Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - Poznan University of Life Sciences
XX Poznański Festiwal Nauki i Sztuki

Doktorant

Konkurs na najlepsze prace magisterskie i doktorskie obronione na poznańskich Uczelniach

Ruszyła IX edycja konkursu Miasta Poznania na najlepsze prace magisterskie i doktorskie obronione na poznańskich uczelniach.
Do konkursu mogą być zgłaszane prace z zakresu wszelkich dyscyplin i obszarów nauki obronione w latach 2011-2012. Przedmiot pracy może stanowić problematyka związana z Poznaniem lub opis rozwiązania możliwego do wdrożenia w naszym mieście. Jednym z głównych kryteriów oceny prac będzie ich utylitarny charakter. Miasto pragnie w ten sposób promować osiągnięcia absolwentów i młodych naukowców poznańskich szkół wyższych oraz zachęcać młode talenty do działania na rzecz rozwoju miasta.
Prace należy składać w Wydziale Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Poznania do 15 listopada 2012 r.
Formularz wniosku i regulamin konkursu na stronie www.poznan.pl/studia.
Kontakt: Michał Kaczmarek, Wydział Rozwoju Miasta, tel. 61 878 57 48, mail:
akademickipoznan@um.poznan.pl

Stypendium FNP na 2013 rok – Program Start

Dział Rozwoju Uczelni uprzejmie informuje, że do dnia 25.10.2012 r. przyjmuje dokumentacje wniosków o stypendium Fundacji na rzecz Nauki Polskiej na 2013 rok - Program START.
Należy zwrócić uwagę na to że:
  • stypendia przyznawane są w drodze konkursu a podstawowym kryterium oceny kandydatów jest ich dorobek naukowy, udokumentowany publikacjami,
  • program kierowany jest do osób, które nie przekroczyły wieku 30 lat w roku składania wniosku (lub 32 lat w przypadku kandydatów, którzy korzystali z urlopów wychowawczych),
  • rejestracja kandydatów odbywa się za pośrednictwem Internetu (formularz wniosku
    on-line i zasady dostępne na stronie www.fnp.org.pl),
  • konieczne jest wydrukowanie wypełnionego i zarejestrowanego formularza,
  • formularz i każdy załącznik powinien być podpisany przez kandydata,
  • w formularzu należy umieścić jako wnioskodawcę Prorektora ds. Kadr i Rozwoju Uczelni – prof. dr. hab. Czesława Szafrańskiego.
Zachęcamy wszystkich Państwa spełniających kryteria FNP do składania wniosków o Stypendium FNP na 2013 rok – Program Start

UWAGA! Wymiana legitymacji uczestników studiów doktoranckich

Dział Rozwoju Uczelni uprzejmie informuję, że zgodnie z zapisem Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 r. ( Dz.U.11.225.1351) 30 września 2012 r. tracą ważność legitymacje doktoranckie starego typu (legitymacje, w których nie ma miejsca na wpisanie numeru PESEL) - w związku z tym wszyscy uczestnicy studiów doktoranckich, którzy muszą dokonać wymiany legitymacji proszeni są o dostarczenie opisanych (imię, nazwisko, nr PESEL) zdjęć do Kierowników studiów doktoranckich. Należność za wydanie legitymacji doktoranta w wys. 10 zł, ustaloną zgodnie z § 26 ust. 2 wspomnianego Rozporządzenia doktoranci powinni wpłacać w kasie Uczelni na subkonto nr 293.93.541 z podaniem imienia i nazwiska lub na konto Uczelni nr 29 1090 1362 0000 0000 3601 7894 z dopiskiem subkonto nr 293.93.541 z podaniem imienia i nazwiska. Opłata tej samej wysokości jest pobierana w przypadku ponownego wystawienia legitymacji np. w związku ze zmianą nazwiska.
Pomimo dołożenia wszelkich starań, z powodu trudności technicznych nie ma możliwości wystawienia od roku akademickiego 2012/13 elektronicznych legitymacji dla uczestników studiów doktoranckich.

Gala wręczenia Voucherów Innowacji dla studentów i doktorantów poznańskich uczelni

Celem Studenckiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii jest wspieranie innowacyjnych pomysłów oraz nawiązywanie współpracy przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi. 

kalendarz: 
2012-09-09 - 2012-09-23

Pomoc materialna dla doktorantów

30 czerwca upływa termin składania wniosków o przyznanie pomocy materialnej doktorantom w roku akademickim 2012/13. Wnioski należy złożyć w Seksji Studenckich Spraw Bytowych - pok. 209 Collegium Maximum , tel. 61 848 7522. Formularz wniosku i kryteria takie same jak dla studentów.

 

Zakwaterowanie doktorantów w Domu Studenckim w roku akademickim 2012/13

Osoby zrekrutowane na I rok studiów doktoranckich 2012/13, które zamierzają ubiegać się o miejsce w Domu Studenckim Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, proszone są o niezwłoczne złożenie wniosków w tej sprawie. Podania skierowane do Prorektora ds. Kadr i Rozwoju Uczelni prof. dr. hab. Cz. Szafrańskiego (zaopiniowane przez Kierownika studiów doktoranckich) proszę składać w pokoju 306 Collegium Maximum.