Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - Poznan University of Life Sciences
XX Poznański Festiwal Nauki i Sztuki

Aktualności

Nowa strona WWW - zapraszamy

Aby prześć do treści na nowej stronie WWW kliknij w obrazek poniżej:

IX posiedzenie Senatu – 31 maja 2017 r.

Dziewiąte posiedzenie Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu było ostatnim takim posiedzeniem, podczas którego w części obrad dot. sprawozdania rektora z działalności uniwersytetu w roku 2016 za stołem prezydialnym usiadło obok siebie dwóch rektorów: prof. dr hab. Grzegorz Skrzypczak oraz prof. dr hab. Jan Pikul.

Roczne sprawozdanie obejmowało 8 miesięcy kierowania uczelnią przez prof. Grzegorza Skrzypczaka i ostatnie cztery, od 1 września 2016 roku,  przez JM Rektora Jana Pikula

Tradycyjnie już  - w tym punkcie - obradom Senatu  przewodniczy  senator-senior. Pod nieobecność p. prof. Małgorzaty Mańki obowiązki te przejął  prof. dr hab. Wiesław Koziara, jako  że po sprawozdaniu rektora z rocznej działalności, wysłuchaniu opinii senackich komisji oraz zakładowej organizacji NSZZ „Solidarność” i po  dyskusji,  członkowie Senatu podjęli 7  uchwał  (w tym dwie tajne) jednomyślnie aprobujących ubiegłoroczną  działalność dwóch  kierownictw Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Zanim odbyła się ta część obrad Senatu, na początku JM Rektor wręczył dr hab. Bogusławie Waliszewskiej z Instytutu Chemicznej Technologii Drewna (WTD) powołanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego (na zdjęciu).

Równie ważnym punktem IX posiedzenia Senatu było uchwalenie planu rzeczowo-finansowego UPP wraz z zakładami doświadczalnymi oraz Technikum Inżynierii Środowiska i Agrobiznesu na rok 2017.

Senat podjął również dwie uchwały w sprawie warunków i trybu rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne studia na rok akademicki 2018/2019 - 1) na studia pierwszego stopnia oraz na jednolite studia magisterskie, 2) na studia drugiego stopnia.

Ponadto Senat wyraził pozytywną opinię w sprawie utworzenia przy Technikum na Golęcinie szkoły policealnej ze specjalnościami: technik weterynarii i technik odnawialnych źródeł energii.

Następne, X posiedzenie Senatu UPP zaplanowane jest na 28 czerwca br.

Rzecznik prasowy UPP
31 maja 2017 r.

„Prawie dotykając”

Odrestaurowane przed dwoma laty hole w gmachu Collegium Cieszkowskich stanowią nie tylko wizytówkę Wydziały Leśnego, ale są także doskonałym miejscem do prezentacji dokonań poznańskich artystów malarzy, rzeźbiarzy czy fotografików. Najczęściej obiektem ich twórczych inspiracji jest przyroda.

Ogółem z inicjatywy zamiłowanych w sztuce pracowników z Wydziału Leśnego na przestrzeni ostatnich kilku lat, zorganizowano już 32 wernisaże i wystawy, zarówno w wewnątrz budynku Collegium, jak i plenerze - na terenie otaczającym obiekty na kampusie Cieszkowskich.
33 wystawa sztuki rzeźbiarskiej została otwarta wczoraj (29 maja) pod wymownym tytułem „Prawie dotykając”, autorstwa Grażyny Szymały-Wołyńskiej, absolwentki rzeźby Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Materiałem rzeźbiarskim zaprezentowanym przez artystkę na tej wystawie jest drewno - topola i lipa.

Tworzywem rzeźbiarki jest również metal i ceramika, a tworzone formy doskonale wpisują się w wybraną przez autorkę przestrzeń, osobistą wrażliwość i wyobraźnię.

Wystawa realizowana w ramach Fundacji RAMUS ARTIS, pod patronatem Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, potrwa do 18 czerwca 2017. W otwarciu uczestniczył m.in. prorektor, prof. Krzysztof Szoszkiewicz.

