu Płac i Stypendiów pok. 15.

Wniosek o objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym oraz formularz do przystąpienia do ubezpieczenia na życie PZU wraz z ofertą dostępne są również w Dziale Płac i Stypendiów pok. 15. Informacje można uzyskać pod nr tel. 61-846-62-36.

Prosimy również doktorantów, którym po raz pierwszy przyznano stypendium o zgłoszenie się do Działu Płac i Stypendiów w celu podania danych niezbędnych do uruchomienia wypłaty.

UWAGA! Kwaterowanie w Domach Studenckich na rok akademicki 2016/17.

DS. Jurand, Danuśka, Maćko
Poniedziałek 26.09 godz. 8-14
Wtorek 27.09 godz. 8-14
Środa 28.09 godz. 8-14
Czwartek 29.09 godz. 8-16
Piątek 30.09 godz. 8-16
Sobota 01.10 godz. 14-20
Niedziela 02. 10 godz. 14-20

DS. Przylesie
Czwartek 29.09. godz. 8-14
Piątek 30.09 godz. 8-14
Niedziela 02.10 godz. 14-18
Poniedziałek 03.10 godz. 8-14

WAŻNE!
Wszystkich przyszłych mieszkańców, prosimy o zabranie ze sobą zdjęcia legitymacyjnego i dowodu tożsamości.
Osoby meldujące się od 26 do 30 września - opłata w okresie kwaterowania na rok akademicki 2016/17 wynosi 16,00 zł za dobę

mgr Daria Turguła
Specjalista ds. administracji D.S. Danuśka
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 

Lista przydziałów miejsc w D.A.S i D „Sadyba” w roku akademickim 2016/17

LISTA MIESZKAŃCÓW
DOMU STUDENTA, ASYSTENTA I DOKTORANTA  „SADYBA”
rok akademicki 2016/2017
Lp.
Nazwisko i imię
Pokój nr
Uwagi
 
PARTER
1.
Mieloszyk Elżbieta 
101 – 1 os.
pracownik techniczny
2.
Kosiada Tomasz (do końca października 2016,  od listopada 2016 Dezor Dobrawa)
102 – 1 os.
pracownik naukowo-dydaktyczny
3.
Od 1 września 2016  Dezor Dobrawa, od listopada 2016 pokój dla  ew. gościa
  103 – 1 os.
studentka wychowująca dziecko,
żłobek w budynku SADYBA
4.
Łukowski Adrian
104 – 2 os.
doktorant z rodziną (3 osoby)
5.
Bartkowiak-Bakun Natalia
105 – 2 os.
pracownik z rodziną (3 osoby)
6
Adamczyk Dawid
106 - 2 os.
student z małżonką, pracownik w projekcie badawczym, Wydz. Leśny
7.
Zieleziński Łukasz
107- 2 os.
pracownik z rodziną (3 osoby)
1 PIĘTRO
8.
Zaworska Anita
203 – 1 os.
doktorantka
9.
Radzikowska Dominika – od 25.07.16
204 - 1 os.
doktorantka, pracownik techniczny
10.
Rzewuska Katarzyna
205 – 1 os.
asystent, pracownik naukowy
11.
Witkiewicz Katarzyna
206 – 1 os.
kustosz
12
Dylewski Łukasz
207 – 2 os.
doktorant
13.
Matwiej Łukasz
208 – 2 os.
pracownik naukowo-dydaktyczny
14.
Mioduszewska Natalia
209 – 2 os.
pracownik naukowo-dydaktyczny
15.
Mohamed El-Serbiny
210 – 2 os.
doktorant  z  żoną
2 PIĘTRO
16.
Skrzypski Marek
301 – 1 os.
pracownik naukowo-dydaktyczny
17.
Woźniak Agnieszka
302 – 1 os.
doktorant
18.
Teodorowicz Ewa
303 – 1 os.
doktorantka
19.
Jakubowski Jakub
304 – 1 os.
doktorant
20.
Tomczyk Łukasz
305 – 1 os.
doktorant
21.
Maćkowiak Łukasz
306 – 1 os.
doktorant
22.
Borzyszkowski Wojciech
307 – 1 os.
doktorant
23.
Szymański Michał
308 – 1 os.
doktorantka
24.
Ziemblińska Klaudia
309 – 1 os.
doktorantka
 
Lista rezerwowych:
Graczyk Liliana Faustyna - doktorantka, Graclik Agnieszka – asystentka i doktorantka, Wynarowicz Marta – pracownik administracyjny dziekanatu,  Kaczyński Łukasz - doktorant,  Harenda Kamila - doktorantka, Sandra Witczak – pracownik, Biuro Karier.

