Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - Poznan University of Life Sciences
XX Poznański Festiwal Nauki i Sztuki

Aktualności

Profesor Henryk Jeleń powiększył grono korporacji uczonych

Podczas ostatniego Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie (1 grudnia br.) dokonano wyboru nowych członków korespondentów PAN. Do reprezentacji korporacji uczonych dołączył przedstawiciel Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. prof. zw. dr hab. Henryk Jeleń z Wydziału Nauk o Żywności i Żywieniu.

 

Prof. Henryk Jeleń jest absolwentem Wydziału Technologii Żywności Akademii Rolniczej w Poznaniu. Początkowo zaintere- sowania naukowe młodego naukowca koncentrowały się głównie na drugorzędowych metabolitach grzybów. Obecnie zajmuje się chemią żywności, w szczególności chemią i analityką związków lotnych i zapachowych.

Od 2014 roku kieruje Zakładem Chemii Żywności i Analizy Instrumentalnej w Instytucie Technologii Żywności pochodzenia Roślinnego.

W strukturach PAN pracuje od 2003 roku. Początkowo jako członek Komisji Analizy Chromatograficznej Komitetu Chemii Analitycznej, a od 2009 r. – jest członkiem Komitetu Nauk o Żywności Polskiej Akademii Nauk.

Profesor Henryk Jeleń, obok prof. dr hab. Małgorzaty Mańki, prof. dr. hab. Erwina Wąsowicza, prof. dr.hab. Marka Świtońskiego i prof. dr. hab. Krzysztofa W. Nowaka, jest piątym członkiem korespondentem Polskiej Akademii Nauk reprezentującym Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.

Przyjęcie prof. Henryka Jelenia w poczet członków korespondentów PAN (II Wydział Nauk Biologicznych i Rolniczych) jest nie tylko osobistym sukcesem tego wybitnego naukowca, ale również splendorem dla całego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

8 grudnia br. nowo wybrany czł. korespondent PAN w Ośrodku Nauki Polskiej Akademii Nauk, przy ul. Wieniawskiego w Poznaniu, wygłosi wykład pt. „ Aromat Żywności - od analityka do producenta i konsumenta”.

Rzecznik prasowy UP
6 grudnia 2016 r.

Pokoleniowa zmiana w Poznańskim Oddziale PolskiegoTowarzystwa Genetycznego

Dr hab. Izabela Szczerbal z Katedry Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt z Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach UP w Poznaniu, przez najbliższe 4 lata przewodniczyć będzie Oddziałowi Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Genetycznego. Zastąpiła na tej społecznej, odpowiedzialnej funkcji prof. dr hab. Teresę Cegielską- Taras z IHiAR.

Podczas ubiegłotygodniowego (28.11.br.) Walnego Zgromadzenia PTG wybrano nowe władze Zarządu Towarzystwa na kadencję 2017-2020. Członkiem Zarządu została również przedstawicielka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, dr inż. Janetta Niemann z Katedry Genetyki i Hodowli Roślin (Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii).

Dr hab. I. Szczerbal z wykształcenia jest biotechnologiem. W Katedrze pracuje na stanowisku adiunkta. Jest autorką kilkudziesięciu prac opublikowanych w międzynarodowych czasopismach naukowych. Odbyła kilka długoterminowych podoktorskich staży zagranicznych. Za dotychczasowe osiągnięcia naukowe była wielokrotnie nagradzana.

W 2013 roku otrzymała nagrodę Prezesa Rady Ministrów za rozprawę habilitacyjną.

Poznański Oddział Polskiego Towarzystwa Genetycznego jest jednym z 9 oddziałów w Polsce, liczy ponad 90 członków i należy do najprężniejszych naukowo i organizacyjnie.

Rzecznik prasowy UP
5 grudnia 2016 r.

65 lat działalności badawczo-naukowej w Gorzyniu

Niezwłocznie po wyodrębnieniu z Uniwersytetu Poznańskiego studiów rolniczo-leśnych i powołaniu do życia samodzielnej uczelni – Wyższej Szkoły Rolniczej w gospodarstwie Gorzyń rozpoczęto eksperymentalne prace doświadczalne w  żywieniu świń i drobiu, a także  dzikich kaczek i bażantów w chowie wolierowym. Prekursorem  tych badań był prof. Kazimierz Gawęcki, a ich  kontynuatorem, wraz z zespołem, jest prof. dr hab. Andrzej Rutkowski.

