Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - Poznan University of Life Sciences
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - Poznan University of Life Sciences

Doktorant

Informacja dla doktorantów w sprawie składania wniosków o stypendia ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2014/15

Doktoranci składają wypełnione wnioski wraz załącznikami Dziekanowi macierzystego Wydziału w terminie umożliwiającym zaopiniowanie wniosku przez Radę Wydziału we wrześniu br. (wymagane ustalenie terminu złożenia wniosku z Dziekanatem).
Wniosek (link do aktywnego formularza poniżej) powinien być wypełniony zgodnie z zasadami opracowanymi przez MNiSW (linki poniżej)  
15 października 2014 r.upływa termin składania przez Rektora wniosków doktorantów o stypendia ministra za wybitne osiągnięcia. Zgodnie z procedurą doktoranci, którzy zaliczyli I rok studiów i zostali sklasyfikowani wśród 5% najlepszych doktorantów w danej dziedzinie na wydziale, spełniający łącznie warunki określone w § 2 ust. 2 rozporządzenia z dnia 14 września 2011 r. (link poniżej), przekazują Dziekanowi wypełnione wnioski wraz z załącznikami dokumentującymi osiągnięcia. Wnioski doktorantów podlegają rozpatrzeniu i zaopiniowaniu przez radę wydziału.
Szczegółowe informacje dotyczące stypendiów ministra dla doktorantów na rok akademicki 2014/15, w tym zasady przygotowania wniosku przez doktoranta oraz aktywny formularz wniosku do wypełnienia w formacie .docx, znajdują się na stronie internetowej MNiSW: www.nauka.gov.pl
ścieżka: Szkolnictwo Wyższe>>> Sprawy studentów i doktorantów>>> Stypendia Ministra.

Porozumienia o współpracy z Gruzją

porozumienie_gruzja.jpg

W dniach od 10 do 15 września 2014 roku przebywała w Gruzji delegacja Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, na czele z prorektorem ds. nauki i współpracy z zagranicą prof. Janem Pikulem oraz dziekanem Wydziału Leśnego prof. Romanem Gornowiczem. Towarzyszył im dr Grzegorz Rączka - pełnomocnik Dziekana Wydziału Leśnego ds. kontaktów z krajami Kaukazu oraz mgr Levan Chopliani – absolwent Wydziału Leśnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

W trakcie kilkudniowego pobytu doszło do podpisania porozumień o współpracy naukowo-dydaktycznej między Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu a: Gruzińskim Uniwersytetem Technicznym w Tbilisi oraz Gruzińską Państwową Akademią Nauk Rolniczych. Oba porozumienia zostały zawarte na okres pięciu lat, a ich głównym celem jest prowadzenie wspólnych badań naukowych oraz wymiana pracowników i studentów wszystkich stopni nauczania. Doszło także do podpisania porozumienia o współpracy między Wydziałem Leśnym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu a trzema jednostkami Ministerstwa Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych Gruzji: Państwową Agencją Leśną, Państwową Agencją Ochrony Przyrody i Departamentem Kontroli Środowiska. Współpraca między gruzińskimi i polskimi partnerami dotyczy realizacji wspólnych przedsięwzięć w zakresie leśnictwa oraz ochrony przyrody i środowiska.

Na pamiątkę podpisania porozumień polska delegacja uczestniczyła w ceremoniach sadzenia przywiezionych z Polski drzew sosny zwyczajnej (ekotyp: sosna rychtalska): przy głównym budynku Gruzińskiego Uniwersytetu Technicznego w Tbilisi oraz w dawnej stolicy Gruzji – Mcchecie. Goście z Polski uczestniczyli także w wyjeździe do Parku Narodowego Kazbek, położonego w północnej części Gruzji, w masywie Wielkiego Kaukazu, przy Gruzińskiej Drodze Wojennej.

Grzegorz Rączka, Levan Chopliani

Oxygenalia 2014

Zapraszamy na drugą Międzynarodową Konferencję Naukową – Oxygenalia 2014 pokazującą kluczową rolę tlenu i jego związków w naukach przyrodniczych, medycynie i przemyśle. To ważne, interdyscyplinarne wydarzenie naukowe odbywać się będzie w dniach 7-8 listopada 2014 r., w pomieszczeniach Collegium Biologicum, Wydziału Biologii UAM na Kampusie Morasko w Poznaniu.