 

OSOBA KONTAKTOWA
Paulina Michalska
TELEFON
61-848-78-94
E-MAIL
przylesie@up.poznan.pl
LOKALIZACJA/ADRES
Ul. Wojska Polskiego 85

 

 

Informacja dla doktorantów w sprawie składania wniosków o stypendia ministra za wybitne osiągnięcia na 2016/17 rok

Obowiązuje rozporządzenie Ministra z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłacania doktorantom stypendium ministra za wybitne osiągnięcia (Dz.U. z 2015 r., poz. 1051).
Doktoranci składają wypełnione wnioski wraz załącznikami Dziekanowi macierzystego Wydziału w terminie do 02 września 2016 r.
15 października 2016 r.upływa termin składania przez Rektora wniosków doktorantów o stypendia ministra za wybitne osiągnięcia. Zgodnie z nową procedurą doktorantów nie obowiązuje sklasyfikowanie do grupy 5% najlepszych doktorantów w roczniku na Wydziale a jedynie zaliczenie bieżącego roku studiów i wpisanie na nowy rok studiów. Podstawowym kryterium  ubiegania się o stypendium Ministra jest obecnie udokumentowanie wybitnych osiągnięć naukowych, związanych ze studiami doktoranckimi. Wnioski doktorantów podlegają merytorycznemu rozpatrzeniu i zaopiniowaniu przez radę wydziału.
Szczegółowe informacje dotyczące stypendiów ministra dla doktorantów na rok akademicki 2016/17, w tym zasady przygotowania wniosku przez doktoranta oraz aktywny formularz wniosku do wypełnienia w formacie .docx, znajdują się na stronie internetowej MNiSW: www.nauka.gov.pl
ścieżka: >>> Dla studentów i uczelni>>> Studia: dla studentów i doktorantów

Wniosek powinien być wypełniony zgodnie z  zasadami opracowanymi przez MNiSW 

 

Zakwaterowanie doktorantów w DS Jurand w roku akademickim 2016/17

Dział Rozwoju Uczelni uprzejmie informuje, że zgodnie z zapisem § 18 Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz zasad ich zakwaterowania w domach studenckich (zarządzenie Rektora nr 129/2014), do dnia 30 czerwca br. przyjmuje podania doktorantów o zakwaterowanie w Domu Studenckim „Jurand” w roku akademickim 2016/17.

Podania skierowane do Prorektora ds. Kadr i Rozwoju Uczelni prof. dr. hab. Romana Gornowicza
z zachowaniem drogi służbowej (zaopiniowane przez opiekuna naukowego/promotora i kierownika studiów doktoranckich) proszę składać w pokoju 306 Collegium Maximum. Pierwszeństwo w przyznaniu miejsca w DS przysługuje doktorantom spoza Poznania oraz osobom w trudnej sytuacji materialnej. Doktoranci od III r. mogą ubiegać się o zakwaterowanie w pokojach jednoosobowych, jednak ich liczba jest ograniczona. Osoby obecnie zamieszkujące w DS, które chcą przedłużyć okres zamieszkania w akademiku również proszone są o złożenie wniosku. Opłaty za zakwaterowanie w domach studenckich reguluje zarządzenie Rektora nr 47/2016.

Konkurs Fotograficzny dla Studentów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu „Discover Europe" edycja 2016

Discover Europe 2016
Pozwól nam odkryć Europę widzianą Twoimi oczami!

Jest to pierwsza edycja konkursu organizowanego przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, opartego na bazie największego ogólnoeuropejskiego konkursu fotografii studenckiej. Chcemy inspirować, odkrywać i dzielić się tym, co dla nas najważniejsze – koncepcją naszego wspólnego domu, jakim jest Europa. Chcemy poznawać Wasze wizje Starego Kontynentu, a cel i założenia konkursu to nawiązanie dialogu międzykulturowego między studentami polskimi i zagranicznymi oraz wspieranie aspirujących, młodych fotografów.
Konkurs odbywa się pod honorowym patronatem J.M. Rektora UP w Poznaniu prof. dr hab. Grzegorza Skrzypczaka.
Europejska odsłona konkursu zdobyła prestiż oraz szczególną wartość czego dowodem jest zdobyta w 2013 roku 2. nagroda w Konkursie im. Karola Wielkiego dla projektów non-profit organizowanego przez Parlament Europejski.