W 1992 roku ówczesna Stacja Doświadczalna Katedry Żywienia Zwierząt AR przekształcona została w samodzielną j i samofinansującą się jednostkę - Zakład Doświadczalny Żywienia Zwierząt, którym od 10 lat kieruje prof. Andrzej Rutkowski. W tymże minionym dziesięcioleciu Zakład został całkowicie zmodernizowany. Wykonano prace remontowo-adaptacyjne i inwestycyjne na kwotę ponad 2 mln złotych. Jest najlepiej wyposażonym ośrodkiem do prowadzenia badań żywieniowych w kraju.

Dziś ZDŻZ w Gorzyniu dzięki specjalistycznemu wyposażeniu i wykwalifikowanej kadrze, spełnia wszystkie wymogi stawiane europejskim ośrodkom naukowo- badawczym w badaniu paszy, głównie w żywieniu świń i drobiu, a analizy związane z badaniami rejestracyjnymi i testowymi, wykonywane są na zlecenie krajowych zagranicznych firm biotechnologicznych, głównie ze Szwajcarii. Równolegle prowadzone są również prace usługowo-badawcze dot. żywienia i chowu zwierząt egzotycznych.

Zakład w Gorzyniu jest również ważnym miejscem edukacyjnym. Tu magistranci i doktoranci, a także doktorzy wykonują oryginale prace promocyjne, w tym habilitacyjne. Realizowane są prace badawcze w ramach grantów oraz wspomniane umowy międzynarodowe, oraz badania statutowe. Tu odbywają praktyki zawodowe studenci. Atrakcją dla odwiedzającej młodzieży okolicznych szkół oraz dla najmłodszych, czyli przedszkolaków, jest mini zoo - chów zwierząt agroturystycznych. Zgromadzone są w nim zwierzęta egzotyczne i liczne stado ptactwa grzebiącego i wodnego.

Od kilku lat w Gorzyniu realizowany jest bardzo ważny projekt rządowy dot. zwiększenia wykorzystania rodzimego białka paszowego w produkcji wysokiej jakości produktów zwierzęcych w warunkach zrównoważonego rozwoju.

W minioną sobotę , 26 listopada, podczas spotkania JM Rektora i prorektorów oraz kanclerza UP z pracownikami ZDŻZ w Gorzyniu z okazji 65-lecia Zakładu, naukowcy z Katedry Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej: dr hab. Małgorzata Kasprowicz-Potocka oraz doktorzy – Anita Zaworska, Sebastian Kaczmarek i Marcin Hejdisz, przedstawili wyniki badań na trzodzie chlewnej i drobiu z możliwością zastosowania krajowych źródeł białka roślinnego w miejsce importowanej soi. Dotychczasowe badania wykazują bardzo pozytywne efekty

Dyrektor Zakładu, prof. Andrzej Rutkowski wręczył pracownikom nagrody, a JM Rektor, prof. Jan Pikul podkreślił badawczo-naukową rolę i znaczenie Zakładu Gorzyniu, jako eksperymentalnego poligonu doświadczalnego, przynoszącego konkretne efekty dla przemysłu paszowego, produkującego na rzecz chowu i hodowli zwierząt monogastrycznych.
 

 

 

Rzecznik prasowy
28 listopada 2016
Foto: archiwum ZDŻZ

 

Prof. zw. dr hab. Jerzy Wiśniewski odznaczony Medalem im. Michała Oczapowskiego

 Wydział II Nauk Biologicznych i Rolniczych Polskiej Akademii Nauk przyznał Panu prof. zw. dr hab. Jerzemu Wiśniewskiemu swoje najwyższe odznaczenie: Medal im. Michała Oczapowskiego. Medal im. Michała Oczapowskiego jest najwyższym wyróżnieniem przyznawanym od roku 2011 przez Wydział Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN za wybitny wkład w rozwój nauk rolniczych i stosowanych nauk biologicznych osobie lub instytucji (uczelni, placówce naukowej, czasopismu naukowemu, z okazji jubileuszu).