Tegoroczna konferencja odbędzie się pod hasłem „Woda cząsteczką życia”.

Swój udział zapowiedzieli polscy uczeni o światowej sławie oraz znakomici naukowcy zagraniczni. Konferencję uświetnią swoją obecnością wybitni i uznani na arenie międzynarodowej wykładowcy, tacy jak profesorowie: Andrzej Mackiewicz, Robert H. Bartlett, Michael Giersig, Jan Oleszkiewicz i Tomasz Guzik oraz poprzedni laureaci Medalu Sapienti Sat.

Obrady tegorocznej konferencji Oxygenalia odbędą się w trzech równoległych sesjach. W ramach sekcji fizyko-chemicznej, biologiczno-środowiskowej i medycznej przedstawione zostaną wyniki badań wykazujących kluczową rolę wody, jako najważniejszego związku tlenu, w podejmowanych badaniach interdyscyplinarnych.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Rejestracja trwa do 26-go września.
UWAGA: liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Szczegółowy plan konferencji znajduje się na stronie internetowej www.oxygenalia.pl

Sekretarz konferencji: dr hab. Zbigniew Hnatejko
Tel. 61 829 13 47
e-mail: zbychuh@amu.edu.pl

kalendarz: 
2014-11-07 - 2014-11-08

10 mln zł na dofinansowanie ochrony patentowej dla przedsiębiorców i naukowców

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło czwarty konkurs w programie Patent Plus, którego celem jest wsparcie finansowe jednostek naukowych oraz przedsiębiorców w procesie ubiegania się o europejską i międzynarodową ochronę patentową.

– W wielu branżach o uzyskaniu lub utrzymaniu przewagi konkurencyjnej na rynku globalnym decyduje zapewnienie ochrony prawnej wyników badań naukowych i prac rozwojowych. Dążąc do zwiększenia konkurencyjności polskiej gospodarki wspieramy naszych naukowców oraz przedsiębiorców w zakresie ochrony ich innowacji zagranicą – mówi prof. Krzysztof Jan Kurzydłowski, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

O dofinansowanie w ramach programu Patent Plus starać się mogą firmy, uczelnie, instytuty badawcze oraz instytuty naukowe PAN. Wsparcie może zostać udzielone na pokrycie kosztów zgłoszenia wynalazku w procedurze EPC, zgłoszenia wynalazku w trybie PCT, wejście w fazy krajowe państw (innych niż RP) w których zgłaszający zgodnie z deklaracją ubiega się o patent jak również analiz ekonomicznych i strategii komercjalizacji wynalazku.

Budżet konkursu wynosi 10 mln zł, a maksymalna wysokość dofinansowania jednego projektu może wynieść nawet 800 tys. zł. Nabór wniosków rozpocznie się 6 października i potrwa do 5 listopada 2014 r. W celu ułatwienia aplikowania uruchomiony zostanie elektroniczny system składania wniosków.

W ramach dotychczas rozstrzygniętych trzech konkursów programu Patent Plus wsparcie w łącznej wysokości prawie 11 mln zł otrzymały 32 podmioty, w tym 15 przedsiębiorców. Wyłonione projekty dotyczą wynalazków z różnych dziedzin. Znajdują się wśród nich m.in. projekty dotyczące sposobu wytwarzania protezy ucha środkowego, modułu do odczytu testów skaryfikacyjnych w podczerwieni, światłowodów mikrostrukturalnych czy kryptografii kwantowej.

Więcej informacji na stronie www.NCBR.gov.pl

Konferencja " Identyfikacja i Ocena Żywności o Gwarantowanej Wysokiej Jakości"

Polskie Towarzystwo Technologów Żywności OW, Sekcja Mięsna PTTŻ zaprasza młodych naukowców na konferencję:

„IDENTYFIKACJA I OCENA ŻYWNOŚCI O GWARANTOWANEJ WYSOKIEJ JAKOŚCI” Poznań, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - Kolegium Rungego 18.11.2014

Konferencja ma przyczynić się do dyskusji nad identyfikacja i projektowaniem metod poprawy bezpieczeństwa żywnościowego.