Rzecznik prasowy UPP 30 maja 2017 r.
Foto: Jerzy Lorych

Polsko-Ukraińskie spotkanie naukowców ekonomistów

W dniu 24 maja br., w Katedrze Ekonomii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, odbyło się spotkanie prodziekan ds. nauki prof. dr hab. Władysławy Łuczki z prorektorem ds. kontaktów zagranicznych prof. dr. Olegiem Gorbem z Państwowej Akademii Rolniczej w Połtawie.

Celem spotkania było omówienie możliwości współpracy pomiędzy uczelniami na poziomie naukowym oraz dydaktycznym. Omówiono możliwości wymiany międzyuczelnianej studentów w ramach Programu Erasmus, a także wykładowców w ramach Programu Erasmus+ Teaching Staff. 

W trakcie spotkania poruszono również kwestie bieżącej sytuacji ekonomicznej i społecznej w obu krajach.

Zwrócono uwagę na ważkość podejmowania działań zmierzających do rozpoznania sytuacji materialnej mieszkańców Ukrainy, w tym przede wszystkim wykluczenia społecznego i ekonomicznego mieszkańców wsi oraz deprywacji potrzeb.

Dyskusje naukowe były okazją do wymiany doświadczeń zarówno w sferze naukowej, jak i praktycznej oraz budowy relacji polsko-ukraińskich. Poruszono w nich między innymi kwestie teorii i praktyki przedsiębiorstw, polityki społecznej, czy też handlu zagranicznego . Zwrócono uwagę na szczególne znaczenie prowadzonych rozważań w kontekście aktualnej sytuacji społeczno-ekonomicznej na
Ukrainie. 

W spotkaniu uczestniczyli również prof. dr hab. Oleksandr Dorofyeyev, doc.
dr Julia Vakulenko oraz dr hab. Sławomir Kalinowski z katedry Ekonomii
UPP.

Sławomir Kalinowski

Eliminacje Okręgowe XLI edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych

W dniu 21 kwietnia 2017 roku w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni odbyły się eliminacje okręgowe XLI edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych (OWiUR) dla uczniów średnich stacjonarnych szkół rolniczych i nierolniczych ponadgimnazjalnych.

Olimpiadę (OWiUR) przygotował i przeprowadził powołany przez JM Rektora, działający przy Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu Komitet Okręgowy (KO), w składzie: dr hab. Ireneusz R. Antkowiak, który uroczyście otworzył eliminacje okręgowe w okręgu Poznań, dr hab. Stanisław Grześ oraz mgr inż. Daniel Stanisławski. Należy zaznaczyć duże zaangażowanie w przebieg eliminacji Pana Prorektora ds. Studiów prof. dr hab. Cezarego Mądrzaka. Znaczący udział w organizację i przebieg eliminacji okręgowych mieli dyrekcja i pracownicy ZSTiO we Wrześni.

Tegoroczne eliminacje okręgowe przeprowadzone zostały w dziewięciu blokach tematycznych. W zmaganiach wzięło udział 164 uczniów z ponad 50 szkół z 6 województw.

Jurorami oceniającymi prace testowe i zadania praktyczne w poszczególnych blokach tematycznych byli nauczyciele akademiccy UP w Poznaniu. Nagrody rzeczowe dla zwycięzców w poszczególnych blokach tematycznych Olimpiady ufundował JM Rektor UP prof. dr hab. Jan Pikul i Komitet Główny OWiUR. 

Najlepszym uczestnikiem tegorocznych eliminacji okręgowych XLI edycji został uczeń z TL w Miliczu zdobywając 117 na 120 możliwych do uzyskania punktów. W tegorocznej Olimpiadzie na szczeblu naszego Okręgu, za najwyższą łączną liczbę punktów wyróżniona została szkoła ZS RCKU w Trzciance, natomiast najwięcej pierwszych miejsc (3) zdobyli uczniowie ZSTiO we Wrześni. W trakcie uroczystego zakończenia podpisano Porozumienie o współpracy między UP w Poznaniu a ZSTiO we Wrześni. W imieniu stron umowę podpisali Prorektor ds. Studiów prof. dr hab. Cezary Mądrzak i Dyrektor mgr inż. Włodzimierz Wawrzyniak. 