Michał Oczapowski żył w latach 1788 -1854, był profesorem Uniwersytetu w Wilnie, a następnie organizatorem Instytutu Agronomicznego w Marymoncie pod Warszawą. Stworzył podwaliny nauki rolniczej w Polsce. Studiował w Niemczech, Austrii, Francji, Holandii i Wielkiej Brytanii. Zdobytą wiedzę wykorzystał w kształceniu studentów oraz organizowaniu nowoczesnego rolnictwa. Opublikował wiele prac z tego zakresu. Najwybitniejszym jego dziełem jest 12-tomowy podręcznik pod ogólnym tytułem „Gospodarstwo wiejskie”, w którym do dziś znaleźć można wiele interesujących informacji z różnych działów rolnictwa. Dla uczczenia pamięci wielkiego prekursora nauk rolniczych nazwany został Jego imieniem Medal – Medal im. Michała Oczapowskiego.

Medal im. Michała Oczapowskiego, ustanowiony w 1988 r., był najwyższym wyróżnieniem przyznawanym przez Wydział Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych PAN do roku 2010 osobom i instytucjom, które w sposób wybitny przyczyniły się do rozwoju nauk rolniczych w Polsce., a od roku 2011 jest najwyższym wyróżnieniem przyznawanym przez Wydział Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN.

Prof. dr hab. Małgorzata MAŃKA, czł. koresp. PAN

 

Przyrodniczy Uniwersytet Trzeciego Wieku

 15 listopada 2016 r. ruszyła kolejna edycja wykładów w ramach Przyrodniczego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Wykład inauguracyjny poświęcony był zagadnieniu ziół, ich dobroczynnemu wpływowi na nasze zdrowie i samopoczucie oraz uprawie w warunkach ogrodowych. Odbyły się już również ciekawe zajęcia z zakresu sytuacji stresowych jakie występują również w świecie roślin, uczestnicy zajęć na podstawie dokonanych pomiarów przekonali się, że rośliny potrafią reagować na różne bodźce sprzyjające ich rozwojowi, ale także na te, które wpływają na nie negatywnie.

 

Przed nami jeszcze wiele ciekawych zajęć. Kolejne spotkania będą z zakresu ochrony praw konsumentów, kwiatów w naszym życiu, oraz powiemy co zrobić aby pamiętać swoje. W programie przewidziano również warsztaty z zakresu zdrowego odżywiania się oraz ćwiczenia warsztatowe na koncentrację i dobrą pracę mózgu. Wszystkie zajęcia są całkowicie bezpłatne!

Na najbliższe zajęcia zapraszamy w środę, 7 grudnia, godz. 10.00, sala D Collegium Maximum. Prowadzić je będzie Zastępca Dyrektora Delegatury UOKiK w Poznaniu. Poruszonych zostanie wiele ciekawych problemów związanych z ochroną praw konsumenta, m.in.:

  1. Konsumenckie ABC, czyli co każdy konsument powinien wiedzieć.
  2. Umowy zawierane w sposób tradycyjny.
  3. Umowy zawierane na odległość (przez Internet, telefon) oraz umowy zawierane poza lokalem przedsiębiorstwa (sanatoria, wycieczki, pokazy) – jak się chronić, czego unikać, czego można się domagać?
  4. Reklamacje konsumenckie – rękojmia czy gwarancja?
  5. Konsument na rynku usług finansowych – „sprawdź zanim podpiszesz”.
  6. Gdzie szukać pomocy?
  7. Podsumowanie, pytania, dyskusja.

Harmonogram i tematyka wszystkich wykładów w załączeniu.

Dodatkowych informacji udziela Joanna Matuszak, Centrum Kształcenia Ustawicznego, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
tel. (061) 848 70 26, e-mail: cku@up.poznan.pl

 

 

Foto: Joanna Matuszak

pliki: 

Ponadprogramowe zajęcia praktyczne - inicjatywa studentów WMWZ

W dniu 19 listopada 2016 roku, studenci Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, kierunków Zootechnika (2 rok, 2°, specjalizacja Żywienie Zwierząt) oraz Weterynaria (II rok) odwiedzili Gospodarstwo Rolne Jana Kamińskigo w Kiedrowie.