Tematyka Konferencji:
1. Żywność tradycyjna i regionalna - wyroby o gwarantowanej wysokiej jakości.
2. Zarządzanie bezpieczeństwem żywności i jej certyfikacja.
3. Metody badawcze do śledzenia i identyfikowania składników produktów spożywczych.
4. Dodatki i żywność naturalna.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

http://pttzow.up.poznan.pl/index.php/identyfikacja-i-ocena-zywnosci-o-za...

kalendarz: 
2014-11-18

Stypendium Fundacji na rzecz Nauki Polskiej – Program Start 2015

Roczne stypendia dla młodych uczonych, przyznawane w drodze konkursu dla osób, które nie przekroczyły wieku 30 lat w roku składania wniosku (lub 32 lat w przypadku kandydatów, którzy korzystali z urlopów wychowawczych).
 
Termin przesyłania wniosków o przyznanie stypendium upływa 31 października 2014 roku.
Wnioski podpisuje Prorektor ds. Kadr i Rozwoju Uczelni – prof. dr hab. Czesław Szafrański.
Wnioski wypełnione elektronicznie i wydrukowane (bez publikacji) należy składać w Dziale Rozwoju Uczelni (pok. 306 w budynku Collegium Maximum) z dwutygodniowym wyprzedzeniem, tj. do 20 października br. 
 
Opis programu START i rejestracja kandydatów odbywa się za pośrednictwem strony Fundacji na rzecz Nauki Polskiej http://www.fnp.org.pl/rozpoczynamy-nabor-wnioskow-w-programie-start/

Noc Naukowców 2014 na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu już po raz szósty bierze udział w Nocy Naukowców. W tym roku postawiliśmy na tematy związane ze zdrowym odżywianiem, magicznym światem mikroorganizmów, chemią w żywności, a także z Botaniką, Biotechnologią oraz Ekologią.

Ponad 300 naukowców z naszego Uniwersytetu przygotowało dla Was ponad 200 warsztatów, gier interaktywnych, wykładów, pokazów oraz wystaw i stoisk, na których eksperymenty będą odbywać się na żywo. Wszystko to, odbędzie się na terenie 14 obiektów zlokalizowanych na terenie Uczelni.
Oprócz genialnych warsztatów takich jak „Sztuczna krowa na wesoło”, „Ile jest chemii w tym, co jemy?”, „Rośliny mięsożerne – zieloni zabójcy” czy „Mały ekspert sensoryczny”, które cieszą się co roku niesłabnącą popularnością wśród najmłodszych uczestników, pracownicy Katedry Fizyki zademonstrują Wam na pokazie „Intrygujące ruchy, czyli o zmaganiach mechaniki z intuicją”, zadziwiające zjawiska mechaniczne takie jak: ruch stożka po równi pochyłej, superodbicia piłek, czy wahadło Newtona- jednym słowem dużo ruchu i mnóstwo zabawy. Wspólnie z naszymi naukowcami podczas prelekcji „Proces starzenia się oczami biologa” będziecie uczestniczyć w eksperymentach w Laboratorium Wiedzy. Nasi młodzi naukowcy z Koła Naukowego OPERON oraz z Sekcji medycznej mAb przygotowali 8 stoisk interaktywnych, na których przeprowadzą badania DNA, wprowadzą Was w magiczny świat Azotu oraz roślin i zwierząt transgenicznych, zabawią się z Wami w biofizyków oraz w sposób wybuchowy zaprezentują, co może zdziałać ciekły azot w połączeniu z wodą. W tym roku będziecie również mieli okazję przekonać się, czy potraficie chodzić po wodzie.

A jeśli jesteście miłośnikami tych dalekich i tych bliskich podróży zapraszamy na pokazy „Z plecakiem przez Afrykę” oraz „Podróże nie tylko palcem po mapie”, gdzie nasi naukowcy prowadzący popularnego bloga internetowego „addicted2travel” podpowiedzą Wam, jak krok po kroku zorganizować tanio i bezpiecznie wyprawę na własną rękę. Gdy już zdobędziecie wiedzę w tym zakresie możecie skierować swoje kroki na warsztaty filmowe – „Jak powstaje film podróżniczy?” – dzięki, którym dowiecie się jak nakręcić dobry film i utrwalić wasze niezapomniane wrażenia z podróży.
Amatorów kinematografii dokumentalnej zapraszamy na pasjonujące filmowe reportaże podróżnicze, które zaprezentowane zostaną w cyklu : Kino Nocy Naukowców w Kolegium Rungego.
Jak Muzeum- to tylko nocą i tylko na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Podczas tej wyjątkowej Nocy będziecie mieli niepowtarzalną okazję do odwiedzenia Muzeum Naszej Uczelni.
Co się w nim skrywa? – przekonajcie się sami. Dodatkowo przygotowaliśmy wystawę fotogramów „Rozwój embrionalny kręgowców na obrazach skaningowej mikroskopii elektronowej”.
Mówi się, że jesteśmy tym co jemy- a czy jemy zdrowe produkty, pozbawione chemicznych pierwiastków? Czy nasz styl życia gwarantuje nam długowieczność? Czy mleko to źródło zdrowia? Na te i wiele innych pytań odpowiedzą naukowcy z Katedry Higieny Żywienia Człowieka podczas cyklu wykładów na temat zdrowia (Mleko- napój bogów czy biała śmierć?, Styl życia a zdrowie człowieka XXI wieku, Dodatkowa korzyść, czy zbędna chemia, czyli o najpopularniejszych dodatkach do żywności słów kilka). Po rewelacjach na temat mleka będziecie mogli odwiedzić naszą Maślaną Fabrykę i samodzielnie wyrobić w maselnicy i słoiku prawdziwe masło oraz sprawdzić czym różni się od tego, które kupujemy w sklepie.