Eliminacje Centralne XLI edycji OWiUR odbędą się 2-3 czerwca br. w ZSR w Kijanach i na UP w Lublinie. Nasz okręg będzie reprezentowało 30 uczniów.

Przewodniczący KO OWiUR dr hab. Ireneusz R. Antkowiak
Sekretarz KO OWiUR mgr inż. Daniel Stanisławski

GALERIA>>

Relacja z nadania prof. Erwinowi Wąsowiczowi tytułu honoris causa SGGW

Warszawa, 19 maja 2017 r. Punktualnie o 11.00 z gmachu rektoratu SGGW rusza rektorski oraszak, który alejkami uczelnianego kampusu kieruje się do Auli Kryształowej. Na czele sztandar Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, a zanim członkowie Senatu, dziekani 10 wydziałów, rektorzy zaprzyjaźnionych polskich uczelni, wśród nich JM Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, oraz kierownictwo SGGW - rektor i 4 prorektorów. W tym towarzystwie Bohater Dnia – prof. dr hab. Erwin Wąsowicz.

Aula Kryształowa z ponad 200 miejscami wypełniona po brzegi. Wśród zaproszonych gości najbliższa rodzina Profesora, liczne grono przyjaciół, współpracownicy z Wydziału Nauk o Żywności i Żywieniu UPP, z bratnich wydziałów innych uczelni przyrodniczo-rolniczych, przedstawiciele centralnych urzędów, ambasad, m.in. Francji i Malezji.

- Dzisiejsza uroczystość to niezmiernie ważne i wyjątkowe wydarzenie. Za chwilę nadamy tytuł honoris causa SGGW wybitnemu uczonemu, prof. dr. hab. Erwinowi Wąsowiczowi z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, naszemu wieloletniemu współpracownikowi naukowemu. W historii Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Profesor będzie 90. osobą, której Senat Akademicki nadał tak zaszczytny tytuł honorowy – powiedział w słowach powitalnych JM Rektor SGGW, prof. dr hab. Wiesław Bielawski.

Laudację wygłosiła promotor, prof. Dorota Rosołowska-Huszcz. Przedstawiła bardzo bogaty dorobek naukowy prof. Wąsowicza z szeroko pojętej dziedziny, jaką jest analiza żywności oraz podejmowane przez Profesora wraz z naukowcami z Wydziału Nauk o Żywności i Konsumpcji SGGW wspólne, twórcze badania naukowe.

Na zakończenie, co już należy do tradycji w trakcie tak doniosłego wydarzenia, Doktor Honoris Causa SGGW wygłosił wykład zatytułowany „Postęp w analityce instrumentalnej – jakość i bezpieczeństwo żywności”.
W imieniu społeczności akademickiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu Bohaterowi Dnia serdeczne gratulacje przekazał JM Rektor, prof. Jan Pikul wraz z życzeniami wytrwałości w pracy na rzecz polskiej nauki oraz pomyślności w życiu osobistym.

Ceremonia nadania Profesorowi honorowego tytułu tej największej i najstarszej rolniczej uczelni zbiegła się z dorocznymi majowymi Dniami SGGW.

Rzecznik prasowy UPP
20 maja 2017 r.
Fotorelacja: Jerzy Lorych

Profesor Erwin Wąsowicz doktorem honorowym SGGW

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie doceniła ogromny dorobek naukowy prof. dr. hab. Erwina Wąsowicza, i Jego dotychczasową współpracą z tą uczelnią. 19 maja br., o godz. 11.00, rozpocznie się doniosła uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa prof.zw. dr. hab. Erwinowi Wąsowiczowi, czł . koresp. PAN.

