Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - Poznan University of Life Sciences

Doktorant

XII edycja konkursu na najlepszą rozprawę habilitacyjną i doktorską oraz pracę magisterską, licencjacką lub inżynierską 2014

Urząd Patentowy RP ogłasza XII edycję konkursu na najlepszą rozprawę habilitacyjną i doktorską oraz pracę magisterską, licencjacką lub inżynierską na temat własności intelektualnej

Celem konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie najlepszej rozprawy habilitacyjnej, rozprawy doktorskiej, pracy magisterskiej, pracy licencjackiej lub inżynierskiej na temat związany z ochroną własności intelektualnej, w tym również z zarządzaniem i marketingiem prawami własności intelektualnej lub oceną stanu techniki.

Termin nadsyłania prac: 03 października 2014 r.

Rozstrzygnięcie konkursu: 28 listopada 2014 r.

Prace należy dostarczyć na adres:
Urząd Patentowy RP
al. Niepodległości 188/192
00-950 Warszawa
pokój 419
Z dopiskiem„konkurs na pracę”

Wszelkie dodatkowe pytania można kierować na adres: konkurs@uprp.pl

Formularz zgłoszeniowy oraz regulamin konkursu dostępny na stronie internetowej www.uprp.pl

Decyzje stypendialne 2014/15

Uczestnicy I do IV roku studiów doktoranckich  proszeni są o osobisty odbiór decyzji Rektora dotyczących stypendiów doktoranckich na rok akademicki 2014/15 w Dziale Rozwoju Uczelni (pok. 306 Coll. Max.) w godzinach od 9.00- 15.00. Decyzje dotyczące osób, które uzyskały przedłużenie SD zostaną podjęte w późniejszym terminie.

Doktoranci odbierający decyzje, posiadające papierowe legitymacje doktoranckie mogą jednocześnie dokonać ich przedłużenia na rok akademicki 2014/15. Przedłużenie elektronicznych legitymacji doktoranckich będzie możliwe po 15 września br.

 

 

Informacja dla doktorantów w sprawie składania wniosków o stypendia ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2014/15

Doktoranci składają wypełnione wnioski wraz załącznikami Dziekanowi macierzystego Wydziału w terminie umożliwiającym zaopiniowanie wniosku przez Radę Wydziału we wrześniu br. (wymagane ustalenie terminu złożenia wniosku z Dziekanatem).
Wniosek (link do aktywnego formularza poniżej) powinien być wypełniony zgodnie z zasadami opracowanymi przez MNiSW (linki poniżej)  
15 października 2014 r.upływa termin składania przez Rektora wniosków doktorantów o stypendia ministra za wybitne osiągnięcia. Zgodnie z procedurą doktoranci, którzy zaliczyli I rok studiów i zostali sklasyfikowani wśród 5% najlepszych doktorantów w danej dziedzinie na wydziale, spełniający łącznie warunki określone w § 2 ust. 2 rozporządzenia z dnia 14 września 2011 r. (link poniżej), przekazują Dziekanowi wypełnione wnioski wraz z załącznikami dokumentującymi osiągnięcia. Wnioski doktorantów podlegają rozpatrzeniu i zaopiniowaniu przez radę wydziału.
Szczegółowe informacje dotyczące stypendiów ministra dla doktorantów na rok akademicki 2014/15, w tym zasady przygotowania wniosku przez doktoranta oraz aktywny formularz wniosku do wypełnienia w formacie .docx, znajdują się na stronie internetowej MNiSW: www.nauka.gov.pl
ścieżka: Szkolnictwo Wyższe>>> Sprawy studentów i doktorantów>>> Stypendia Ministra.

Pracownicy Wydziału Leśnego z wizytą w Gruzji

9.jpg

W dniach od 15 do 22 lipca 2014 roku, przebywali w Gruzji pracownicy Wydziału Leśnego: dr inż. Jacek Zientarski z Katedry Siedliskoznawstwa i Ekologii Lasu oraz dr inż. Grzegorz Rączka z Katedry Urządzania Lasu – pełnomocnik Dziekana Wydziału Leśnego ds. kontaktów z krajami Kaukazu. Towarzyszył im absolwent naszego wydziału - mgr inż. Levan Chopliani.
W trakcie kilkudniowego pobytu uczestnicy wyprawy podziwiali uroki Wielkiego Kaukazu: region Swanetii ze stolicą Mestią oraz Lagodeski Obszar Chroniony na pograniczu gruzińsko-azersko-dagestańskim. Dni spędzone w Tbilisi poświęcone były z kolei na spotkania z pracownikami Ministerstwa Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych Gruzji (Państwowej Agencji Leśnej, Państwowej Agencji Obszarów Chronionych i Departamentu Kontroli Środowiska) oraz władzami i pracownikami zaprzyjaźnionego Gruzińskiego Uniwersytetu Technicznego.
Wizyta w Gruzji miała także swój wymiar sentymentalny – w jej trakcie doszło do spotkania z rodziną Solomona Zacharewicza Kurdiani (1867-1937) – gruzińskiego dendrologa i leśnika, którego życie związane było z Polską. W latach 1896-1900 odbywał on studia w Instytucie Gospodarstwa Wiejskiego i Leśnictwa w Puławach, gdzie następnie pracował przez kilkanaście lat jako pracownik naukowo-dydaktyczny. Po powrocie do Gruzji w 1918 roku kontynuował pracę w najstarszym w Gruzji i na Kaukazie Uniwersytecie w Tbilisi (obecnie Państwowy Uniwersytet im. Ivane Javakhishvili), gdzie był inicjatorem powstania w 1921 roku Wydziału Leśnego. Był człowiekiem oddanym całym sercem sprawie ochrony lasów i przyrody Gruzji, inicjatorem corocznych obchodów Dnia Lasu. Stworzył naukowe podstawy gruzińskiej dendrologii oraz taksacji, inwentaryzacji i urządzania lasu. Był także autorem „Encyklopedii leśnej”. Do dzisiaj nazywany jest „ojcem gruzińskiego leśnictwa”. Zginął jako „wróg narodu”, rozstrzelany w wieku 70 lat...
Cześć Jego Pamięci!