Bardzo dużo degustacji czeka na Was w Budynku Wydziały Nauk o Żywności Żywieniu. Dowiecie się co to jest Puffing i jak nadać suszonym owocom nową teksturę. Zaraz po nich zapraszamy na „Yogę z elementami aerobicu”, żeby pobudzić nie tylko umysł, ale również ciało.

Ponadto, przedstawimy Wam tajemnicze życie pszczół. Wcielicie się w pszczelarzy i zajrzycie do ula - „Czy pszczoły mają słodkie życie”, skosztujecie białkowych pszczelich specjałów- „Królewska galaretka i kiszony pyłek – białko dla pszczółek” oraz nauczycie się rozpoznawać rodzaje pszczół - „Mniej i bardziej samotne pszczoły”.

A jeśli chcecie się dowiedzieć czegoś więcej na temat kleszczy, które ostatnimi czasy wzbudzają duże poruszenie wśród amatorów leśnych wycieczek, zapraszamy na warsztaty połączone z pokazem „Nie taki kleszcz straszny jak go rysują”.

W programie również gry interaktywne: „Czy jestem ekologiczny?”, „Tajemnice Agrobiznesu”, „Sprawdź się w biznesie”, oraz zabawa ze światłem – „Autostrady światła”.

Fanów ciężkiego sprzętu zapraszamy na „Jazdę bez trzymanki” z pracownikami Instytutu Inżynierii Biosystemów, którzy przygotowali również prezentację przyjaznej środowisku metody uzyskiwania energii z odpadów.

Więcej szczegółów na stronie: www.poznan.nocnaukowcow.pl

Serdecznie zapraszają Organizatorzy.

Biuro Promocji i Współpracy z Praktyką

kalendarz: 
2014-09-26

Źródła elektroniczne – multiwyszukiwarka EDS

Biblioteka zaprasza do końca 2014 r. do korzystania z multiwyszukiwarki EDS (Ebsco Discovery Service) zapewniającej użytkownikom łatwy i szybki dostęp poprzez jedno okno wyszukiwawcze do większości źródeł elektronicznych oferowanych przez Bibliotekę (baz danych, książek i czasopism elektronicznych). Więcej informacji na stronie Biblioteki Głównej.

Dni Doktoranta

Szanowni Doktoranci Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, w imieniu Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów mamy zaszczyt zaprosić Was na pierwsze tego typu wydarzenie na naszej Uczelni. W dniach 29-30 września 2014 r. odbędą się DNI DOKTORANTA. Więcej wydarzeniu znajdziecie na
naszej stronie www: ttp://www.up.poznan.pl/radadok/

W imieniu całego Komitetu Organizacyjnego DNI DOKTORANTA 2014 - serdecznie zapraszamy i czekamy na Wasze zgłoszenia do 10 września 2014!

Plany MNISW na najbliższe miesiące

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowało na swojej stronie internetowej komunikat omawiający najważniejsze działania resortu w nadchodzących miesiącach. Działania te podzielono na następujące kategorie: poprawa jakości nauki i wzrost jej międzynarodowej pozycji, działania na rzecz innowacyjności, lepsze przygotowanie absolwentów do rynku pracy, podwyżki dla nauczycieli akademickich i „Polski Erasmus dla Ukrainy”.

http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/najwazniejsze-dzialania...