Spotkanie odbyło się w ramach praktycznych zajęć nadobowiązkowych, organizowanych z inicjatywy studentów i finansowanych na zasadach konkursowych przez macierzysty Wydział. Motywem przewodnim wyjazdu było Zarządzanie stadem oraz podstawy żywienia krów dojonych robotami udojowymi. Praktyczne warsztaty, dla 47 osób, odbyły się dzięki uprzejmości właściciela gospodarstwa i firmy De Heus. Na fermie studenci zapoznali się z zarządzaniem stadem 230 krów mlecznych, bazą paszową, podstawami żywienia krów mlecznych dojnych robotami udojowymi, odchowem cieląt. Wszystkie zagadnienia omówiono w aspektach zootechnicznych i weterynaryjnych. Warsztaty prowadzili pan mgr Damian Kamiński, mgr Wojciech Kowalski (De Heus) oraz prof.

Adam Cieślak.
Opracowanie: Adam Cieślak, Katedra Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej

Dni Patrona Uczelni Koncert Galowy

Akcentem wieńczącym tegoroczne Dni Patrona Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu – Augusta hr. Cieszkowskiego był Koncert Galowy, który, jako wydarzenie artystyczne, na stałe wpisał się do kalendarza uroczystości uniwersyteckich.

W sobotę, 19 listopada, gościnna Aula Nova Akademii Muzycznej imienia I. J. Paderewskiego w Poznaniu, już po raz siódmy z okazji listopadowych Dni Patrona, wypełniła się do ostatniego miejsca, a na estradzie tego wieczoru zaprezentowały się zespoły artystyczne skupione w Centrum Kultury Studenckiej naszej uczelni.

Koncert zainaugurowały trzykrotne fanfary Zespołu Trębaczy Myśliwskich „Venator”, a słowem ze sceny publiczność powitał Jego Magnificencja Rektor UP, prof. dr hab. Jan Pikul.

W pierwszej części koncertu wystąpiły z urozmaiconym programem artystycznym: Chór Akademicki Coro da Camera, trębacze „Venatora”, młodzi adepci tańca ludowego „Łaniki”, i ich starsi koledzy z Zespołu Pieśni i Tańca „Łany” oraz tancerze z Wielkopolskiego Klubu Tańców Polskich i Orkiestra Kameralna im. Apolinarego Szeluty z nowatorską kompozycją muzyczną.

W drugiej odsłonie formacja „Scena Muzyczna Teatru Puls” zaprezentowała w gorących rytmach show hitów z lat 70/80/90, pod tytułem „Dziś gorączka sobotniej nocy”.

Scenariusz i reżyseria VII Koncertu Galowego – Paweł Antkowiak, szef uniwersyteckiego Centrum Kultury Studenckiej.

Rzecznik prasowy UP
21 listopada 2016 r.

 

 

Foto relacja z koncertu Macieja Szebiotko (GALERIA)

Dni Patrona Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Uroczysta promocja doktorska

Piątek, (18 listopada br.), upłynął w uczeni pod znakiem obchodów dorocznych Dni Patrona Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu – Augusta hr. Cieszkowskiego. Z tej okazji odbyła się w Biocentrum uroczysta promocja doktorska – wręczenie dyplomów doktora i doktora habilitowanego. W trakcie piątkowej uroczystości wręczone zostały również medale osobom zasłużonym dla uczelni.

Na uroczystość przybyli zaproszeni goście, m.in: Wojewoda Wielkopolski Zbigniew Hoffman i przewodnicząca Sejmiku Wielkopolskiego – Zofia Szalczyk, doktorzy honoris causa, byli rektorzy UP, dziekani i prodziekani oraz rodziny osób promowanych

Zanim nowo promowani doktorzy otrzymali dyplomy i złożyli uroczyste ślubowanie, osobom zasłużonym dla uczelni Wojewoda Wielkopolski Zbigniew Hoffmann w towarzystwie JM Rektora Jana Pikula wręczyli medale: za „Długoletnią Służbę” nadane przez Prezydenta RP, Komisji Edukacji Narodowej, przyznane przez Ministra Edukacji Narodowej , „Zasłużony dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, uchwalony przez Senat UP, oraz medale „Academia Rerum Rusticarum Posnaniensis”, nadane przez Rektora UPP. Wręczone zostały także gratulacje pracownikom, którzy uzyskali awanse naukowe. W imieniu nagrodzonych podziękował prof. Grzegorz Skrzypczak.