Grzegorz Rączka, Levan Chopliani

Oferta pracy w projektach finansowanych przez NCN

Taką możliwość stwarza ogłoszony przez Katerę Genetyki i Podstaw Hodowli (WHiBZ) konkurs na 3 stanowiska doktoranta.

1 stanowisko dot. konkursu OPUS nt. „Poszukiwanie markerów genetycznych i epigenetycznych związanych z predyspozycją psów do rozwoju otyłości”. Szczegóły: http//ncn.gov.pl/baza-ofert/?akcja=wyswietl&id=800

2 stanowiska dot. konkursu HARMONIA nt. „Zintegrowana analiza genomiczno – epigenomiczna świni domowej jako model dla dziedzicznych nowotworów jelita grubego człowieka. Szczegóły: http//ncn.gov.pl/baza-ofert/?akcja=wyświetl&id=801

Katedra Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
18 lipca 2014
 

Ogłoszenie konkursów MAESTRO 6, HARMONIA 6, SONATA BIS 4

Działając na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (Dz. U. 96, poz. 617, z późn. zm.), Koordynatorzy Dyscyplin ogłaszają konkursy:

•MAESTRO 6 – dla doświadczonych naukowców na projekty badawcze mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, i których efektem mogą być odkrycia naukowe;

•HARMONIA 6 – na projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej niepodlegające współfinansowaniu z zagranicznych środków finansowych;

•SONATA BIS 4 – na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 2 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.

O biobankach w MNiSW

Dr hab. Jacek Guliński i ponad 100 ekspertów dyskutują w MNiSW o znaczeniu biobanków w badaniach naukowych dotyczących m.in. zależności pomiędzy określonymi schorzeniami a genami.
Okazją do rozmów jest odbywająca się 17 i 18 czerwca międzynarodowa konferencja „Funkcjonowanie biobanków ludzkiego materiału biologicznego w Polsce i Europie – aspekty techniczne, prawne i etyczne”.

Więcej na: http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/o-biobankach-w-mnisw.html

Akademickie Mistrzostwa Polski w Lekkiej Atletyce w Białymstoku

W dniach od 31.05 do 1.06.2014r. odbyły się Akademickie Mistrzostwa Polski w Lekkiej Atletyce. Organizatorem był KU AZS Politechniki Białostockiej. Reprezentacja sekcji lekkoatletycznej KU AZS UP liczyła 8 zawodników: Małgorzata Kołacka (800 m, 1500 m), Michał Ławrowski (800 m, 1500 m), Andrzej Kowalczyk (800 m, 1500m), Jacek Gwóźdż (3000 m), Mateusz Sznajder (100m, 200m), Damian Bruder ( rzut oszczepem), Damian Nikodem (skok w dal), Dariusz Nowicki (rzut oszczepem).

Dużym sukcesem było zajęcie IV miejsca w klasyfikacji generalnej w rzucie oszczepem przez Damiana Brudera i tym samym uplasowanie go na II miejscu w typie Uczelni Społeczno-Przyrodniczych, a także zajęcie II miejsca w typie Uczelni Społeczno-Przyrodniczych w biegu na 800 m przez Michała Ławrowskiego.

Gratulujemy sukcesów!!!

Wsparcie dla polskich naukowców w walce o europejskie granty

Nawet 30 tysięcy złotych – takie wsparcie mogą otrzymać jednostki naukowe starające się o unijne granty, w tym w Horyzoncie 2020. Dziś rusza nowy program resortu nauki – „Granty na granty”.

Więcej na: http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/wspieramy-polskich-nauk...

Konkurs scenopisarski

Górnośląski Instytut Kultury i Sztuki w Mikołowie oraz Teatr Prowincja ogłaszają konkurs na scenariusz do sztuki teatralnej o tematyce chrześcijańskiej lub o tematyce nawiązującej do zbrodni katyńskiej.

Nagrodą główną w konkursie jest kwota: 2000 zł. Dodatkową nagrodą będzie przeniesienie wyróżnionego dzieła na deski Teatru Prowincja oraz promowanie autora scenariusza poprzez Górnośląski instytut Kultury i Sztuki, a także szeroka promocja i reklama nazwiska twórcy we wszystkich plakatach, broszurach, ulotkach i na stronach internetowych Teatru Prowincja oraz Górnośląskiego Instytutu Kultury i Sztuki. Scenariusze do autorskiej sztuki teatralnej powinny odpowiadać objętością minimum 90 minutowemu przedstawieniu teatralnemu. Prace należy nadsyłać mailowo na adres instytut@gikis.pl lub Pocztą Polską na adres:
Górnośląski Instytut Kultury i Sztuki
ul. Pszczyńska 25
Mikołów, 43-190

z kompletem dokumentów:
a)scenariusz w jednym egzemplarzu w formacie doc, rtf lub pdf, (czcionka: courier 12”)
b) treatment o objętości do 10 stron z charakterystyką głównych postaci.
c) wypełniona Karta osobowa, do pobrania na stronie www.gikis.pl/konkursy

Scenariusze należy wysyłać z dopiskiem „Konkurs scenopisarski” w terminie do 30.09.2014r.

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem do konkursu, który jest dostępny na stronie internetowej: www.gikis.pl/konkursy.

kalendarz: 
2014-09-30