Profesor Erwin Wąsowicz, po ukończeniu w 1968 r. studiów na Wydziale Technologii Rolno-Spożywczej Wyższej Szkoły Rolniczej, nieprzerwanie związany jest z naszą uczelnią, zarówno pod względem naukowym, jak i administracyjnym. Przez dwie kadencje (1996-2002) pełnił funkcję prorektora ds. nauki, a w latach 2002-2008 rektora Akademii Rolniczej.
Działalność naukowa Profesora koncentrowała się wokół chemii i analizy żywności. Należy do wąskiego grona wysokiej światowej klasy specjalistów w tej dziedzinie naukowej. Wraz ze współpracownikami na Wydziale Nauk o Żywności i Żywieniu UPP zorganizował jedną z najlepszych w kraju jednostkę analizy składników żywności.
Liczne kontakty z międzynarodowym środowiskiem naukowym pozwoliły Profesorowi na doskonalenie warsztatu badawczego w rodzimym uniwersytecie i polskim środowisku naukowym.
Rada Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW, doceniając dorobek naukowy i udział Profesora w licznych konsultacjach metodycznych, umożliwiających wprowadzenie do badań nowoczesnych metod analitycznych wnioskowała, a Senat SGGW podjął uchwałę, o nadanie prof. Erwinowi Wąsowiczowi tytułu honoris causa tej najstarszej uczelni rolniczej w Polsce.

Rzecznik prasowy UPP
18 maja 2017 r.
Foto: archiwum Biura Rektora
 

International Agri-Business – notatka

W dniach 27.03- 13.04. 2017 na Wydziale Ekonomiczno-Społecznym odbyły się zajęcia w ramach polsko-holendersko-niemieckiego programu studiów pt. International Agri-Business.

Wraz ze studentami kierunków Ekonomia oraz Finanse i Rachunkowość zajęcia mieli reprezentanci HAS University of Applied Sciences, Hertogenbosch (Holandia) oraz University of Applied Sciences, Osnabruck (Niemcy). Łącznie program trwał 9 tygodni (3 tygodnie w każdej uczelni partnerskiej).

Celem programu było przekazanie studentom praktycznej wiedzy na temat funkcjonowania agrobiznesu w krajach partnerskich. W ramach zajęć studenci brali udział w licznych wyjazdach studyjnych i wycieczkach, przygotowywali projekty menadżerskie w międzynarodowych grupach oraz wspólnie uczestniczyli w wykładach z zakresu gospodarki żywnościowej.

Podczas pobytu w Polsce studenci wraz z opiekunami mieli okazję zwiedzić zakłady produkcyjne Hochland Polska Sp. z o.o., Strauss Cafe Poland Sp. z o.o., Imperial Tabacoo Polska S.A. oraz Lech Browary Wielkopolski. Wyjazdy studyjne były ściśle związane z projektami zaliczeniowymi przygotowywanymi przez studentów. Obejmowały prezentacje strategii rozwoju przedsiębiorstw oraz przedstawienie procesu produkcji.

Poza wizytami w przedsiębiorstwach sektora prywatnego, studenci uczestniczyli w prezentach w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Agencji Rynku Rolnego, gdzie zyskali wiedzę na temat form wsparcia sektora rolnego w Polsce. Innymi odwiedzonymi przez studentów instytucjami były Urząd Marszałkowski w Poznaniu oraz Wielkopolska Gildia Rolno-Ogrodnicza.

Była to pierwsza edycja programu. Ma on być kontynuowany w kolejnych latach akademickich. Inicjatorem i koordynatorem programu po stronie Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu była dr hab. Ewa Kiryluk- Dryjska. W projekcie czynnie uczestniczył również dr hab. Jakub Hadyński.