Magnificencja Rektor podkreślił w swym powitalnym wystąpieniu - Dzisiejsza podniosła uroczystość w tak pięknej, nastrojowej oprawie, ma służyć podkreśleniu znaczenia pierwszej pracy naukowej, której efektem jest doktorat, i kolejnej, jaką jest habilitacja. Jest także wyrazem uznania i podziękowania za prace i trud, za dobrowolne poświęcenie się nauce.

W załączniku lista naukowców uczestników Promocji 2016 , którym wręczone zostały stopnie doktora habilitowanego i doktora nadane w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Łącznie promowanych zostało 40 doktorów. 27 osób uzyskało stopień naukowych doktora habilitowanego. Ponadto 9 naszych naukowców podwyższyło swoje kwalifikacje w innych uczelniach, uzyskując stopień doktora - 1 osoba i doktora habilitowanego – 8 osób.

Uroczystego wręczenia dyplomów dokonał JM Rektor, w asyście prorektora ds. kadr i rozwoju uczelni, prof. Romana Gornowicza i dziekanów poszczególnych wydziałów.

Na zakończenie piątkowej promocji wykład wygłosiła nowo mianowana doktor habilitowana z Wydziały Nauk i Żywieniu i Żywności – Joanna Bajerska na bardzo interesujący temat: „Dietetyczne sekrety długowieczności”.

Piątkowej uroczystości oprawę artystyczną nadały uniwersyteckie zespoły: Chór Cora da Camera oraz Trębacze Myśliwscy VENATOR.

Rzecznik prasowy UP
19 listopada 2016 r.
Foto: Jerzy Lorych
 

Wyjazd studyjny studentów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu na wystawy EuroTier oraz EnergyDecentral 2016

 Studenci Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, działający w Studenckich Kołach Naukowych Inżynierii Rolniczej oraz Rolników organizują wyjazdy studyjne na wystawy, pokazy i do firm oferujących technikę rolniczą. Tradycją stały się już co roczne wyjazdy do Hanoweru na wystawy Agritechnika i EuroTier.

dr inż. Natalia Mioduszewska
dr inż. Mirosław Czechlowski

Wyjazd studyjny studentów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu na wystawy EuroTier oraz EnergyDecentral 2016

Okres studiów to wyjątkowy czas w życiu młodego człowieka. Szczególnie w dużych ośrodkach akademickich studenci mają ogromne możliwości ukształtowania swojej przyszłości, nie tylko poprzez udział w obowiązkowych zajęciach i ponadprogramowych zajęciach na uczelni, ale także poprzez zdobywanie wiedzy poza uczelnią. Studenci Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, działający w Studenckich Kołach Naukowych Inżynierii Rolniczej oraz Rolników organizują wyjazdy studyjne na wystawy, pokazy i do firm oferujących technikę rolniczą. Tradycją stały się już co roczne wyjazdy do Hanoweru na wystawy Agritechnika i EuroTier. Organizatorem wystaw odbywających się przemiennie co dwa lata, jest Niemieckie Towarzystwo Rolnicze (DLG), które poprzez swoją polską spółkę DLG AgroFood każdorazowo wspiera organizowane przez studentów wyjazdy. Każdy wyjazd na wystawę w Hanowerze połaczony jest także z wizytą w jednej z fabryk czołowych producentów maszyn rolniczych.