Co i jak?
Konkurs dzieli się na dwie kategorie: 

 • My Europe, my Home, czyli miejsca, które są dla nas najważniejsze.
 • Surprise me, Europe, czyli studium przypadku i zaskakujących chwil.

Przebieg:
W każdej z dwóch sekcji wyłonionych zostanie dwóch laureatów, którzy zostaną nagrodzeni.

Czym jest ESN?
Erasmus Student Network (ESN) to ogólnoeuropejska organizacja studencka, której celem jest wspieranie i rozwój programów międzynarodowych wymian studenckich, w tym zwłaszcza Programu Erasmus. Hasło "Students helping Students" jest mottem organizacji.

Główne cele ESN na szczeblu krajowym:

 • Współpraca w zakresie projektów i imprez ogólnopolskich m.in. Discover Europe - konkurs fotograficzny; ESNOLYMPICS - turniej sportowy;
 • Ścisła współpraca z Narodową Agencją Programu Erasmus.
  Główne cele lokalnych sekcji uniwersyteckich:
 • Działalność w interesie studentów z wymian (Program Mentor);
 • Wspieranie integracji studentów z wymian oraz re-integracji studentów powracających z programów wymiany;
 • Reprezentowanie próśb i oczekiwań tych studentów na naszych uczelniach;
 • Dostarczanie niezbędnych informacji na temat akademickich programów wymian;
 • Przyczynianie się do rozwoju różnych programów wymiany międzynarodowej;
 • Koordynowanie krajowych programów (ESNcard - karta zniżkowa; ESN Travel - wycieczki; Tandem - nauka języków obcych) na szczeblu lokalnym.

Koordynator Sekcji
Discover Europe, S.K. ESN UP Poznań,
mgr inż. Tomasz Cłapa

Nabór na miejsca w pokojach w domu studenckim „ Przylesie” na rok 2016/17

Dom Studencki „Przylesie” przy ul. Wojska Polskiego 85 ogłasza nabór na miejsca w pokojach 2 i 3-osobowych, do zamieszkania w roku akademickim 2015/16.

Osoby zainteresowane otrzymaniem przydziału prosimy o złożenie kwestionariusza do dnia 30 maja 2016 roku w recepcji DS. przy ul. Wojska Polskiego 85

Kwestionariusz do pobrania na stronie www1.up.poznan.pl/akademiki/ w zakładce dokumenty
Prosimy nie wypełniać numeru pokoju.

 • Prosimy podać rok studiów na przyszły rok akademicki.
 • Dochód na osobę powinien zostać podany w kwocie NETTO za rok 2015.

Do 30 czerwca 2016r. zostanie ogłoszona imienna lista przyjętych do akademika, wraz z numerem przydzielonego pokoju.
Lista będzie dostępna na stronie www1.up.poznan.pl/akademiki/

Informacje można uzyskać pod nr 61-848-78-94.

Paulina Michalska
Dom Studenta „Przylesie”

Przydziały miejsc w D.A.S i D „Sadyba” w roku akademickim 2016/17

Osoby zainteresowane otrzymaniem przydziału w Domu Asystenta, Studenta i Doktoranta „Sadyba” w roku akademickim 2016/17 proszone są o złożenie podania do Komisji ds. Przydziału Lokali.
Podanie z uzasadnieniem i numerem telefonu należy złożyć do 10.06.2016r. w biurze administracji D.A.S i D „Sadyba” przy ul. Wojska Polskiego 85.

Wszelkich informacji udziela mgr Paulina Michalska pod nr tel. 61-848-78-94.

Paulina Michalska
Dom Asystenta, Studenta i Doktoranta „Sadyba”

kalendarz: 
2016-05-16 - 2016-06-10

Kurs „Eukaryotic Molecular Genetics”

W dniach 13 – 29 czerwca 2016 r. , podobnie jak w roku ubiegłym, będzie doskonała okazja do uczestniczenia w intensywnym kursie języka angielskiego.

Jest to oferta dla studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia i słuchaczy studiów doktoranckich kierunku biotechnologia, studiów drugiego stopnia kierunku biologia oraz słuchaczy studiów doktoranckich.

Zajęcia odbywać się będą w języku angielskim.

Pełny tekst komunikatu w załączniku.

Rzecznik prasowy UP
13 maja 2016 r.

kalendarz: 
2016-06-13 - 2016-06-29