 

Dziekanat Wydziału Ekonomiczno-Społecznego UPP

Sesja Studenckich Kół Naukowych 2017

Zgodnie z wieloletnią tradycją, podczas Sesji Studenckich Kół Naukowych, studenci zaprezentowali wyniki prac badawczych, które powstały w ramach działalności studenckiego ruchu naukowego. Tegoroczna Sesja odbyła się 11 maja w Ośrodku Naukowo-Dydaktycznym w Zielonce. Obrady podzielone były na sekcje: Techniczną, Przyrodniczą, Nauk Ekonomiczno-Społecznych oraz Sesję Posterową. Zaprezentowano dorobek naukowy aż 19 z 23 działających na naszym Uniwersytecie studenckich kół naukowych. Wygłoszono ogółem 29 referatów, w tym: 6 w Sekcji Nauk Technicznych, 13 w Sekcji Nauk Ekonomiczno–Społecznych, 10 w Sekcji Przyrodniczej, natomiast w Sekcji Posterowej przedstawiono 14 plakatów.

Prezentacje uczestników wnikliwie oceniało jury, w składzie:
dr hab. Piotr Szulc – Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii;
dr hab. Arkadiusz Tomczak ¬– Wydział Leśny;
dr hab. Ryszard Steppa – Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach;
dr inż. Łukasz Czajkowski – Wydział Technologii Drewna;
dr Magdalena Janyszek – Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu;
dr hab. Małgorzata Gumienna – Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu;
dr inż. Tadeusz Nawrot – Wydział Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej;
dr hab. Sławomir Kalinowski – Wydział Ekonomiczno-Społeczny – Przewodniczący Jury
oraz dr hab. Hieronim Frąckowiak, prof. nadzw. – Pełnomocnik Rektora ds. Studenckich Kół Naukowych.

Należy podkreślić wysoki poziom naukowy prezentacji, bardzo starannie przygotowanych oraz w sposób oryginalny i niekonwencjonalny zaprezentowanych.

Nad sprawnym przebiegiem Sesji czuwał Komitet Organizacyjny w składzie:
mgr Karolina Marek i mgr Monika Skrzypniak z Działu Studiów i Spraw Studenckich, mgr Dagmara Bełka oraz studenci: Krystian Bensch, Filip Borowczak, Dominika Chojnacka, Jakub Krysiński, Bernadetta Piasecka, Joanna Skóra, Weronika Wyduba.

Laureatami tegorocznej Sesji Studenckich Kół Naukowych Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu zostali:

I. SEKCJA TECHNICZNA
I NAGRODA
SKN Inżynierów Środowiska
BETONOWE BUDKI LĘGOWE DLA PTAKÓW
Autorzy: Marcin Gabryelczyk, Katarzyna Kokotowska

II NAGRODA
KN Studentów Biotechnologii „OPERON"
BROWUP- CZYLI JAK UWARZYĆ PIWO
Autorzy: Jakub Grzywacz, Marcin Drzewiecki, Mateusz Durbacz, Adam Ajtner,
Piotr Banachowicz, Jakub Kiepś
III Nagroda
SKN Technologów Drewna
BADANIE WYTRZYMAŁOŚCI GŁÓWEK PAŁEK PERKUSYJNYCH W ZALEŻNOŚCI OD GATUNKU DREWNA
Autor: Mikołaj Zieliński

Wyróżnienie
SKN Gospodarki Przestrzennej
ZIELEŃ MIEJSKA JAKO CZĘŚĆ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU DĄŻĄCEGO DO POPRAWY JAKOŚCI POWIETRZA I MIKROKLIMATU TERENÓW ZURBANIZOWANYCH
Autor: Patrycja Kujawska

II. SEKCJA NAUK EKONOMICZNO-SPOŁECZNYCH
I NAGRODA
SKN Dietetyków
STAN ODŻYWIENIA POLSKICH KIEROWCÓW SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH
Autorzy: Paulina Pobłocka, Magdalena Pracka

II NAGRODA
SKN Młodych Księgowych i Finansistów
KREDYTOWY RAJ DLA STUDENTÓW – CZYLI JAKIE WARUNKI POWINIEN SPEŁNIĆ IDEALNY KREDYT STUDENCKI?
Autorzy: Magdalena Jagiełło, Aleksandra Janicka, Sylwia Kaczmarek, Karolina Kaliwoszka