EuroTier oraz EnergyDecentral 2016

W tym roku w dniach 15-18 listopada w Hanowerze odbywała się wystawa EuroTier, poświęcona technologiom i innowacjom dotyczącym produkcji zwierzęcej, obejmującej chów bydła, trzody chlewnej, drobiu, owiec, kóz oraz akwakultury. Równoczesnie prezentowana była obszerna oferta związana z techniką produkcji i wykorzystaniem energii odnawialnej w ramach wystawy EnergyDecentral. Wyjazd grupy liczącej 58 osób, którą tworzyli studenci kierunków studiów: Inżynieria Rolnicza, Rolnictwo i Zootechnika był dla jego uczestników doskonałą okazją do: zapoznania się ze innowacjami technicznymi oraz dyskusji z wystawcami jak również do nawiązania kontaktów, które mogą być pomocne w trakcie przygotowania prac dyplomowych, a nawet w ukierunkowaniu przyszłości zawodowej.

Na tegorocznych wystawach swoją ofertę prezentowało 2629 wystawców z 58 krajów. Ekspozycja zajęła powierzchnię 280 000 m² w 18 halach wystawowych. EuroTier jest największym rynkiem nowości dla europejskiego i światowego rynku maszyn, urządzeń i środków obrotowych, przeznaczonych dla profesjonalnej hodowli zwierząt. Wystawcy biorący udział w EuroTier zgłosili 251 nowości. Powołana przez DLG niezależna komisja ekspertów o międzynarodowym składzie, wyłoniła spośród zgłoszonych produktów zwycięzców „The Innovation Award EuroTier 2016", przyznając cztery złote medale oraz dwadzieścia jeden srebrnych.

Integralną częścią wystawy jest panel dotyczący zdecentralizowanego zaopatrzenia w energię. Podczas wystawy Energy Decentral wystawcy zaprezentowali całą gamę technologicznych rozwiązań w dziedzinie bioenergii, energii odnawialnej oraz inżynierii energetycznej. Z 18 zgłoszonych przez wystawców nowości, wyróżniono 5 produktów przyznając, jeden złoty i cztery srebrne medale „The Innovation Award EnergyDecentral 2016”.

Fabryka ciągników John Deere

Fabryka ciągników rolniczych w Mannheim jest największym zakładem produkcyjnym John Deere w Europie. Produkcja obejmuje wiele procesów, od projektowania, poprzez produkcję wszystkich kluczowych komponentów, aż po ostateczny montaż i testy gotowych ciągników. Podczas zwiedzania fabryki studenci poznali wszystkie etapy produkcji ciągników. Każda produkowana tu maszyna ma przypisany unikalny kod kreskowy, który określa jej dokładna specyfikację. Zapewnia to zgodność z konkretnymi wymaganiami klienta oraz identyfikację poszczególnych części w dowolnym momencie w przyszłości. Studenci zobaczyli również halę, w której gotowe ciągniki, losowo wybierane z linii produkcyjnej poddawane są wnikliwej kontroli. Wizyta w fabryce zakończyła się zwiedzaniem niewielkiego muzeum posiadającego kolekcję ciągników marek Lanz oraz John Deere. Jest ono zlokalizowane jest na terenie zakładu w Mannheim, w którym do 1956 r. mieściła się siedziba firmy Heirich Lanz AG.

Galeria zdjęć z wyjazdu dostępna jest pod poniższym adresem:
https://goo.gl/photos/SqJKhLNAjNug4f2i8
 

kalendarz: 
2016-11-15 - 2016-11-17

Wernisaż w Galerii ART LIFE UNIVERSITY GALLERY

 Od czwartku, 17 listopada,  w Bibliotece Głównej i Centrum Informacji  Naukowej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, oglądać można wystawę prac  autorstwa poznańskiego artysty malarza.

W Galerii ART. LIVE UNIVERSITY GALLLERY zorganizowana została wystawa 15 prac, tym razem autorstwa znanego, poznańskiego artysty  malarza Waldemara Idzikowskiego, zatytułowana „Klimaty”.
Waldemar Idzikowski uprawia malarstwo, rysunek i rzeźbę, a jego prace prezentowana były na wielu indywidualnych  i zbiorowych wystawach w kraju i za granicą, m.in. w Holandii, Niemczech, Białorusi, Anglii i we Włoszech.
Moderatorem trzeciej już wystawy w siedzibie Biblioteki Głównej jest jej dyrektor mgr Mariusz Polarczyk, a otwarcia dokonał prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą, prof. dr hab. Krzysztof Szoszkiewicz.
 
Rzecznik prasowy UP
17 listopada 2016 r.