III NAGRODA
SKN Myśli Gospodarczej
PŁATNOŚCI BEZPOŚREDNIE DLA ROLNICTWA W POLSCE W WARUNKACH POZOSTAWANIA POZA STREFĄ EURO
Autorzy: Bartłomiej Bajan, Przemysław Cieślak

WYRÓŻNIENIE
SKN Młodych Menedżerów
PROGRAM „RODZINA 500 PLUS” W ŚWIETLE BADAŃ ANKIETOWYCH
Autorzy: Krystian Bensch, Katarzyna Bobowska, Weronika Wyduba

SKN Turystyki „AgroTur”
PERCEPCJA WSPÓŁCZESNEJ AGROTURYSTYKI PRZEZ WIELKOPOLAN
Autor: Marta Matuszewska

III. SEKCJA PRZYRODNICZA
I NAGRODA
SKN Zootechników i Biologów, Sekcja Anatomii Zwierząt
ZRÓŻNICOWANIE ZMIAN PATOLOGICZNYCH BRZEGU DALSZEGO TRZESZCZKI KOPYTOWEJ (OS SESAMOIDEUM DISTALE) U KONI GORĄCOKRWISTYCH I ZIMNOKRWISTYCH
Autor: Martyna Frątczak

II NAGRODA
SKN Leśników, Sekcja Teriologiczna
ZASIEDLENIE SKRZYNEK DLA NIETOPERZY W DRAWIEŃSKIM PARKU NARODOWYM W LATACH 2013-2016
Autorzy: Małgorzata Hoppe, Jan Anuszkiewicz

III NAGRODA
SKN Medyków Weterynaryjnych
WPŁYW EPIDURALNEGO LUB DOMIĘŚNIOWEGO PODAWANIA GnRH NA STAN JAJNIKÓW U KRÓW Z ANESTRUS
Autorzy: Magdalena Herudzińska, Aleksandra Kierbić, Julita Kmiecik

WYRÓŻNIENIE
SKN Rolników
WPŁYW ADIUWANTÓW NA WŁAŚCIWOSCI FIZYKO-CHEMICZNE CIECZY OPRYSKOWEJ Z HERBICYDEM LUMAX 537,5 SE
Autorzy: Adela Andrzejak, Bernadetta Ryńska

SKN Leśników, Sekcja Historii Leśnictwa
HISTORIA ROZŚWIETLONA NOWOCZESNOŚCIĄ
Autorzy: Konrad Kupajczyk, Mateusz Wiśniewski, Michał Rybicki

SKN Zootechników i Biologów, Sekcja Ichtiologiczna
ANALIZA POKARMU KORMORANA CZARNEGO Z JEZIORA BYTYŃ – WSTĘPNE WYNIKI BADAŃ
Autorzy: Tomasz Uzar, Martyna Frątczak

IV. SEKCJA POSTEROWA
I NAGRODA
KN Studentów Biotechnologii "OPERON"
METODY OCENY AKTYWNOŚCI ANTYBAKTERYJNEJ EKSTRAKTÓW Z WYBRANYCH MIKROALG
Autor: Katarzyna Mikołajczak

II NAGRODA
SKN Technologów Żywności
CHARAKTERYSTYKA MAKARONU Z DODATKIEM ROBINII AKACJOWEJ
Autorzy: Rafał Kałuża, Paulina Pauter, Michał Kazimierczak

III NAGRODA
SKN Zootechników i Biologów, Sekcja Żywienia Zwierząt Monogastrycznych i Amatorskich
ZASTOSOWANIE NATURALNYCH FITOBIOTYKÓW W WARUNKACH TERRARYJNYCH
Autorzy: Magdalena Noak, Aneta Barc, Łukasz Ciesielski, Pola Pawełczyk

WYRÓŻNIENIE
SKN Rolników
WPŁYW SYSTEMÓW UPRAWY ROLI NA ROZWÓJ KORZENI PSZENICY OZIMEJ ODMIANY OPAL
Autorzy: Monika Grzanka, Daria Antkowiak

SKN Młodych Menedżerów
WARUNKI MIESZKANIOWE POZNAŃSKICH STUDENTÓW
Autorzy: Dominika Chojnacka, Maria Matusiak

Po raz kolejny Sesja Studenckich Kół Naukowych Uniwersytetu Przyrodniczego
w Poznaniu przybrała charakter święta studenckiego ruchu naukowego, które umożliwiło nie tylko prezentację wyników przeprowadzonych badań, dyskusję i wymianę poglądów, ale także wzajemne poznanie się. Ostatnim punktem bardzo napiętego programu Sesji było wspólne ognisko.

Autorzy:
mgr Karolina Marek

 

Galeria>>
Autorzy zdjęć: Karolina Marek, Marina Kamińska

 

Koncert „Łanów”, jakiego jeszcze nie było

Decyzja Senatu UPP o nadaniu Zespołowi Pieśni i Tańca „Łany” imienia Wiesława Kaszubkiewicza zapadła dokładnie 29 kwietnia 2015 roku, a uroczyste ogłoszenie senackiej uchwały nastąpiło dopiero po dwóch latach. Z tej okazji 13 maja br. odbył się wyjątkowy koncert pod honorowym patronatem JM Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Sobotniego, majowego popołudnia Wielkopolskie Stowarzyszenie Krzewienia Kultury Ludowej, wspólnie z kierownictwem ZPiT „Łany”, zorganizowało, jak przystało na rangę wydarzenia, koncert z udziałem trzech pokoleń zespołu. Wystąpili oldboje, a więc najstarsi członkowie „Łanów”, obecni tancerze oraz najmłodsi – „Łaniki”.

Najbardziej na ten dzień czekali seniorzy, ci, którzy pamiętają swego „Szefa”, z którym współpracowali do ostatniego dnia Jego życia, który nauczył ich tańczyć, i co równie ważne, był pomysłodawcą nazwy zespołu, i dzięki temu artystyczna marka „Łanów” znana jest nie tylko w Polsce.

Tego dnia Aula Artis wypełniła się do ostatniego miejsca licznym gronem byłych członków – artystów tancerzy , rodziny i przyjaciół bohatera koncertu, miłośników folkloru wraz z przedstawicielami władz uczelni, na czele z JM Rektorem prof. Janem Pikulem, prorektorem prof. Cezarym Mądrzakiem, oraz byłą prorektor ds. studiów, prof. Moniką Kozłowską, która przez ostatnich osiem lat otaczała „Łany” matczyną opieką.

JM Rektor odczytując treść uchwały o nadaniu zespołowi imienia Wiesława Kaszubkiewicza zaproponował, by każdy następny maj był miesiącem tańczących i śpiewających „Łanów”, a sala tę rektorską zapowiedź przyjęła z entuzjazmem.

W pierwszej części koncertu dominowały ulubione przez Wiesława Kaszubkiewicza w Jego choreografii tańce i przyśpiewki z różnych regionów kraju, , a w drugiej odsłonie zaprezentowano m.in. po raz pierwszy na scenie (dotąd tylko w plenerze) fragment widowiska „Noc Kupały”, suitę tańców śląskich w wykonaniu Dziecięco - Młodzieżowego ZPiT „ Łaniki”. Tańce narodowe – poloneza „W starym zamku” i mazura ułańskiego z młodzieńczą gracją zatańczyli … oldboje. Łącznie zaprezentowało się na scenie ponad 140 tancerzy oraz dziewięcioosobowa kapela.

W trakcie koncertu na dużym ekranie organizatorzy przypomnieli fragmenty telewizyjnych i radiowych wywiadów z bohaterem dnia, Wiesławem Kaszubkiewiczem . Jego imię od 13 maja 2017 r. uroczyście nadano Zespołowi Pieśni i Tańca „Łany” Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

  

  

Rzecznik prasowy UPP
15 maja 2017 r.
Foto: Jerzy Lorych